K2FAGBHG2 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling

Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling

  • Studiepoeng
   15
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Hamar, Lillehammer
Studiets oppbygging og innhold

Studiet er samlingsbasert, med til sammen 4 samlinger à 2 dager fordelt på studiested Hamar og Lillehammer.

Studiet består av to temaer:

Tema 1: Inkluderende barnehage for alle barn

 • Barn med særskilte behov
 • Voksenrollen
 • En barnehage for alle
 • Tidlig innsats 
 • Barns rettigheter, barnehagelov og barnehagens samfunnsmandat

Tema 2: Utvikling av barnehagen

 • Vilkår for medvirkning og inkludering
 • Yrkesrollene
 • Utvikling av barnehagens innhold med et historisk og dagsaktuelt blikk.
 • Samarbeid for kompetanseutvikling
 • Barnehagen som lærings- og utviklingsarena
 • Samarbeid med hjemmet og andre tjenester

 

Studiemodeller
Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 Vår2024 Høst
O
7.57.5
Bakgrunn for studiet

I kompetansestrategien for fremtidens barnehage mot 2030 står det at Barnehagen skal bidra til at alle barn, uavhengig av sosial bakgrunn, bosted og forutsetninger, får et likeverdig barnehagetilbud som ivaretar barns behov for omsorg og lek og fremmer læring og danning. Alle barn har rett til et trygt og godt barnehagemiljø, hvor de skal få oppleve å være betydningsfulle for fellesskapet. En forutsetning for en inkluderende barnehage, som kan møte hvert enkelt barns behov og bidra til sosial utjevning, er et personale med relevant kompetanse. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver gir tydelige føringer for hvordan kommunale og private eiere, styrere, pedagogiske ledere, og øvrig personale, herunder barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere, skal arbeide for at alle barn skal få et barnehagetilbud av høy kvalitet. Alle ansatte skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, bidra til å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Rammeplanens forpliktelser og konkretisering av barnehagens innhold og oppgaver stiller krav til ledelse og til kompetanse. Kompetansestrategien er et av regjeringens viktigste virkemidler for å sikre at barnehageeier og barnehagen skal kunne realisere rammeplanens intensjoner og krav.

Ansatte med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget har en verdifull kompetanse for arbeid i barnehage. Det er to ordninger som gjør det mulig å ta fagbrevet ved siden av arbeidet i barnehagen for assistenter som mangler formell kompetanse om arbeid med barn: gjennomføres lokalt i samarbeid med relevante kompetanseutviklingsmiljøer og må følges opp i barnehagen i etterkant. Tiltaket skal være i tråd med nasjonale rammer for barnehagefaglig grunnkompetanse (Kompetansestrategien for fremtidens barnehage mot 2030).

Læringsutbytte

Arbeids- og undervisningsformer

Den nettbaserte delen av studiet mellom samlinger er knyttet opp mot læringsplattformen Canvas. Det vil også være forelesninger, gruppearbeid, framlegg og veiledning.

Målgruppe

Ansatte i kommunale og ikke-kommunale barnehager med fagbrev i barne- og ungdomsarbeid eller tilsvarende kompetanse

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

Generell studiekompetanse med fagbrev i barne- og ungdomsarbeid eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet gir kompetanseutvikling for fagarbeidere i tråd med strategien Kompetanse for framtidens barnehage til 2030. Den gir ingen tilpasning til barnehagelærerutdanning.

Informasjons- og kildekompetanse

Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon for egne behov.

Informasjonskompetanse vil være ett fokus i studiet. Både arbeid med lærestoff og skriftlig interaksjon vil for en del foregå digitalt. Studentene vil tilegne seg innsikt i bruk av digitale ressurser og verktøy.

Vurderingsformer

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Deltakelse på alle samlinger

To individuelle refleksjonslogger

To samlinger med studiegruppe i mellomperiodene til felles refleksjon over oppgitt tema

Et skriftlig arbeid med muntlig framføring

Mellom samlingene arbeider studentene med oppgaver knyttet til egen praksis og med relevans for arbeidet i barnehagen.

 

Vurderingsformer

En muntlig individuell eksamen som vurderes til bestått/ikke bestått.

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk