ÅRØADM Årsstudium i økonomi og administrasjon

Årsstudium i økonomi og administrasjon

  • Studiepoeng
   60
  • Heltid/deltid
   Heltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Studiemodeller
Årsstudium i økonomi og administrasjon (MED matematikk og statistikk)
Årsstudium i økonomi og administrasjon (UTEN matematikk og statistikk)

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten:

 • behersker grunnleggende bedriftsøkonomiske begreper og modeller med vekt på kostnads- og inntektsteori
 • kan forklare allment anerkjente regnskapsprinsipper og hvordan de kommer til anvendelse i konkrete måleproblemer
 • kan gjøre rede for sentrale begreper i analyser av en virksomhets interne organisasjon
 • kjenner til sentrale begreper og modeller knyttet til markedsføring av en virksomhets produkter og tjeneste
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjennomføre enkle analyser av nullpunktomsetning og sikkerhetsmargin samt kostnad-resultat-volum-(KRV-)analyser
 • kan sammenstille enkle regnskapsrapporter for en virksomhet og delområder/-aktiviteter i virksomheten
 • kan foreslå løsninger på virksomhetsinterne ledelses- og organiseringsutford­rin­ger
 • kan vurdere strategier og tiltak for å fremme en virksomhets produkt- /tjenestetilbud i markedet
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan tilegne seg et begrepsapparat som gir grunnlag for å medvirke i økonomiske og administrative oppgaver i en virksomhet
Arbeids- og undervisningsformer

Enkelte emner har oppsatt både engelsk og norsk som undervisningsspråk. Her kan undervisningsspråk justeres fra år til år, eller det kan være aktuelt å benytte norsk i deler av semesteret, men engelsk i andre deler av semesteret, noe avhengig av tilgang på undervisningskompetanse og behov.

I enkelte emner vil deler av pensum, eller hele pensum, være på engelsk, selv om undervisningen foregår på norsk. Det skal i prinsippet bli gitt alternativ pensumlitteratur på norsk, men det kan ikke garanteres at norsk pensum inneholder samme tematikk, vinkling, teoretisk utgangspunkt eller eksempler som foreskrevet pensumlitteratur på engelsk.

Målgruppe

Studiet passer for deg som ønsker grunnleggende kunnskap innen økonomi og administrasjon, eller som lurer på om en bachelorutdanning innen dette området er riktig for deg.

Søker du årsstudiet med tanke på å holde senere studiemuligheter i økonomifag åpne, bør du velge valgemnene Matematikk for økonomer og Statistikk for økonomer. Disse valgemnene er primært verktøyfag for senere studier. Med disse emnene får du et årsstudium som er identisk med første år i bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon. Dersom du ønsker å fortsette på bachelorutdanningen søker du samordna opptak og det gis da fritak for første studieår.

En alternativ variant av årsstudiet er å velge emnene Innføring i innovasjon og entreprenørskap, Brand Management og Etikk og samfunnsansvar som alternativer til matematikk, statistikk og mikroøkonomi

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

Se hver enkelt emnebeskrivelse. For emner som undervises på engelsk, må det også påregnes å besvare eksamen på engelsk. 

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for økonomifag