ØKA1013 Markedsføring

  • Studiepoeng
   7,5
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold
 • Markedsføringens begreper og perspektiver, nasjonalt og internasjonalt
 • Markeds- og kundeorientering
 • Kjøpsatferd på bedrifts- og forbrukermarked
 • Strategi og markedsplanleggingsprosessen
 • Segmentering, målgruppeutvelgelse og posisjonering
 • Markedsstrategier og bruk av konkurransevirkemidler 
 • Utvikling av et markedstilbud og merkevarebygging 
 • Markedsetikk og samfunnsansvar
 • Digital markedsføring

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan beskrive markedsføringens rolle og funksjon for å oppnå god verdiskaping
 • kan gjøre rede for markedsføringsfagets utvikling, perspektiver og sentrale begreper
 • kan forklare begrepene  markeds-/kundeorientering og hvilken betydning disse har for virksomheter
 • kan drøfte markedsplanleggingsprosessen og tilhørende begreper, teorier og prosesser, med fokus på:
  • hvordan de markedsmessige omgivelsene påvirker virksomheten
  • hvordan virksomheten kan segmentere, velge målgruppe og posisjonere seg
  • målsetting, overordnet strategi, bruken av ressurser og konkurransevirkemidler
 • kan diskutere hvordan verdi for kunden skapes og hvordan dette påvirker kundens/brukerens lojalitet og tillitt.
Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende teori og modeller til å drøfte og analysere virksomhetens markedsføringsutfordringer
 • kan planlegge, utarbeide og vurdere en analyse av virksomhetens makromiljø, konkurransesituasjon og kunder
 • kan argumentere for valg av strategiske beslutninger og markedsaktiviteter basert på markedsanalysen
 • kan vurdere etiske problemstillinger og samfunnsansvar i markedsanalyser
Generell kompetanse
 • har kunnskap om forhold som påvirker etterspørsel etter virksomhetens tilbud og dermed virksomhetens inntekter
Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, selvstendig arbeid og oppgaveløsing i grupper.

Arbeidskrav

Det er arbeidskrav i emnet. Form, omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes for det enkelte semester og kunngjøres ved semesterstart.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Skriftlig eksamen med tilsyn
ECTS - A-F
Individuell
4 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
100
Emnet overlapper med
NavnStudiepoengDatoKommentar
3MAR100 Markedsføring
7,5
SMAR100 Markedsføring
7,5
KMAR100 Markedsføring
7,5
HMAR100 Markedsføring
7,5
KPL1011 Markedsføring
7,5
RLT1007 Markedsføring
7,5
Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for økonomifag