DESPE Spesialpedagogikk - Deltakelse og marginalisering

Spesialpedagogikk - Deltakelse og marginalisering

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Introduksjon

Studiet er videreutdanning på bachelornivå.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet går over to semestre og består av emnene PEDD2004 Spesialpedagogikk – deltagelse og marginalisering og PEDD2001 Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter.

Spesialpedagogikk – deltagelse og marginalisering vil gi studentene en innføring i hvordan funksjonshemming oppstår og forklares. Hovedfokuset blir rettet mot samspillet mellom individ og samfunn og hvordan dette virker inn på utvikling av funksjonshemming, inkluderings- og marginaliseringsprosesser.

Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter vil gi en innføring i spesialpedagogisk arbeid, både på individ- og systemnivå. Emnet vil gi en innføring i ulike forståelsesmåter og tilnærminger i spesialpedagogisk arbeid, og hva som utløser retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Videre vil betydningen av god dialog og samhandling mellom ulike aktører i den spesialpedagogiske praksis bli belyst. Studentene vil få en grunnleggende innsikt i det spesialpedagogiske støttesystemets oppbygging og funksjon, og i samarbeidet mellom de ulike aktørene. Emnet gir også en innføring i ulike lærevansker og funksjonsnedsettelser, og arbeidsmåter knyttet til disse, både med tanke på forebygging, pedagogisk utredning, oppfølging og tiltak. Emnet gir en innføring i spesialpedagogens rolle i dag.

Studentene skal få en grunnleggende innsikt i inkluderende og marginaliserende prosesser, myndiggjøring, rettigheter og etikk, arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger og juridiske aspekter knyttet til spesialpedagogikken.

Studiemodeller

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte: 

 • Ha kjennskap til ulike perspektiver på - og tilnærminger til annerledeshet.
 • Kunne gjøre rede for lovverk og sentrale styrende ideologier for barnehage og skole.
 • Ha innsikt i spesialpedagogikkens historie, tradisjon, selvforståelse og plass i samfunnet.
 • Ha evne til å kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid til å begrunne egne meninger og valg.
 • Ha evne til å kunne reflektere over spesialpedagogens yrkesrolle og se på praksisfeltet kritisk og transformerende.
 • Ha evne til å kunne identifisere aktuelle problemstillinger og drøfte disse i lys av ulike perspektiver og teoretiske tilnærminger.
 • Innsikt i - og forståelse for relevante fag- og yrkesetiske temaer og problemstillinger.
 • Ha ferdigheter til å kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, både alene og som deltager i en gruppe.
 • Ha evne til å utveksle synspunkter og erfaringer, begrunne disse faglig, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Ha kunnskap om ulike hjelpeinstanser og systemets oppbygning og funksjon.
 • Ha kunnskap om saksgang og opplæringens dokumentasjon ved enkeltvedtak.
 • Ha kunnskap om årsaksforhold og praktisk pedagogiske utfordringer i møte med ulike funksjonsvansker og ulike strategier i arbeid med spesialpedagogiske tiltak.
 • Ha kunnskap om dialog og samarbeid.
 • Ha evne til å identifisere mangler i egen kunnskap og kompetanse, samt se grensene for det mandat som tillegges den stilling man innehar, som grunnlag for å søke hjelp og støtte i sitt arbeid.
 • Ha bevisst bruk av språk, muntlig og skriftlig, sett i lys av språkets iboende aspekter av makt og undertrykkelse.
Arbeids- og undervisningsformer

Pensum og aktuelle faglige problemstillinger behandles i forelesninger, nettbasert forelesning, seminarer, gruppearbeid, individuelt arbeid, kollegaveiledning og diskusjoner.  

Studiet er tilrettelagt på deltid særskilt rettet mot personer som er i arbeid.

Oppmøtekrav på samlinger vil være spesifisert i den enkelte emneplan.

Målgruppe

Studiet vil være særlig egnet for personer som er opptatt av å arbeide med funksjonshemmings- og avviksproblemer og tilrettelegging i forbindelse med opplæring og undervisning.

Studiet er tilrettelagt på deltid, særlig rettet mot personer som er i arbeid. Det arrangeres samlinger i forbindelse med emnet på studiested Lillehammer. I tillegg er studiet nettbasert.

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende avsluttet utdanning

med minimum 60 studiepoeng pedagogikk/sosialpedagogikk.

Søkere med bachelor i barnevern, bachelor i sosialt arbeid, bachelor i vernepleie, bachelor i psykologi eller minimum 3årige lærerutdanninger er kvalifisert for opptak. 

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet kan inngå som en del av opptaksgrunnlaget til høgskolens masterprogram i spesialpedagogikk og pedagogikk. 

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal som del av studiet utvikle ferdigheter i å finne fram til og vurdere kilder av ulike slag og anvende disse som del av sitt arbeid med emnet.

Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamener i studiet. 

En nærmere redegjørelse for arbeidskrav og eksamensform er angitt i emnebeskrivelsene. 

Eksamener vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A til F, der E er laveste ståkarakter. 

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk