Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen, H23

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen, H23

 • Studiefakta
  • Studienivå
   Fagskole nivå 5.1
  • Studieform
   Deltid, Nettbasert med samlinger
  • Studiepoeng
   60
  • Studiested
   Indre Østfold, Rud
  • Godkjent av
   NOKUT, 24.11.2006
  • Sist revidert
   14.07.22
  • Studieplanansvarlig
   Fredrik Hæren
 • Oppstart
 • Arkiv
Opptakskrav

Opptakskrav er regulert i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Viken.

Generelt opptaksgrunnlag

Krav til opptak jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Viken er fullført og bestått videregående opplæring med: 

 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller tilsvarende.   

Opptak på visse vilkår

Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få betinget opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av det påfølgende semesteret. 

Les mer om betinget opptak ved Fagskolen i Viken her >> 

Opptak på grunn av realkompetanse

Søkere som ikke fyller kravene til generelt opptaksgrunnlag og har fylt 23 år, kan søke på grunnlag av realkompetansevurdering ved Fagskolen i Viken. Søkeren må vise til realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram. Arbeidspraksis må ha et innhold som er relevant for den fagretningen det søkes opptak til. Realkompetansevurdering av relevant praksis foretas av fagskolen i henhold til Fagskolen i Vikens egne retningslinjer for realkompetansevurdering. 

Søkere med utenlandsk utdanning

(1) Søkere med bestått og fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak uten tilleggskrav i norsk. 

(2) Søkere med fullført og bestått treårig videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk, såfremt den omsøkte fagskoleutdanningen ikke tilbys på et fremmedspråk. For fagskoleutdanninger hvor det kreves generell studiekompetanse, må søkere dokumentere kunnskaper i norsk på minimum nivå B2 i Europarådets referanserammeverk for språk.  

(3) Kunnskaper i norsk dokumenteres med én av følgende prøver: 

 1. Bestått norsk med 393 timer fra videregående opplæring 
 2. Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene 
 3. Bestått eksamen fra 1-årig studium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
 4. Skriftlig test i norsk, høyere nivå («Bergenstesten»), med minimum 450 poeng eller «bestått» etter ny vurderingsordning f.o.m. høsten 2009 
 5. Avsluttende prøve i norsk (norskprøven) med ferdigheter på minimum nivå B2 i alle delferdigheter, jf. lov 6. november 2020 nr. 127 om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) § 37. 

Les mer om utfyllende regler om språkkrav med utenlandsk utdanning her >> 

Klagerettigheter

Det er mulig å klage på vedtak om opptak, jf. fagskoleloven § 43. Søker henvises til å sette seg inn i rettighetene og fylle ut skjema for formell klage her: Studenthåndbok - klagerettigheter>> 

Politiattest

Det er et krav om politiattest på utdanninger som har praksis på tildelt praksisplass. Søkere som har fått tilbud om studieplass og som innebærer praksis må levere politiattest senest fire uker etter søker har mottatt bekreftelse på opptak. 

For denne utdanningen kreves politiattest.

Skikkethet

Krav til skikkethet er regulert i lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 26.

Studenter i utdanningen vil være gjenstand for skikkethetsvurdering. Skikkethetsvurdering er en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å avdekke om studenten har de nødvendige forutsetningene for å kunne utøve yrket. En student som i utdanningen eller i fremtidig yrkesutøvelse kan utgjøre fare for liv, fysisk og/eller psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til barn, unge eller voksne i sårbare situasjoner, er ikke skikket for yrket.

Om studiet

Det er et mål at studieplanen Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen skal bidra til å støtte opp under barnehagens formål og innhold. Det påpekes at barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. Lov om barnehager (2021) og Rammeplan (2017) for barnehagens innhold og oppgaver regulerer barnehagesektoren i Norge. Både i barnehageloven og rammeplanen er arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse beskrevet som en viktig oppgave for barnehagene. I barnehagelovens formålsparagraf står det blant annet at: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Med utgangspunkt i rammeplanenes verdigrunnlag vil temaer som barn og barndom, demokrati, mangfold og respekt, likestilling og likeverd, bærekraftig utvikling, og livsmestring og helse, inngå. 

I prosjektet Gode barnehager for barn i barnehage i Norge (GoBaN) ble det undersøkt hvordan norske barnehager påvirker barnehagebarn, hva som karakteriserer en god barnehage og hvilke faktorer som påvirker barns trivsel og utvikling. Prosjektet har bidratt med viktig data som fagskolene som leverer tilbud om å tilby fagskolestudier til barnehageansatte bør være kjent med.  Studiene framhever kvalitetstrekk som at dagen struktureres og tilpasses barnas behov, aktiviteter og lek organiseres i mindre barnegrupper og det er balanse mellom barne- og vokseninitierte aktiviteter. Når det gjelder utviklingspotensialet samstemmer disse med de utfordringene som framheves i hovedstudien, spesielt er det stort samsvar mellom bevisstgjøring av mangfold i vid forstand og bruk av mer åpne spørsmål og den utforskende samtalen, og at pedagogiske medarbeidere med fagarbeiderutdanning også bidrar til økt kvalitet. 

Meld. St. nr. 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO understreker på hvilken måte barnehagen og skolen skal tenne gnisten som trengs for at barn og unge skal utvikle seg og lære, få et godt liv og bli godt rustet til utdanning og jobb. Ansatte med god kompetanse og nære relasjoner til barna og elevene er avgjørende for at vi får et inkluderende og godt utdanningsløp for alle. I Kunnskapsdepartementets strategi for kompetanse og rekruttering innenfor barnehagesektoren (2014-2020), «Kompetanse for framtidens barnehage», fremheves personalets kompetanse som en nøkkelfaktor for kvalitet i barnehagen. Strategien løfter bl.a. framt språk, danning og kulturelt mangfold som sentrale satsingsområder når det gjelder kompetanseheving i barnehagesektoren.     

I Meld. St. 19 (2015-2016) Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen. Framheves det behovet for å sikre at alle barnehager arbeider godt med utviklingen av barns språk. Det gjelder som en del av det allmenne pedagogiske tilbudet for alle barn, det gjelder barn som har særlige utfordringer knyttet til språkutvikling og det gjelder barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Siden 2005 har antallet minoritetsspråklige barn i barnehagene steget fra 14 000 til 41 000. I samme tidsrom har dekningsgraden blant minoritetsspråklige barn i alderen 1-5 år økt fra 54 til 79 prosent.   

Ansvars- og funksjonsområde

Fagskoleutdanning i oppvekstfag, fordypning: Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen skal utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy faglig og etisk kompetanse. Målgruppen for utdanningen er personer med videregående opplæring (fagbrev) innen barne- og ungdomsarbeiderfag eller tilsvarende.  De skal ha gode kunnskaper og ferdigheter om barn i alderen 0 – 6 år, og deres situasjon og aktuelle utfordringer i dagens Norge. Barna og deres familier skal gis riktig hjelp og bistand til rett tid, på rett sted så tidlig som mulig. Det skal tilrettelegges slik at alle barn og unge hver dag har muligheten til å bli sett, satt krav til og oppleve gleden av å lykkes med noe. 

Kompetanse etter endt utdanning kan for eksempel benyttes innen helse- og oppveksttjenester som:  

 • Barnehage  
 • Boliger og institusjoner for barn  
 • Skole  
 • Skolefritidsordning/aktivitetsskole  
 • Fritidsklubb 
Læringsutbytte

Læringsutbyttebeskrivelsene til dette studiet tilsvarer nivå 5.1 i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR). Overordnede læringsutbyttebeskrivelser (O-LUB) beskriver forventet læringsutbytte/kompetanse etter fullført utdanning. Læringsutbytte for de enkelte emnene (E-LUB) er beskrevet under hver enkelt emne.  

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om etikk, kommunikasjon, sosiologi og psykologi rettet mot språklig- og flerkulturelt arbeid i barnehagen.
 • har kunnskap om pedagogiske teorier i arbeidet med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen.
 • forstår betydningen av mangfold, inkludering og medvirkning i et samfunnsperspektiv.
 • har kunnskap om systematisk utvikling av språk og flerspråklighet for barn 0-6 år.
 • har kunnskap om flerspråklighet og flerkulturelt arbeid i barnehagen.
 • har innsikt i lovverk og styringsdokumenter som gjelder språk, flerspråklighet og flerkulturelt arbeid i barnehagen.
 • har kjennskap til aktuelle samarbeidspartnere i barnehagesektoren.
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende relevante kommunikasjonsformer profesjonelt i tverrfaglig samarbeid og i samarbeid med barn og foreldre
 • kan anvende kunnskap om begreper og teorier innenfor språk, flerspråklighet og flerkulturelt arbeid i barnehagen.
 • kan anvende relevant lovverk og styringsdokumenter for barnehagesektoren.
 • kan anvende ulike pedagogiske- og didaktiske metoder i yrkesutøvelsen.
 • kan finne informasjon og fagstoff om språk- og flerkulturelt arbeid i barnehagen.
 • kan kartlegge og identifisere faglige problemstillinger for arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturelt arbeid i barnehagen
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for etiske grunnholdninger som kommer til uttrykk ved at yrkesutøvelsen ivaretar og anerkjenner ulik språklig, religiøs og kulturell identitet i møte med barn, kollegaer og foreldre
 • kan bygge relasjoner og samarbeide med foreldre som utgangspunkt for støtte til barnets språk- og identitetsutvikling.
 • kan bygge relasjoner med kollegaer og andre samarbeidspartnere gjennom kunnskaps- og erfaringsdeling for å skape et miljø for barns trivsel og helhetlige utvikling.
 • kan utføre språk, flerspråklighet og flerkulturelt arbeid som ivaretar både barnegruppens og enkeltbarnets behov.
 • kan utvikle arbeidsmetoder knyttet til språk- og flerkulturelt arbeid, gjennom kunnskapsdeling, veiledning og etisk refleksjon på arbeidsplassen.
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om språk, flerspråklighet og flerkulturelt arbeid i barnehagen
Studiets struktur og oppbygning

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng og er inndelt i 6 emner. Studiet organiseres som nettbasert studium med samlinger og samlingsbasert studium, som gjennomføres på deltid, over 2 skoleår.

Utdanningen inneholder praksis.

Totalt omfang iberegnet egenstudier antas å være omtrent 1670 timer. Utdanningen ligger på fagskolenivå 5.1 i Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk. 

Innhold og omfang

Fagskolen i Viken, organiserer utdanningen på følgende måte:

 • 1-årlig utdanning, deltid, stedbasert, fordelt på 4 semester, 2 år – 60 stp.
 • 1-årlig utdanning, deltid, nettbasert med samlinger, fordelt på 4 semester, 2 år -60 stp. 

Tabell 1: Innhold i emner – hovedtema, stp., arbeidsomfang og vurderingsform

EMNE

Hovedtema

Stp.

Arbeids-mengde

(timer)

Vurderingsform

EMNE 1

Generell del

 • 1a. Arbeidsformer og metoder i studiet
 • 1b. Oppvekstfagene i samfunnet
 • 1c. Etikk
 • 1d. Kommunikasjon og samhandling
 • 1e. Sosiologi og psykologi
 • 1f. Stats- og kommunalkunnskap i barnehagesektoren

8

222

Vurderingsform fremkommer i  emnebeskrivelsen.

EMNE 2

Pedagogikk og didaktikk

 • 2a. Pedagogikk
 • 2b. Didaktikk

10

278

Vurderingsform fremkommer i  emnebeskrivelsen.

EMNE 3

Arbeid med språk og flerspråklighet i barnehagen

 • 3a. Språktilegnelse
 • 3b. Språkstimulering
 • 3c. Planlegging, dokumentasjon og vurdering

14

390

Vurderingsform fremkommer i  emnebeskrivelsen.

EMNE 4

Flerkulturell kompetanse

 • 4a. Mangfold som ressurs
 • 4b. Identitet
 • 4c. Foreldresamarbeid

8

222

Vurderingsform fremkommer i  emnebeskrivelsen.

EMNE 5

Hovedprosjekt

inkl. eksamen

 

8

198

Vurderingsform fremkommer i  emnebeskrivelsen.

 

EMNE 6

Praksis

  12 360 Vurderingsform fremkommer i  emnebeskrivelsen.
 

SUM

60

1670

 

Tabell 2: Fordeling av studieaktiviteter i utdanningen

Aktivitet

Deltid

Lærerstyrt

53%

Selvstudium

47%

Studiemodeller
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen, deltid, H23
Undervisnings- og læringsformer

Undervisning vil si læringsaktiviteter styrt av undervisningspersonell. Eksempler på slike aktiviteter er gjennomgang av nytt/vanskelig stoff, forelesning i klasserom eller digitalt, undervisningsvideoer, arbeid i laboratorier, arbeidsoppgaver, tester, tildelte arbeidskrav, studentpresentasjoner, og ekskursjoner.

Hensikten med undervisning er å gi studenten støtte i arbeidet med å nå læringsutbyttet for studiet, men studenten bærer selv hovedansvaret for å tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og den generelle kompetansen i emnene. På grunn av dette må studenten selv også beregne tid til, og planlegge egne læringsaktiviteter.

Fagskolen legger til rette for at studentene kan bruke hverandre i læringen ved hjelp av gruppearbeid, diskusjoner, tilbakemeldinger og gjennom sosial støtte.

Studentene vil få innføring i studieteknikk, oppgaveskriving og IKT, prosjektarbeid og om teori- og erfaringsbasert kunnskap i oppstarten av studiet. 

Eksempler på undervisnings- og læringsformer er:

 • Forelesninger
 • Stedbasert undervisning
 • Nettbasert undervisning
 • Egenstudier
 • Veiledning
 • Flipped classroom
 • Ferdighetstrening/simulering
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Problembasert læring (PBL)

De ulike undervisnings- og læringsformene er ytterligere beskrevet i fagskolens studenthåndbok, se her>>.

Arbeidsformer

Arbeidsformene som benyttes i studiet er relevante og hensiktsmessige for å nå målene for fagskoleutdanning. Det innebærer at studentene ved siden av faglig utvikling, også skal utvikle evne til samarbeid, kommunikasjon og praktisk problemløsing. Studentene skal i tillegg utvikle evne til å se teknologien i et bredere samfunns- og miljøperspektiv. 

Det forutsettes at studentene viser initiativ og tar ansvar for eget studiearbeid og felles læringsmiljø, samtidig som de gir konstruktive tilbakemeldinger på studieopplegget. 

Studentene har praktisk erfaring innen egne fagområder, og det gir anledning for å legge til rette for erfaringsbaserte og studentsentrerte læringsformer. Gjennom pedagogisk ledelse fra faglærere trekkes studentene aktivt med, og trenes opp til refleksjon over egen læringsprosess. Det brukes varierte læringsmetoder for å oppnå en helhetlig kompetanse, i forhold til kunnskaper, erfaringer, ferdigheter og generell kompetanse hos den enkelte student.  

Det brukes varierte arbeidsformer for å oppnå best mulig læringsutbytte for den enkelte student. 

Konkret vil dette si: 

 • Tverrfaglige oppgaver og prosjekter 
 • Gruppearbeid 
 • Individuelle arbeidsoppgaver 
 • Logg og refleksjonsnotat 
 • Lærerstyrt undervisning 
 • Praksisorientert undervisning, eksempelvis i laboratorier eller på ekskursjoner 
 • Veiledning 
 • Praksis 
 • Presentasjoner 

Studenthåndboka  

På skolens hjemmeside finnes Studenthåndboka med relevante søknadskjemaer og informasjon om rettigheter og plikter for skolens studenter. Der finnes også viktige lenker, som for eksempel til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Viken, samt Lov om høyere yrkesfaglig utdanning. 

Administrativt system Visma InSchool 

Studenter som begynner på utdanning ved Fagskolen i Viken, blir registrert i skolens administrative system. Det administrative systemet brukes til å registrere fullførte, påbegynte og kommende emner for studenten, fagdokumentasjon, timeplanlegging og søknader om særskilt tilrettelegging. 

Læringsplattformen Microsoft TEAMS 

Fagskolen i Viken benytter læringsplattformen Microsoft Teams. På læringsplattformen publiserer læreren fremdriftsplaner for undervisning og lærestoff slik at det blir gjort tilgjengelig for studentene. Alle obligatoriske arbeidskrav som prøver/tester, innleveringer, gruppearbeider og prosjektarbeider legges inn i læringsplattformen med tidsfrister, oppgavebeskrivelse og registrering av resultat. 

I læringsplattformen finner studenten blant annet alle emner med underliggende temaer i studiet og intern informasjon til studenter. 

Veiledning og oppfølging 

Lærerens rolle i fagskoleutdanningen er i stor grad knyttet til veiledning og tilrettelegging for fleksibel læring. Det pedagogiske opplegget sikrer god oppfølging av studentene både som gruppe og individ. Målet er å få studenten til å sette sine erfaringer og kunnskaper inn i en større sammenheng. 

I studentens arbeid med oppgaveløsning, prosjekt- og praktisk arbeid vil det bli gitt veiledning både underveis og på innlevert oppgave/produkt. Dette kan gjennomføres både via læringsplattformen og i undervisningen. Det settes av faste tidspunkt for veiledning i timeplanen. Skolen legger til rette for kontinuerlig å øke kvaliteten på undervisningen og dermed fremme studentenes læreprosess og faglige kunnskaper. Kritisk tenkning og refleksjon over valgte løsninger er en viktig del av læreprosessen. 

Veiledning benyttes både i forbindelse med det teoretiske arbeidet og som et ledd i den enkelte students og gruppes utviklingsprosess.  Veiledning bør ha som mål å vise sammenheng mellom teori og praksis. Refleksjon før-, under- og etter handling er vesentlig for at yrkesutøvelsen skal være god. Studentene får også opplæring i og erfaring med kollegabasert veiledning for å kunne benytte det i eget arbeid og styrke refleksjon rundt egen arbeidspraksis. 

Oppfølging av studentene omfatter forhold rundt utdanningen og studiesituasjon som særskilt tilrettelegging, muligheter for studie- og karriereveiledning. Alle studenter har en studiekoordinator som kontaktperson ved skolen. 

Responstid for henvendelser til faglærer 

Faglærerne svarer normalt på henvendelser fra studenter innen 1 virkedag. For veiledning på større oppgaver vil responstiden være etter avtale med faglærer.  

 

 

Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og skal bidra til å styrke studentenes selvfølelse og motivasjon for egen utvikling. Studentene utvikler evnen til refleksjon samt at de opplever seg selv som en del av virksomheten. Gjennom praksis skal studentene oppnå et læringsutbytte som gjenspeiler innholdet i teoriemnene.  

Praksisperioden for denne utdanningen har et omfang på 300 timer og gjennomføres over 10 uker.  

Det er satt av tid til en studiedag pr uke. Studenten må være tilstede minimum 90 % av den planlagte praksistiden. Fravær utover 10% må tas igjen etter nærmere avtale. 

Praksisplasser 

Fagskolen i Viken har i utgangspunktet ansvar for at praksisplasser skaffes og/eller godkjenner alltid praksisplasser som studenten selv har skaffet. Skolen har egen praksiskoordinator som har som oppgave å skaffe og vedlikeholde intensjonsavtale for praksis. Det er begrenset tilgang til antall praksisplasser i de enkelte praksisavtaler. Studenten kan derfor få praksisplassering utenom fylket de har tilhørighet til. Fagskolen har refusjonsordninger dersom studenten må reise til praksis utenfor sitt eget hjemfylke. Mer informasjon om dette finnes i Studenthåndboka.  

Fagskolen i Viken tilbyr veilederkurs til alle praksisveiledere gjennom kurs på skolen og også ute på arbeidsplassene. 

Praksisordningen skal evalueres, både av student og praksisveiledere etter fullført praksisperiode. 

Gjennomføring av praksis 

Det er utarbeidet egne retningslinjer for praksis som blir tilgjengelig i læringsplattformen ved skolestart.  

Praksis kan gjennomføres på to måter:  

 • Praksis gjennomføres på annet arbeidsted enn der studenten har sitt tilsetningsforhold. Denne formen for praksis er egnet for studenter som ikke har sitt daglige arbeid innen fagfeltet.  

 • Praksis gjennomført som utviklingsarbeid på egen arbeidsplass er aktuelt for studenter som har sitt daglige arbeid innen fagfeltet. Studenten får synliggjort sin kompetanse innenfor egen organisasjon. Studenten må i praksisperioden gjøre et utviklingsarbeid etter «Retningslinjer for praksis gjennomført som utviklingsarbeid på egen arbeidsplass», tilgjengelig i læringsplattformen. Utviklingsarbeidet kan bidra til kvalitetsutvikling på arbeidsplassen samt at den enkelte arbeidstaker (student) får andre oppgaver og økt ansvar. Praksis blir et felles ansvar for arbeidstaker og arbeidsgiver, og denne formen for praksis krever at studenten får tid til utviklingsarbeid og veiledning.  

Fagskoleutdanningen er et praktisk yrke som krever spesifikke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Læringsutbyttebeskrivelsene danner utgangspunktet for vurdering i praksisperioden. Læringsutbyttene for praksis er ytterligere beskrevet i emnebeskrivelsene. Læringsutbyttene for praksis skal operasjonaliseres av studenten med individuelle læringsutbytter for praksisperioden. 

Veiledning i praksis  

Veiledning i praksis er en forutsetning for å oppnå utdanningens læringsutbytte og foregår kontinuerlig. Praksisstedet velger selv hvem som er praksisveileder. Kompetansen til veiledere i praksis kan variere, men skolen krever at disse har minimum samme utdanningsnivå som utdanningen. Praksisveiledere som ikke har veiledningskompetanse vil bli tilbudt veilederkurs for praksisveiledere, organisert av Fagskolen i Viken.  

Praksisveileder deltar sammen med faglærer fra skolen på minst 3 møter mellom praksissted og skole, oppstartssamtalen, midtvurderings – og sluttvurderingssamtale. Disse møtene blir benyttet til:  

 • Veiledning i forhold til læringsutbytter   
 • Avklaring av forventninger   
 • Vurdering  

Ved begge former for praksis blir studenten fulgt opp av skolens faglærer og praksisstedets veileder. Ved behov kan antallet veiledningstimer økes.  

I tillegg bør strukturert veiledning fra praksisveileder på arbeidsplassen foregå tilsvarende 1 timer pr. uke, i tillegg til den løpende behovsveiledningen.  

Formalisert veiledning og selvrefleksjon over tid bidrar til å tydeliggjøre den enkelte students personlige og faglige utvikling og som derigjennom bygger opp sin kompetanse innenfor fagområdet. Veiledning underveis kan foregå fysisk på studentens praksisplass eller via epost, telefon eller Teams. Fleksibilitet er viktig for at tilbudet til studenten skal være best mulig.  Både student og veileder i praksis har alltid mulighet til å kontakte lærer og administrasjonen på nett via Teams, telefon, eller epost, i tillegg til den avtalte oppstartssamtalen, midtvurderingen og sluttvurdering.  

Vurdering

Vurdering- og eksamensordningen er forankret i Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Viken. Denne forskriften er studenten pliktet til å sette seg inn i.

Det skal foretas sluttvurdering i emne(r). For studier med hovedprosjekt og/eller praksis, skal også dette sluttvurderes. I tillegg vurderes gjennomført eksamen, jf. Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Viken § 4-5 og § 4-6.

Vurdering foretas på en slik måte at fagskolen på et best mulig grunnlag kan vurdere om studenten har tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er skissert i læringsutbyttebeskrivelsene for utdanningen.

Et emne kan vurderes til bestått/ikke bestått, eller med karakterskala A-F. A-E er beståtte karakterer, F er ikke bestått. Beste karakter er A.

Underveisvurdering

Underveisvurdering blir gitt i form av veiledning. Sluttvurdering dokumenteres muntlig og skriftlig. Underveisvurdering har til hensikt å gi lærer og student informasjon om studentens kompetanse, slik at veiledningen kan tilpasses studentenes behov. Presise og relevante tilbakemeldinger skal motivere studenten til videre innsats og være til hjelp i læringsarbeidet. Det forutsetter at studentene medvirker aktivt i vurderingen. Sluttvurdering brukes både om vurdering av et enkelt emne og den endelige samlede vurderingen av læringsutbytte av studiet. Sluttvurderingen har til hensikt å dokumentere studentens læringsutbytte/kompetanse etter endt opplæring. 

Vurdering av praksis

Ved begge former for praksis skal studenten levere inn arbeidskrav. Arbeidskravene i praksisperioden er beskrevet nærmere i emnebeskrivelsen for praksis. For at praksisperioden skal kunne vurderes til bestått, må arbeidskravene være godkjente og studenten ha vært til stede minimum 90 % av den planlagte praksistiden.

Arbeidskrav

Alle emner inneholder arbeidskrav, det kan det kan dreie seg om krav om tilstedeværelse, oppgaver, skriftlige eller muntlige, praktiske ferdighetsoppgaver, case og refleksjonsoppgaver. Arbeidskravene er obligatoriske og må være godkjente for å kunne få sluttvurdering i emnet eller fremstille seg til eksamen i det enkelte emnet der det er aktuelt. De enkelte arbeidskravene er nærmere beskrevet i emnebeskrivelsene. 

Emnevurdering

I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering av studenten i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelser. Når hele emnet er gjennomført, foretas en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. I alle emner skal det settes en endelig emnekarakter som fremgår på vitnemålet/karakterutskriften. Et emne kan kun lede frem til én karakter. 

Eksamen

Ved eksamen kan en eller flere eksamensformer benyttes. Eksamensformen fremkommer av læringsutbyttebeskrivelsen for emnet.

Fagskolen i Viken, benytter seg av følgende eksamensformer:

 • Skriftlig eksamen med tilsyn, gjennomføres på studiestedet
 • Skriftlig eksamen uten tilsyn, som for eksempel hjemmeeksamen
 • Muntlig eksamen
 • Ferdighetstester
 • Laboratorieøvelser
 • Prosjektarbeid
 • Praksis
 • Muntlige presentasjon

Ved sammensatt (både skriftlig og muntlig) eksamen må alle eksamensdelene vurderes til bestått/karakter A-E for at studenten skal bestå eksamen.

Alle skriftlige eksamener, både med og uten tilsyn skal normalt leveres med kandidatnummer, om ikke annet er presisert.

Spesielle forhold for denne utdanningen 

Avsluttende eksamen består av to komponenter hvorav hovedprosjektet utgjør den skriftlige delen. Dertil kommer en individuell muntlig høring, med utgangspunkt i hovedprosjektet. Det settes en samlet eksamenskarakter for muntlig og skriftlig del.  

Rett til begrunnelse på karakterfastsetting

Jf. fagskoleloven § 22. Du kan også lese mer om rett til karakterbegrunnelse i Studenthåndboken her >>

Klagerettigheter

Man kan klage over karakterfastsetting og formelle feil ved eksamen, jf. lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 22 og § 23.

Du kan lese mer om klagerettigheter i Studenthåndboken her >> 

Felles vurderingsuttrykk og karaktersystem

Karakterskalaen under gir en kvalitativ beskrivelse av de enkelte karaktertrinn.  Karakteren A er beste karakter og E er dårligste karakter for å bestå. Karakteren F innebærer ikke bestått.

Fremgangsmåten ved fastsetting av karakter skal være fastsatt i studieplanen, det skal også presiseres i emnebeskrivelsen om det gis individuell karakter eller gruppekarakter.

Symbol

Betegnelse

Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier

A

Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B

Meget god

Meget god prestasjon. Studenten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

C

God

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D

Nokså god

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E

Tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

F

Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Vurderingsuttrykkene bestått/ ikke bestått

Bestått   

Besvarelsen/presentasjonen viser at studenten har faglig kunnskap innen hele emnet, og god kunnskap innen de mest sentrale områdene. Kravet om bred kunnskap i emnet betyr at det ikke kan være store kunnskapshull i deler av emnet. Manglende eller utilfredsstillende besvarelse av enkelte oppgaver kan derfor ikke kompenseres ved svært god besvarelse av andre. Oppgavene kan likevel vektes ulikt under vurderingen, avhengig av hvor sentrale de er for emnet.    

Ikke bestått   

Besvarelsen/presentasjonen viser at studenten har manglende kunnskap innen sentrale områder som inngår i emnet. Studenten har ikke tilstrekkelig faglig kunnskap, ferdigheter eller generell kompetanse til å kunne anvende det oppnådde læringsutbyttet fra emnet på en selvstendig måte.   

Vitnemål

Etter fullført og bestått høyere yrkesfaglig utdanning skal det utstedes vitnemål, Vocational Diploma (VD). Når studenten har bestått alle emner, genereres vitnemålet automatisk fra dokumentasjon som er lagret i skolens administrative system.

Karakterutskrift

For studenter som avslutter utdanningen uten å ha bestått alle emner, får utstedt karakterutskrift av beståtte emner.

Gradsbetegnelse

Etter fullført og bestått utdanning, tildeles graden «Fagskolegrad»

Evaluering

Studentens medvirkning gjennom årlige- og fortløpende evalueringer må påregnes. Det kan være ulike evalueringer både på tilbuds- og emnenivå, samt yrkesrelevans 1 år etter fullført utdanning.     

Studiekostnader

Eventuelle utgifter utover årlig studieavgift, henvises til informasjon på nettsidene.