GRESAF Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller

Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller

  • Studiepoeng
   15
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Kongsvinger
Introduksjon

Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng, organisert som deltidsstudium over ett semester. Studiet er samlingsbasert med undervisning på Høgskolesenteret i Kongsvinger. 

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 15 studiepoeng. Undervisningen og eksamen gjennomføres i løpet av ett semester.

Studiemodeller
Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2023 Høst
O
15
Bakgrunn for studiet

Det påhviler både offentlige og private virksomheter et stort ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling. Til tross for at mange bedrifter er opptatt av sitt samfunnsansvar og ønsker å innrette virksomheten for å bidra til en bærekraftig utvikling, er det fremdeles et kompetansegap og behov for utdanning på området. For å bidra til å redusere kompetansegapet tilbyr Høgskolen i Innlandet derfor et deltidsstudium i Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller, som med noe tilrettelegging i arbeidssituasjonen kan tas ved siden av jobb.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • kan gjøre rede for etisk grunnbegreper, -prinsipper og -teorier 
 • kan gjøre rede for FNs bærekraftsmål og ulike perspektiver på bærekraft
 • kan gjøre rede for perspektiver på samfunnsansvar, samt sentrale teorier og verktøy for samfunnsansvar
 • kan gjøre rede for bestemte moralske og ansvarsmessige utfordringer knyttet til ulike aspekter ved privat, frivillig og offentlig virksomhet
 • kan gjøre rede for sammenhenger mellom samfunnsansvar og lønnsomhet
 • kan gjøre rede for konsepter, teorier og rammeverk for bærekraftige forretningsmodeller og kan relatere disse til virksomheters samfunnsansvar
 • kan gjøre rede for hvordan man kan jobbe for å fremme bærekraftig innovasjon i forretningsmodeller
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende sine kunnskaper innen etikk og samfunnsansvar til å 
  • identifisere etiske og miljømessige utfordringer og muligheter knyttet til konsekvenser av virksomheters drift for ulike berørte gruppers interesser i konkrete situasjoner.
  • foreslå begrunnede løsninger på etiske og miljømessige problemstillinger
 • kan analysere og formulere utfordringer på en måte som gjør det klart hva som moralsk sett er på spill i dem
 • kan bruke relevante rammeverk for å belyse sentrale mekanismer og praksiser som fremmer eller hindrer økonomisk, sosial og miljømessig måloppnåelse
 • kan drøfte og bedømme virksomheters arbeid innen samfunnsansvar/bærekraft ut i fra et sett av begreper, teorier og rammeverk om forretningsmodeller og samfunnsansvar
 • kan drøfte sammenhenger mellom samfunnsansvar og lønnsomhet i konkrete situasjoner og vurdere i hvilke situasjoner man kan oppnå begge målsetting
 • kan drøfte og vurdere forretningsmodeller fra et bærekraftsperspektiv, samt anvende verktøy for bærekaftig innovasjon i forretningsmodeller
Generell kompetanse

Kandidaten

 •   kan analysere og kritiske reflektere over relevante faglige og praktiske problemer knyttet til ansvar og lønnsomhet
 •   kan anvende sine kunnskaper om forholdet mellom ansvar og lønnsomhet til å gjennomføre organisasjonsendringer
 •   kan håndtere etiske og ansvarsmessige utfordringer knyttet til det å inneha og utøve økonomisk-administrative yrkesroller («profesjonsetikk»)
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeider, plenumsdiskusjoner og ulike typer øvelser. Det forventes at studentene møter til undervisningen og deltar aktivt i undervisningsaktivitetene. Det forventes at studentene jobber selvstendig med pensum og oppgaver mellom samlingene. Studentene oppfordres til å danne kollokviegrupper for å diskuterer fagstoff og samarbeider om oppgaveløsning mellom samlingene. 

 

Målgruppe

Målgruppen for studiet er personer som ønsker kompetanse innen etikk, samfunnsansvar og bærekraft. Studiet passer godt for personer som har utdanning og/eller arbeidserfaring fra før og som ønsker å komplettere sin kompetanse for å kunne bidra til å videreutvikle virksomheter slik at de best mulig kan ivareta sitt samfunnsansvar og bidra til en bærekraftig utvikling.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet passer som videreutdanning for medarbeidere, mellomledere og ledere i offentlig og privat virksomhet.

Studiet kan, etter nærmere regler, kombineres med andre studier eller innpasses i flere av bachelorstudiene ved Høgskolen i Innlandet. Kontakt studieveileder for mer informasjon om dette. 

Internasjonalisering

Bærekaftig utvikling er en global utfordring og virksomheter som vil utvikle bærekraftige forretningsmodeller må ta hensyn til internasjonale forhold. Kunnskap om FNs bærekraftsmål inngår som en del av læringsutbyttet i studiet. Deler av pensumlitteraturen vil være engelskspråklig. 

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet; kapittel 8. Fusk, annullering og utestenging. 

Forskningsbasert undervisning

Studiet er knyttet til et forskningsmiljø og studentene blir introdusert til forskningsbasert kunnskap gjennom teorier, modeller og empiri innenfor studiets fagområde.

Utgifter

semesteravgift

Vurderingsformer

Se emnebeskrivelsen. Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å få gå opp til eksamen. Studiet avsluttes med individuell semesteroppgave. 

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring