GRSTØ Støtte etter krise

Støtte etter krise

  • Studiepoeng
   10
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt
Introduksjon

Studiet er nett- og samlingsbasert på bachelornivå, og gjennomføres på deltid over ett semester. Studiet finansieres gjennom egenbetaling.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 10 studiepoeng, som går over ett semester.

Studiet vil gjennomføres nettbasert med digitale samlinger.

Studiemodeller
Støtte etter krise
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 Vår
10
Bakgrunn for studiet

Hensikten med studiet er å gi de som jobber i nødetater, frivillige hjelpeorganisasjoner og i yrker som krever kollega- og/ eller kameratstøtte mer kunnskap om traumers virkning på mennesker og å bidra til holdningsutvikling, slik at disse blir tryggere i relasjons- og kommunikasjonsarbeid. Utdanningen tar sikte på å være praksisnær og ha fokus på både økt forståelse og handlingskompetanse.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kjennskap til ulike typer traumer og hvilke reaksjoner dette kan gi akutt og på sikt
 • har kjennskap til individuelle og kulturelle faktorer som påvirker den traumeutsattes og egne reaksjoner i etterkant av hendelser
 • har kjennskap til relasjonens og kommunikasjonens betydning i møte med mennesker som har vært utsatt for traumer
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan tilrettelegge for støttesamtaler med medarbeidere/kolleger etter hendelser
 • kan reflektere over egen kompetanse og egne reaksjoner på hendelser og etter støttesamtaler
 • kan finne, vurdere og formidle relevant informasjon og fagstoff
Generell kompetanse

Kandidaten

 • er bevisst egen kompetanse og holdninger som hjelper i møte med traumer og traumeutsatte
 • kan forstå og anerkjenne egne reaksjoner i møte med traumer og traumeutsatte
 • er bevisst behovet for å arbeide med forebyggende egenomsorg i rollen som hjelper
Arbeids- og undervisningsformer

Det anvendes nettbaserte forelesninger, gruppearbeid, selvstudium, plenumsdiskusjon og arbeid med case. Det legges vekt på studentaktive læringsmetoder og nettbasert undervisning. Canvas benyttes som digital læringsplattform.

Målgruppe

Primærmålgruppen er alle som jobber profesjonelt eller som frivillig, med mennesker i ulike situasjoner preget av kriser eller katastrofer. Dette kan for eksempel være ansatte i nødetater, frivillige i hjelpeorganisasjoner og mennesker i ulike roller som arbeider med kollega- eller kameratstøtte.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Dette er et studietilbud som har til hensikt å dekke behovet for kompetanse hos profesjoner, personell og frivillige som i sitt virke står i hendelser knyttet til kriser eller katastrofer, der kunnskap om traumer og relasjonens og kommunikasjonens betydning er nødvendig for å møte traumer og traumeutsatte på en trygg og hensiktsmessig måte.

Internasjonalisering

Utveksling til utlandet er ikke relevant for dette studiet. Det kan bli benyttet noe utenlandsk litteratur.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen legger vekt på referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet § 8-1. Fusk og forsøk på fusk.

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen vil bygge på forskningsbasert kunnskap. Å arbeide kunnskapsbasert er et gjennomgående tema i studieprogrammet.

Utgifter

Studiet har en studieavgift i tillegg til semesteravgift hvert semester.

Vurderingsformer

Studiet vil være en kombinasjon av samlings- og nettbasert studie, og det er derfor satt et krav om tilstedeværelse med 80% på de digitale samlingene. For å sikre at studentene når læringsmålene er det også satt opp obligatoriske innleveringer av et refleksjonsnotat og en studieoppgave med obligatorisk medstudentvurdering.

Eksamen i studiet vil være en individuell hjemmeeksamen over 10 dager som vurderes til bestått/ikke bestått.

Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap