Virtuelle verktøy, Kongsberg, H23

Virtuelle verktøy, Kongsberg, H23

 • Studiefakta
  • Studienivå
   Fagskole nivå 5.1
  • Studieform
   Heltid, Nettbasert med samlinger
  • Studiepoeng
   30
  • Studiested
   Kongsberg
  • Studieplanansvarlig
   Per Anton Hansen
 • Oppstart
 • Arkiv
Opptakskrav

Opptaksordningene er beskrevet i fagskolens forskrift.

For å bli tatt inn på AR/XR i produksjons- og arbeidsprosesser kreves oppnådd fag‐ eller svennebrev, godkjent realkompetanse.

Relevant realkompetanse innenfor forannevnte fagretninger gir også mulighet for opptak.

Fag‐ og svennebrevene fra Teknologi og industriell produksjon, Elektro og Data som gir grunnlag for opptak:

 • IKT-servicefaget
 • Elektrikerfaget
 • Energimontørfaget
 • Energioperatørfaget
 • Elektroreparatørfaget
 • Heismontørfaget
 • Signalmontørfaget
 • Tavlemontørfaget
 • Togelektrikerfaget
 • Viklerfaget
 • Automatiseringsfaget
 • Fjernstyrte undervannsoperasjoner
 • Dataelektronikerfaget
 • Avionikerfaget
 • Flymotormekanikerfaget
 • Flystrukturmekanikerfaget
 • Flysystemmekanikerfaget
 • Produksjonselektronikerfaget
 • Telekommunikasjonsmontørfaget
 • Kulde- og varmepumpemontørfaget
 • CNC-maskineringsfaget
 • Dimensjonskontrollfaget
 • Automatiseringsfaget
 • Grafisk produksjonsteknikk
 • Industrimekanikerfaget
 • Polymerkomposittfaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Termoplastfaget
 • Industrimontørfaget
 • Modellbyggerfaget
 • Motormekanikerfaget
 • NDT-kontrollørfaget
 • Anleggsmaskinmekanikerfaget
 • Landbruksmaskinmekanikerfaget
 • Bilskadefaget
 • Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner
 • Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner
 • Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner
 • Brønnfaget, sementering
 • Brønnfaget, komplettering
 • Brønnfaget, kveilerøroperasjoner
 • Bilfaget, lette kjøretøy
 • Bilfaget, tunge kjøretøy
 • Hjulutrustningsfaget
 • Motorsykkelfaget
 • Design og håndverk:
 • Komposittbåtbygger

Søkere med utenlandsk utdanning

Se forskrift for Fagskolen i Viken på Lovdata.no

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse.

Om studiet

AR/XR i produksjons- og arbeidsprosesser er en fagskoleutdanning på 30 stp. 

Den kan enten gjennomføres som stedbasert heltidsstudium, eller nettbasert deltidsstudium med samlinger. 

Studiet vil gi en grunnleggende kompetanse innen bruk av AR/XR teknologi i en arbeidslivssammenheng. Vi ser i dag en rekke initiativ til bruk av denne teknologien innen mange områder. Dette gjør at et bredt spekter av fagområder kan nyttiggjøre seg av det planlagte kurset.

Arbeidslivet er i ferd med å gjennomgå store endringer. Årsaken til dette er at ny teknologi og nye anvendelser av teknologien endrer produkter, forretningsmodeller, logistikk, produksjon og råvareutvinning. I dagens økonomiske og markedsmessige situasjon vil kostnadsreduserende tiltak innen drift og vedlikehold ha stor betydning for en bedrifts suksess og overlevelsesevne.

Ny teknologi og nye anvendelser stiller andre krav til kompetanse og samhandlingsformer på alle nivåer i organisasjonene. Solid yrkesfaglig kompetanse og erfaring vil bli viktig i fremtidens arbeidsliv. Fagskolene vil bidra med å tilby etter- og videreutdanning på sitt nivå og deltar i mange sammenhenger med de tre partene i arbeidslivet for å sikre at tilbudene som tilbys er i henhold til arbeidslivets behov i dag, og i fremtiden.

Studiets målgruppe er:

Målgruppen er eksisterende og tidligere ansatte i industrien. Gruppen består av fagarbeidere, ingeniører og andre som kan anvende AR/VR teknologi i forbedringsprosjekter. Studiet er rettet mot teknisk personell, men favner bredt slik at deltakere fra ulike yrkesgrupper, som f.eks. logistikk og opplæring, kan ha nytte av å delta.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har kandidaten følgene læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om de teknologiske driverne inne digitalisering i industrien
 • har kunnskap om datasystemer til bruk for virtuelle verktøy
 • har kunnskap om bærekraft og sirkulærøkonomi
 • har bransjekunnskap om bruk av XR i prosesser i næringslivet
 • forstår rollen som XR vil ha i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv
 • har innsikt om generelle prinsipper innen logistikk og produksjonsflyt
 • har kunnskap om HMS sin betydning for automatiserte prosesser
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for de teknologiske driverne inne digitalisering i industrien
 • kan bruke relevante faglige verktøy om datasystemer for virtuelle verktøy i verdikjeden
 • kan kartlegge en situasjon og identifisere problemstillinger i forhold til bærekraft og sirkulærøkonomi
 • kan anvende faglig kunnskap om produksjonsflyten i en bedrift
 • Kan faglig kunnskap om bruk av XR i forskjellige bransjer
 • kan kartlegg rollen som XR vil ha i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv
 • kan bruke faglig kunnskap om generelle prinsipper innen logistikk og produksjonsflyt
 • har kartlegge en situasjon innen HMS og dens betydning for prosesser i bedriften
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan utføre arbeid etter bedriftens og/eller oppdragsgivers behov
 • kan bygge relasjoner med fagfeller innen industriell virksomhet på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper ved å opprette og utvikle team og nettverk
 • kan utveksle synspunkter på problemstillinger innen Virtuelle verktøy med andre som har bakgrunn innenfor fagfeltet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
Studiets struktur og oppbygning

Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg organiserer fagretning for ELEKTRO med fordypningen AR/XR i produksjons- og arbeidsprosesser på følgende måte:

 • 1/2-årig utdanning som heltidsstudium
 • 1/2-årig deltidsbasert utdanning fordelt over 1år som nettbasert deltidsstudium med samlinger

Studieplanen er delt opp i emner.

Heltidsstudium

Heltidsstudiet er en 1/2-årig utdanning. Studentene følger en oppsatt timeplan dette 1/2 året.

Nettbasert deltidsstudium

Nettbasert deltidsstudium er en 1/2-årig utdanning fordelt over 1 år. Studiene blir gjennomført som en kombinasjon av samlinger og kveldsundervisning. Imellom samlingen er det inntil to kvelder i uken med undervisning på en konferanseplattform. Det utarbeides egne timeplaner for samlingene.

Mellom samlingene er det undervisning inntil to kvelder i uka i et digitalt møteverktøy. Nettmøtene legges i tidsrommet 17.00-21.00. Studentene får timeplan for nettmøter på kveldstid ved semesterstart.

Deler av fagskolen

En student som har som mål å gjennomføre enkelte emner og ikke hele studiet kan delta i enkelt emnenes temaer ifølge timeplan.

Tabell 1: Oversikt over emner, arbeidsmengde og studiepoeng

Emnekode

Emne

Arbeidsmengde

Studiepoeng

01TD51A

Industri 4.0

210

7

01TD51B

Bærekraftige verdikjeder

210

7

01TD51C

AR og VR i produksjons- og arbeidsprosesser

360

12

01TD51D

PowerApps

120

4

 

 

SUM 

900

30

Det totale antall arbeidstimer for studentene skal på heltid normalt være 900 timer hvert semester. For studenter på deltid er normal arbeidsmengde 900 timer hvert skoleår. Arbeidstimene fordeles mellom lærerstyrte aktiviteter og selvstudium.

 

Tabell 2: Fordeling av studieaktiviteter i Virtuelle verktøy utdanningen

Aktivitet Heltid Nettbasert med samlinger
Lærerstyrt 60% 60%
Selvstudium 40% 40%

Lærerstyrte aktiviteter innebærer veiledning, gjennomgang av nytt/vanskelig stoff, forelesning i klasserom, undervisningsvideoer, arbeid i laboratorier, arbeidsoppgaver, tester, prøver, tildelte arbeidskrav, studentpresentasjoner, ekskursjoner og eksamen. Andre aktiviteter kan legges til.

Selvstudium innebærer aktiviteter som selvstendig lesing av pensum, kollokviegrupper, arbeid med øvingsoppgaver som ikke er tildelt fra faglærer, samt selvstendig fremdrift og styring av større studentprosjekter.

 

Tabell 3: Oversikt over emner, studiepoeng og vurdering

Endringer kan forekomme.

Emne

Studiepoeng

Vurdering

Vurderingsform

Industri 4.0

7

Gradert karakterskala A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Vurderingsform fremkommer i fremdriftsplan i emnet.

Emnet avsluttes med en avsluttende evaluering

Bærekraftige verdikjeder

 

7

Gradert karakterskala A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Vurderingsform fremkommer i fremdriftsplan i emnet.

Emnet avsluttes med en avsluttende evaluering

AR og VR i produksjons- og arbeidsprosesser

12

Gradert karakterskala A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Vurderingsform fremkommer i fremdriftsplan i emnet.

Emnet avsluttes med en avsluttende evaluering

PowerApps 4

Gradert karakterskala A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Vurderingsform fremkommer i fremdriftsplan i emnet.

Emnet avsluttes med en avsluttende evaluering

 

Tabell 4: Emner og temaer i Virtuelle verktøy

Emnenavn Studiepoeng Temaer
Grunnleggende linjeemner    
Industri 4.0 7
 • Teknologiske driverne bak Industri 4.0
 • Industri 4.0
 • IDLAB – en læringsarena for Industri 4.0
 • Data systemer
Bærekraftige verdikjeder 7
 • Logistikk
 • Bærekraftig og sirkulærøkonomi
 • Lean
AR og VR i produksjons- og arbeidsprosesser 12
 • Introduksjon til AR og VR
 • AR-verktøy
 • Best practices
 • Øyehelse
PowerApps 4
 • Power BI
 • Power Apps
     
     
Sum studiepoeng: 30  

Studieplanen i Virtuelle verktøy består av 4 emner. Emnene er bygget opp av sentrale temaer med tanke på moderne industrielle prosesser, samt det overordnede læringsutbytte for utdanningen. Emnene bygger på hverandre for å gi studentene en bred kompetanse innen moderne industrielle prosesser.

Studiemodeller
Virtuelle verktøy, nett, Kongsberg, H23
Undervisnings- og læringsformer

Undervisning vil si læringsaktiviteter styrt av en underviser/lærer. Eksempler på slike aktiviteter er gjennomgang av nytt/vanskelig stoff, forelesning i klasserom, undervisningsvideoer, arbeid i laboratorier, arbeidsoppgaver, tester, tildelte arbeidskrav, studentpresentasjoner, og ekskursjoner.

Hensikten med undervisning er å gi studenten støtte i arbeidet med å nå læringsutbyttet for studiet, men studenten bærer selv hovedansvaret for å tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og den generelle kompetansen i emnene. På grunn av dette må studenten selv også beregne tid til, og planlegge egne læringsaktiviteter.

Fagskolen legger til rette for at studentene kan bruke hverandre i læringen ved hjelp av gruppearbeid, diskusjoner, tilbakemeldinger og gjennom sosial støtte.

 

Arbeidsformer

Arbeidsformene som benyttes i studiet er relevante og hensiktsmessige for å nå målene for fagskoleutdanning. Det innebærer at studentene ved siden av faglig utvikling, også skal utvikle evne til samarbeid, kommunikasjon og praktisk problemløsing. Studentene skal i tillegg utvikle evne til å se teknologien i et bredere samfunns- og miljøperspektiv.

Det forutsettes at studentene viser initiativ og tar ansvar for eget studiearbeid og felles læringsmiljø, samtidig som de gir konstruktive tilbakemeldinger på studieopplegget.

Studentene har praktisk erfaring innen egne fagområder, og det gir anledning for å legge til rette for erfaringsbaserte og studentsentrerte læringsformer. Gjennom pedagogisk ledelse fra faglærere trekkes studentene aktivt med, og trenes opp til refleksjon over egen læringsprosess. Det brukes varierte læringsmetoder for å oppnå en helhetlig kompetanse, i forhold til kunnskaper, erfaringer, ferdigheter og generell kompetanse hos den enkelte student. 

Det brukes varierte arbeidsformer for å oppnå best mulig læringsutbytte for den enkelte student.

Konkret vil dette si:

 • Tverrfaglige oppgaver og prosjekter
 • Gruppearbeid
 • Individuelle arbeidsoppgaver
 • Logg og refleksjonsnotat
 • Lærerstyrt undervisning
 • Praksisorientert undervisning, eksempelvis i laboratorier eller på ekskursjoner
 • Veiledning
 • Presentasjoner

Studenthåndboka

På skolens hjemmeside finnes Studenthåndboka med relevant informasjon om rettigheter og plikter for skolens studenter. Der finnes også lenke til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Viken, samt Lov om høyere yrkesfaglig utdanning.

Administrativt system Visma InSchool

Studenter som begynner på utdanning ved Fagskolen i Viken, blir registrert i skolens administrative system. Det administrative systemet brukes til å registrere fullførte, påbegynte og kommende emner for studenten, fagdokumentasjon, timeplanlegging og søknader om særskilt tilrettelegging.

Læringsplattformen Microsoft TEAMS

Fagskolen i Viken benytter læringsplattformen Microsoft Teams. På læringsplattformen publiserer læreren fremdriftsplaner for undervisning og lærestoff slik at det blir gjort tilgjengelig for studentene. Alle obligatoriske arbeidskrav som prøver, innleveringer, gruppearbeider og prosjektarbeider legges inn i læringsplattformen med tidsfrister, oppgavebeskrivelse og registrering av resultat.

I læringsplattformen finner studenten blant annet alle emner med underliggende temaer i studiet og intern informasjon til studenter.

Veiledning og oppfølging

Lærerens rolle i fagskoleutdanningen er i stor grad knyttet til veiledning og tilrettelegging for fleksibel læring. Det pedagogiske opplegget sikrer god oppfølging av studentene både som gruppe og individ. Målet er å få studenten til å sette sine erfaringer og kunnskaper inn i en større sammenheng.

I studentens arbeid med oppgaveløsning, prosjekt- og praktisk arbeid vil det bli gitt veiledning. Dette kan gjennomføres både via læringsplattformen og i undervisningen. Det settes av faste tidspunkt for veiledning i timeplanen. Skolen legger til rette for kontinuerlig å øke kvaliteten på undervisningen og dermed fremme studentenes læreprosess og faglige kunnskaper. Kritisk tenkning og refleksjon over valgte løsninger er en viktig del av læreprosessen.

I studentens arbeid med oppgaveløsning, gruppe- og prosjektarbeid vil det bli gitt veiledning. Veiledning benyttes både i forbindelse med det teoretiske arbeidet og som et ledd i den enkelte students og gruppes utviklingsprosess.  Veiledning bør ha som mål å vise sammenheng mellom teori og praksis. Refleksjon før, under og etter handling er vesentlig for at yrkesutøvelsen skal være god. Studentene får også opplæring i og erfaring med kollegabasert veiledning for å kunne benytte det i eget arbeid og styrke refleksjon rundt egen praksis.

Oppfølging av studentene omfatter forhold rundt utdanningen og studiesituasjon som særskilt tilrettelegging, muligheter for studie- og karriereveiledning. Alle klasser har en studiekoordinator som kontaktperson ved skolen.

Responstid for henvendelser til faglærer:

Faglærerne svarer normalt på henvendelser fra studenter innen en arbeidsdag. Henvendelsen skal skje via læringsplattformen.

Spesielt for nettbasert deltidsstudium

De generelle undervisnings- lærings- og arbeidsformene er like på heltid, og nettbasert deltid. I tillegg brukes konferanseplattformen Zoom til nettmøter mellom lærer og studenter på kveldstid etter oppsatt timeplan.

Under de fire årlige samlingene på dagtid, er det undervisning, veiledning og oppgaveløsning der både laboratorier, undervisningsrom og ekskursjoner benyttes. Prosjekt- og gruppearbeid legges også ofte til samlingene. Tidspunkt for samlingene planlegges i god tid før oppstart av nytt studieår.

Deltakelse på samlinger er ikke i seg selv obligatorisk. Imidlertid inneholder samlingene som regel obligatoriske arbeidskrav. Ved fravær fra samlinger er studentene ansvarlig for å ta igjen den tapte læringen ved selvstudium. Ved tapte eller underkjente obligatoriske arbeidskrav må studenten ta opp igjen disse i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Viken.

Mellom samlingene gjennomføres nettmøter på kveldstid etter fastsatte timeplaner. I tillegg lages det digitalt, fleksibelt læringsmateriell til studentene, eksempelvis undervisningsvideoer og quizer.  

Samlingsstruktur

Det gjennomføres to samlinger per semester, totalt fire per studieår. Samlingene kan ha inntil fem dagers varighet, og det utarbeides en timeplan i forkant av samlingen.

Plattform for digitale nettmøter

Nettmøtene foregår på konferansesystemet ZOOM. Både lærere og studenter trenger mikrofon og kamera.

Nettbasert læringsarbeid

I skoleåret, gjennomføres det nettmøter med undervisning eller veiledning minst en dag per uke.

Denne aktiviteten kan lagres på video og deles med studentene i etterkant dersom det er hensiktsmessig. Opptak av undervisning skjer i henhold til GDPR.

Vurdering

Vurdering- og eksamensordningen er forankret i Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Viken. Denne forskriften er studenten pliktet til å sette seg inn i. 

Det skal foretas sluttvurdering i emne(r). For studier med hovedprosjekt og/eller praksis, skal også dette sluttvurderes. I tillegg vurderes gjennomført eksamen, jf. § 4-5 og § 4-6 Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Viken.

Vurdering foretas på en slik måte at fagskolen på et best mulig grunnlag kan vurdere om studenten har tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er skissert i læringsutbyttebeskrivelsene for utdanningen.

Et emne kan vurderes til bestått/ikke bestått, eller med karakterskala A-F. A-E er beståtte karakterer, F er ikke bestått. Beste karakter er A.

Emnevurdering

Alle emner vil ha et antall obligatoriske arbeidskrav. Obligatoriske arbeidskrav blir publisert, og resultatene registrert fortløpende på skolens læringsplattform. Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent for å få sluttvurdering i emnet.

I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering av studenten i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelser. Når hele emnet er gjennomført, foretas en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

I alle emner skal det settes en endelig emnekarakter som fremgår på vitnemålet/karakterutskriften. Et emne kan kun lede frem til én karakter.

Dersom emnet har eksamen, vil sluttvurderingen i emnet og resultatet fra eksamen vektes slik og utgjøre endelig emnekarakter:

 • Sluttvurdering/standpunkt: 40%
 • Eksamen 60%

Unntak for denne vektingen, er hovedprosjektemnet:

 • Sluttvurdering/standpunkt: 60%
 • Eksamen: 40%
Eksamen

Ved eksamen kan en eller flere eksamensformer benyttes. Eksamensformen fremkommer av læringsutbyttebeskrivelsen for emnet.

Fagskolen i Viken, benytter seg av følgende eksamensformer:

 • Skriftlig eksamen med tilsyn, gjennomføres på studiestedet
 • Skriftlig eksamen uten tilsyn, som for eksempel hjemmeeksamen
 • Muntlig eksamen
 • Ferdighetstester
 • Laboratorieøvelser
 • Prosjektarbeid
 • Praksis
 • Muntlige presentasjon

Ved sammensatt eksamen, må alle eksamensdelene vurderes til bestått/karakter A-E for at studenten skal bestå eksamen.

Alle skriftlige eksamener, både med og uten tilsyn skal normalt leveres med kandidatnummer, om ikke annet er presisert.

Felles vurderingsuttrykk og karaktersystem

Karakterskalaen under gir en kvalitativ beskrivelse av de enkelte karaktertrinn.  Karakteren A er beste karakter og E er dårligste karakter for å bestå. Karakteren F innebærer ikke bestått.

Fremgangsmåten ved fastsetting av karakter skal være fastsatt i studieplanen, det skal også presiseres i emnebeskrivelsen om det gis individuell karakter eller gruppekarakter.

Ved arbeidskrav i emner benyttes vurderingsuttrykkene «bestått» / «ikke bestått» eller karakter A-F.

Symbol

Betegnelse

Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier

A

Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B

Meget god

Meget god prestasjon. Studenten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

C

God

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D

Nokså god

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E

Tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

F

Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Bestått   

Besvarelsen/presentasjonen viser at studenten har faglig kunnskap innen hele emnet, og god kunnskap innen de mest sentrale områdene. Kravet om bred kunnskap i emnet betyr at det ikke kan være store kunnskapshull i deler av emnet. Manglende eller utilfredsstillende besvarelse av enkelte oppgaver kan derfor ikke kompenseres ved svært god besvarelse av andre. Oppgavene kan likevel vektes ulikt under vurderingen, avhengig av hvor sentrale de er for emnet.      

Ikke bestått   

Besvarelsen/presentasjonen viser at studenten har manglende kunnskap innen sentrale områder som inngår i emnet. Studenten har ikke tilstrekkelig faglig kunnskap, ferdigheter eller generell kompetanse til å kunne anvende det oppnådde læringsutbyttet fra emnet på en selvstendig måte.   

Fagdokumentasjon

Karakterskalaen som benyttes går fra A-F, hvor A-E er beståtte karakterer, F er ikke bestått. Beste karakter er A.

 

Vitnemål

Etter fullført og bestått fagskoleutdanning utstedes det vitnemål. Når studenten har bestått alle emner, genereres vitnemålet automatisk fra dokumentasjonen som er lagret i skolens administrative system.

Karakterutskrift

Studenter som avslutter utdanningen uten å ha bestått alle emner, får utstedt karakterutskrift av beståtte emner.

Gradsbetegnelse