ØKA1013 Markedsføring

  • Studiepoeng
   7,5
  • Undervisningssemestre
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold
 • Markedsføringens begreper og perspektiver, nasjonalt og internasjonalt
 • Markeds- og kundeorientering
 • Kjøpsatferd på bedrifts- og forbrukermarked
 • Segmentering, målgruppeutvelgelse og posisjonering
 • Markedsstrategier og bruk av konkurransevirkemidler 
 • Utvikling av et markedstilbud og merkevarebygging 
 • Markedsetikk, bærekraft og samfunnsansvar
 • Digital markedsføring

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan beskrive markedsføringens rolle og funksjon for å oppnå god verdiskaping
 • kan gjøre rede for markedsføringsfagets utvikling, perspektiver og sentrale begreper
 • kan forklare begrepene  markeds-/kundeorientering og hvilken betydning disse har for virksomheter
 • kan drøfte markedsplanleggingsprosessen og tilhørende begreper, teorier og prosesser, med fokus på:
  • hvordan de markedsmessige omgivelsene påvirker virksomheten
  • hvordan virksomheten kan segmentere, velge målgruppe og posisjonere seg
  • målsetting, overordnet strategi, bruken av ressurser og konkurransevirkemidler
 • kan diskutere ulike former for verdiskaping og konsekvenser for kundenes valg, lojalitet og tillit.
 • skal kunne redegjøre for hvordan digitaliseringen påvirker kommunikasjonen med markedet generelt og kunder spesielt 
 • skal kunne redegjøre for hvordan fokus på bærekraft kan styrke virksomhetens posisjon i markedet, som leverandør, partner og arbeidsgiver 
Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende teori og modeller til å drøfte og analysere virksomhetens markedsføringsutfordringer
 • kan planlegge, utarbeide og vurdere en analyse av virksomhetens makromiljø, konkurransesituasjon og kunder
 • kan argumentere for valg av strategiske beslutninger og markedsaktiviteter basert på markedsanalysen
 • kan vurdere etiske problemstillinger og samfunnsansvar i markedsanalyser
Generell kompetanse
 • har kunnskap om forhold som påvirker etterspørsel etter virksomhetens tilbud og dermed virksomhetens inntekter
Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, selvstendig arbeid og oppgaveløsing i grupper.

Arbeidskrav

Det er to typer arbeidskrav i emnet, ett skriftlig i tillegg til et sett med multiple choice oppgaver knyttet til de ulike delene av pensum. Mer informasjon om arbeidskravene gis på høgskolens læringsplattform ved emnets start. 

Vurdering

1,5 timers skriftlig, individuell hjemmeeksamen - multiple choice. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Individuell
1,5 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
100
multiple-choice eksamen
Emnet overlapper med
NavnStudiepoengDatoKommentar
3MAR100 Markedsføring
7,5
SMAR100 Markedsføring
7,5
KMAR100 Markedsføring
7,5
HMAR100 Markedsføring
7,5
KPL1011 Markedsføring
7,5
RLT1007 Markedsføring
7,5
Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for økonomifag