BATA Bachelor i tannpleie

Bachelor i tannpleie

  • Studiepoeng
   180
  • Heltid/deltid
   Heltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Elverum
Introduksjon

Bachelor i tannpleie er et heltidsstudium på 180 studiepoeng med normert studietid på tre år.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er delt inn i 14 obligatoriske emner hvorav 4 emner er praktiske studier, se emnetabell.

Bakgrunn for studiet

Tannpleiere har en betydningsfull rolle i tannhelsetjenesten gjennom sitt arbeid med barn, voksne og eldre både i og utenfor institusjon. De gode tannhelseresultatene i Norge kan tyde på at det systematiske forebyggende arbeidet, og det målrettede samarbeidet tannhelsetjenesten har med kommunenes helse- og sosialtjenester om helsefremmende tiltak, har hatt effekt. På landsbasis utgjør tannhelsetjenestens helsefremmende- og forebyggende arbeid en viktig del av folkehelsearbeidet.

Den orale helsen i den norske befolkningen er hovedsakelig god, men til tross for gode gjennomsnittsresultater for oral helse er det fortsatt stor ulikhet i oral helse hos barn og ungdom. I hovedtrekk følger dette sosiale og kulturelle ulikheter i helse. Den orale helsen hos den voksne befolkningen er dårligst hos grupper med lav sosial og økonomisk status. Derfor kreves mye ressurser til å følge opp de med dårligst oral helse ved individuelle forebyggende tiltak og folkehelserettede tiltak.

Politiske strategier for å møte dagens utfordringer i oral helse er rettet mot folkehelsearbeid. Økt kompetanse innen folkehelsearbeid innbefatter kunnskap og bevissthet om hvilke strategier og verdier som legges til grunn for å møte enkeltindividet og befolkningens behov. Dette kan gjøres gjennom tverrprofesjonelt samarbeid for å oppnå felles mål. Tannhelsetjenesten har i flere år arbeidet med etablering av samarbeidspartnere i den hensikt å bedre den orale helsen i befolkningen.

Utdanningen skal kvalifisere kandidaten til å fremme oral helse og livskvalitet. Dette gjelder både funksjonsfriske og personer med nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne i alle aldre. Utdanningen skal vektlegge tannpleieren som folkehelsearbeider, der helsefremmende og forebyggende arbeid står sentralt, jf. Forskrift om nasjonal retningslinje for tannpleie (2020).

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen tannpleievitenskapelige fagområder
 • har bred kunnskap innen relevante odontologiske, biomedisinske - og samfunnsvitenskapelige emner
 • har bred kunnskap om tannpleiefagets historie, tradisjon og egenart
 • har kunnskap om forskning og utviklingsarbeid innen tannpleie
 • har kunnskap om velferdsstaten, rammer for tjenesteutøvelsen og tannhelsetjenestens bidrag til helse- og velferdstjenesten
 • har kunnskap om nasjonale og globale helseutfordringer knyttet til oral helse
Ferdigheter

Studenten

 • kan beherske faglig forsvarlig tannpleie
 • kan finne og vurdere risikofaktorer av individuell og miljømessig karakter,
 • kan beherske kommunikasjon med, og veiledning av pasienter og pårørende
 • kan beherske relevante instrumenter, teknikker, prosedyrer og kommunikasjonsformer
 • kan anvende resultater fra relevant forskning og fagutviklingsarbeid
Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i ivaretagelse av pasientens behov for orale helsetjenester
 • har innsikt i tverrprofesjonell samhandling for å skape et koordinert, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud
 • har innsikt i innovasjon og endringsprosesser, og kan knytte dette opp mot ledelse i tannpleiefaget og tannpleieryrket
 • har innsikt i pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning
 • har innsikt i begrepet livslang læring, kan arbeide kunnskapsbasert og bidra til å utvikle kvalitet i tannpleiefaget og tannhelsetjenesten
 • kan planlegge og gjennomføre relevante helsefremmende og forebyggende tiltak
 • kan formidle tannpleiefaglige teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • kjenner til nytenkning og innovasjon innenfor tannhelsetjenestens fagområder
 • har innsikt i tannpleieprofesjonens betydning i faglige og etiske diskusjoner i offentlige debatter om tannhelsehelsepolitiske spørsmål 
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er basert på en forståelse om at studenter og lærere har et felles ansvar for å utvikle kunnskap og gjøre hverandre bedre. Et grunnleggende prinsipp er at læring skjer gjennom deltakelse i et sosialt og kulturelt læringsfellesskap, i stadig samhandling med andre. Praktiske handlinger og teoretisk kunnskap flettes sammen gjennom hele studiet. Det tilstrebes en læringskultur som preges av et tydelig faglig fokus, refleksjon og engasjement både individuelt og i grupper.

Gjennom utdanningen skal studentene lære å arbeide kunnskapsbasert, utvikle tannpleiefaglig forståelse og evne til skriftlig og muntlig fagformidling.

Det blir benyttet varierte arbeids- og undervisningsformer som for eksempel: forelesninger, gruppearbeid, veiledning, muntlig og skriftlig framstilling av fagstoff, læringsløype med refleksjon og argumentasjon, nettbasert undervisning, kritisk refleksjon og tilbakemeldinger, praktiske øvelser og praktiske studier. Studentene tar i tillegg del i fagutviklings- og forskningsprosjekter i samarbeid med skolens lærere og/ eller praksisfelt.

Det benyttes den digitale læringsplattformen Canvas.

Praksis

Praksis utgjør en stor del av studiet. I hvert semester foregår det praktiske øvelser i skolens øvingsklinikk. I første semester består en stor del av undervisningen av praktisk øving på fantomhoder og på medstudent.

Praksisstudiene foregår på offentlige tannklinikker, hovedsakelig i Innlandet, men også i andre fylker. Praksis er i 2. semester i hovedsak rettet mot barn og unge, i 3. semester mot voksne personer, i 5. semester mot eldre og i 6. semester mot personer med behov for tilrettelagte tannhelsetjenester. Praksisperiodene er på 6 uker og studentene får veiledning av klinikkens tannpleiere.

I tillegg vil det være observasjonspraksis av kortere varighet i barnehage, kommunehelsetjenesten og/eller spesialisthelsetjenesten. Det er krav om minimum 90% oppmøte i praksis. Studentene må påregne reise- og boutgifter i forbindelsen med praksis.

Målgruppe

Studiet retter seg mot personer som ønsker å arbeide i nær kontakt med mennesker i alle aldre. Tannpleie er en profesjon som gir muligheter for varierte arbeidsoppgaver både på tannklinikken, i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, innenfor privat sektor og i lokalmiljøet. Tverrfaglig samarbeid er en viktig del av arbeidet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

Opptakskravet er generell studiekompetanse, eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse. 

Krav om politiattest
Kommunal helse- og omsorgstjeneste (PKHT)
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Gjennomført og bestått studie gir rett til graden bachelor i tannpleie som gir grunnlag for å søke om autorisasjon som tannpleier i henhold til Lov om helsepersonell. Studiet gir grunnlag for opptak til videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid, og til å søke ulike mastergradsløp, blant annet master i folkehelsevitenskap ved Høgskolen i Innlandet.

Internasjonalisering

Høgskolen legger vekt på internasjonalisering slik at studentene skal erverve seg internasjonal kunnskap og erfaring. Målet er å kunne møte utfordringene i et stadig mer internasjonalt orientert arbeidsliv, og få et forbedret faglig perspektiv og økt forståelse for kulturelle ulikheter.

Høgskolen har som mål å legge til rette for at alle studenter får mulighet å velge delstudier i utlandet i 2. studieår ved en av våre samarbeidsskoler. Delstudier i utlandet må godkjennes på forhånd av Høgskolen.

En viktig samarbeidspartner for Høgskolen er Akademia Keparawatan Ibnu Sina i Aceh, Indonesia. Studentene kan delta på en fire ukers prosjektperiode i emnet Folkehelse. Der jobber de med å kartlegge helsesituasjonen i en utvalgt del av befolkningen gjennom datainnsamling. En del av prosjektperioden er besøk på lokale sykehus og helsestasjoner. Under oppholdet samarbeider studentene med de indonesiske studentene, utveksler erfaringer og lærer om hverandres kulturer.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. Informasjonskompetanse blir introdusert for studentene ved oppstart av studiet og videreføres i alle emner.

Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett.  https://www.hihm.no/bibliotek/studiehjelp/kilder-og-kildebruk

Forskningsbasert undervisning

I undervisning møter studenten den nyeste forskningen innen tannpleie. I de ulike emnene vil studenten opparbeide seg en forståelse for hvordan kunnskap fremstilles, få erfaring med å gjennomføre eksperimenter, forske på egen praksis og gjennomføre prosjekter etter vitenskapelige metoder.

Vurderingsformer

Det benyttes både prosessorienterte og kunnskapstestende eksamensformer i studiet for å stimulere og sikre kvalitet på læreprosessene. Emnene vurderes til Bestått/Ikke bestått, eller med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter foregår gjennom hele studiet, og inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som tannpleier (Lov om universiteter og høgskoler av 01.04.2005 nr. 15, § 4-10,- og Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning av 14.07.2006).

Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap