DIASPL Videreutdanning i diabetessykepleie

Videreutdanning i diabetessykepleie

  • Studiepoeng
   15
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt, Elverum
Introduksjon

Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over ett semester.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne som utgjør 15 studiepoeng. Studiet er organisert i totalt 4 samlinger à 2 – 3 dager, med ca. 1 samling i hver måned.

Studiemodeller
Videreutdanning i diabetessykepleie
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2022 Vår
O
15
Bakgrunn for studiet

Diabetes er et stadig økende problem, både blant voksne og barn. Vi ser diabetes type 2 stadig oftere hos yngre personer, gjerne i kombinasjon med overvekt og/eller spiseforstyrrelser. God behandling krever inngående kunnskap om diabetes og tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å møte pasientens behov på de ulike måter. Samhandlingsreformen legger føring for flere skal behandles på kommunalt nivå. Dette skaper behov for større kompetanse innen diabetes for sykepleiere på ulike arenaer, for å imøtekomme befolkningens behov for veiledning og behandling av diabetes.

Studiet skal gjøre studentene i stand til å gjøre selvstendige vurderinger av pasienter med diabetes og medvirke til oppfølging og behandling av høy faglig kvalitet.

Læringsutbytte

Studiet har som mål å videreutvikle studentens handlingskompetanse innen diabetes. Det totale læringsutbytte for studenten er knyttet til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 

Kunnskap

Kandidaten

 • Har kunnskap om Diabetes og diabetesrelaterte problemer
 • Har inngående kunnskap om medikamenter og behandling av diabetes
 • Har kunnskap om forebygging og behandling av senkomplikasjoner ved diabetes
 • Har kunnskaper om kosthold og livsstilsendring som blodsukkerregulerende tiltak.
Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan sette i gang helsefremmende, forebyggende og behandlende tiltak
 • Behersker relevante metoder og teknikker i blodsukkerregulering.
 • Kan dokumenterer selvstendige kliniske vurderinger av senkomplikasjoner.
 • Kan arbeide kunnskapsbasert med helsefremming, forebygging og behandling av diabetes.
 • Kan samhandle tverrfaglig med andre yrkesgrupper
Generell kompetanse
 • Kan veilede pasienter med diabetes og deres pårørende om kosthold og livsstil.
 • Kan samarbeide tverrfaglig og tverretatlig slik at det blir sammenheng på tvers av tjenester og tjenestenivåer.
 • Kan anvende faglig kunnskap og iverksette individuelle tiltak
 • Kan anvende ny og oppdatert kunnskap innen diabetesbehandling i praksis.
Arbeids- og undervisningsformer

Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer som inkluderer forelesning, gruppearbeid, praktiske øvelser og andre studentaktive metoder som case og kasuistikker. På grunn av studiets erfaringsbaserte profil legges det opp til prosesspedagogisk tilnærming og tilstedeværelse på samlingene. Praktiske eksempler og studentenes erfaringskunnskap vektlegges og belyses ved hjelp av ulike teoretiske perspektiver.

Det forventes at studentene benytter høgskolens læringsplattform Canvas aktivt.

Målgruppe

Studiet retter seg mot høgskoleutdannede profesjonsgrupper, som f.eks. sykepleiere innen kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Opptakskrav

Studiets opptakskrav er autorisasjon som sykepleier. Det stilles krav om ett års praksiserfaring innen egen profesjon.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Utdanningen kvalifiserer til en selvstendig og samhandlende klinisk fagutøvelse spesielt rettet mot personer med diabetes, eksempelvis på sykehus, sykehjem, ulike behandlingsentra, institusjoner eller i eget hjem.

Internasjonalisering

I undervisningen og litteraturen legges det vekt på internasjonal forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.

Informasjons- og kildekompetanse

I samarbeid med høgskolens bibliotek og IT-tjeneste vil det bli gitt orientering om bruk av de tilbud som kan benyttes ved høgskolen relatert til kommunikasjon, informasjon og tekniske hjelpemidler. Opplæring i informasjonskompetanse kommer inn som tema i teoriundervisningen for obligatoriske oppgaver. Studentene får opplæring i å søke etter relevant informasjon og nyere forskning. De må kunne vurdere de ulike informasjonskildene kritisk, vite hva slags krav som stilles til sitering og annen bruk av kilder samt kunne anvende kildeopplysning i skriftlige fremstillinger. Det legges vekt på at studentene skal forstå behovet for oppdatering og ny kunnskap og være i stand til å innhente og anvende informasjonen i egen læring/for eget læringsutbytte.

Det vises til bibliotekets studiehjelpside: https://www.inn.no/bibliotek

Utgifter

Studiet koster 15.500 kroner, i tillegg må du betale semesteravgift.

Vurderingsformer

De obligatoriske arbeidskravene består av to gruppeoppgaver.

Det er krav om minimum 80 % tilstedeværelse på samlingene. 

Eksamen blir gitt som en individuell hjemmeeksamen hvor studenten får anledning til å benytte erfaringer fra egen arbeidsplass, og hvor den enkelte student tydeligere får vist egen kompetanse.

Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap