BOLA Bachelor i organisasjon og ledelse

Bachelor i organisasjon og ledelse

  • Studiepoeng
   180
  • Heltid/deltid
   Heltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk/Engelsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Studiets oppbygging og innhold

I første semester tilbys studentene Innføring i organisasjon, ledelse og arbeidsliv som en introduksjon til hele studieprogrammet. Samme semester tar studentene også Innovasjon og forretningsutvikling og Samfunnsvitenskapelig metode, kunnskap og formidling.

I andre semester tar studentene to emner i Prosjektledelse. Det gir en grundig innføring i hva det innebærer å drive med prosjektarbeid, samt styring, organisering og ledelse i forbindelse med prosjektarbeidsformen. Samme semester tar studentene også Arbeids- og organisasjonspsykologi og HR praksiser. 

I tredje semester videreføres temaer fra innføringsemnene. Dette semesteret består av emnet Strategisk HR, videre tar studentene også et innføringsemne i Markedsføring, Samfunnsvitenskapelig metode og et emne i Foretaksstrategi .

I fjerde semester velger studentene valgbare emner fra høgskolen emneportefølje eller fra andre universiteter og høgskoler i inn- og utland.

I femte semester tar studentene de videregående emnene Organisasjonsendring og Leadership. Studentene kan også velge å ta ett Praksisemne.

I sjette og siste semester tar studentene Arbeidsrett og Etikk og samfunnsansvar, og de skriver sin bacheloroppgave i organisasjon og ledelse.

Før studentene begynner på bacheloroppgaven i 6. semester, må alle obligatoriske emner i studiet fra første og andre studieår være bestått.

Studiemodeller
Bachelor i organisasjon og ledelse - kull 2024

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har grunnleggende kunnskap innenfor de forskjellige fagdisiplinene studiet bygger på. Det omfatter teoretisk kunnskap og kunnskap om hvordan teorier og modeller kan legges til grunn for praktisk yrkesutøvelse
 • har kunnskap om det brede faglige grunnlaget for organisasjon og ledelse, og for menneskelige ressurser-/personalarbeid spesielt, og hvilken betydning dette arbeidet har for enkeltindivid, virksomhet og samfunn
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og analytiske ferdigheter til å håndtere praktiske oppgaver og utfordringer, og kan bidra til reflekterte valg i praktisk problemløsning innenfor fagfeltet
 • kan grunnleggende teori innenfor fagfeltet, og kan selvstendig søke og vurdere ny informasjon, og formulere sentrale faglige problemstillinger
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle fagstoffet fra studiet skriftlig om muntlig, og kan utveksle synspunkter og erfaringer innenfor fagområdet, oppdatere sin kunnskap og kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor sentrale fagområder av studiet (formidlingskompetanse)
 • kan finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Kandidaten kan vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring (informasjonskompetanse)
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver innenfor praksisfeltet, og kjenner til aktuelle fag- og yrkesetiske problemstillinger dette kan skape (praktisk kompetanse)
Arbeids- og undervisningsformer

Det anvendes ulike undervisningsformer, og disse er omtalt i emnebeskrivelsene.

På alle emner i studiet er det arbeidskrav i en eller annen form. Det kan være i form av skriftlige innleveringer, muntlige presentasjoner, teamarbeid, obligatorisk deltakelse på enkelte seminarer og/ eller forelesninger. Dette vil variere fra emne til emne, og godkjenning av arbeidskrav er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Målgruppe

Er du interessert i å arbeide med organisasjonsutvikling, personalutvikling, ledelse, og være med å utvikle organisasjoners menneskelige ressurser (HR), kan Bachelor i organisasjon og ledelse (BOL) være et aktuelt utdanningsalternativ for deg.

Utdanningen gir en bred og grundig innføring i sentrale fagdisipliner knyttet til arbeid med ledelses-, organisasjons- og personalspørsmål i det moderne arbeidsliv. Her kombineres innsikt fra samfunnsvitenskap, som sosiologi, statsvitenskap og psykologi, med juss og økonomi. Innovasjon og entreprenørskap er en integrert del av studiet.

Studiet er både teoretisk og praktisk. Du får praksis både første studieår og gjennom student-traineeordningen som er en del av studiets tredje år. Du kan også starte din egen studentbedrift, som en del av studiet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Relevans for arbeidsliv og videre studier

BOL-studiet består av emner som gir en bred forståelse av organisasjon og ledelse som er relevant for alle typer organisasjoner, både offentlige, private og frivillige. Du vil blant annet være kvalifisert til å jobbe med personal- og organisasjonsledelse, som leder i administrative stillinger eller med organisatorisk og strategisk rådgivning, samt saksbehandling av ulike slag. Du får også kompetanse i prosjektledelse og i å etablere sin egen bedrift.

Etter ferdig bachelorgrad i organisasjon og ledelse er du kvalifisert til å søke masterstudier ved Høgskolen i Innlandet, eller andre steder i Norge og utenlands. Ved Høgskolen i Innlandet kan du søke opptak ved Master i bærekraftig innovasjon og ledelse eller Master i offentlig ledelse og styring (MPA). Høgskolen i Innlandet har også et doktorgradsområde innen innovasjon (Innovasjon i tjenesteyting – INTOP).

Internasjonalisering

I studiets fjerde semester kan studentene velge et utenlandsopphold for å ta valgfrie emner.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

Alle emner avsluttes med eksamen. Eksamensform og arbeidskrav som forutsetning for å ta eksamen er spesifisert for hvert emne i emnebeskrivelsene.

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring