Ledelse, Økonomi og Markedsføring for frisører, Fredrikstad, H22

Ledelse, Økonomi og Markedsføring for frisører, Fredrikstad, H22

 • Studiefakta
  • Studienivå
   Fagskole nivå 5.1
  • Studieform
   Nettbasert
  • Studiepoeng
   10
  • Studiested
   Fredrikstad
  • Godkjent av
   NOKUT - inngår i akkreditering av LØM fagene
  • Sist revidert
   13.01.2021
  • Studieplanansvarlig
   Tommy Kenneth Moen
 • Oppstart
 • Arkiv
Opptakskrav

Generelle opptakskrav 

For å bli tatt inn på studiet kreves svennebrev i frisørfaget. 

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. Siste dato for slik prøve er 1. januar om studieplassen skal beholdes. Om prøven ikke bestås, mister søker studieplassen.

For øvrig vises det til gjeldende opptaksforskrift.

Klage på opptak

Det er mulig å klage på vedtak om opptak, søker henvises til å sette seg inn i rettighetene og fylle ut skjema for formell klage her: Studenthåndbok - klagerettigheter 

Om studiet

Denne studieplan er bygget på Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning, emne c: Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM). Emnet er en del av alle toårige tekniske utdanninger, som er videreutviklet til et eget studieløp tilpasset for frisører.

Ut over det er planen utarbeidet på bakgrunn av næringslivets tilbakemeldinger, og med det tilpasset aktuelt kompetansebehov hos regional og lokal bransje.

Studiet gir grunnlag til å treffe gode beslutninger for frisørbedrifter med hensyn til ledelse, økonomistyring og samtidig treffe behovet i markedet. Studentene vil lære hvordan de gjennom sin rolle som daglig ledere eller mellomleder vil takle uforutsette hendelser og løse utfordrende problemer av både organisatorisk og faglig art.

Et gjennomgående trekk ved utdannelsen er hvordan eksterne krav og forventninger i markedet påvirker den interne styringen av virksomheten. Problemstillingene som drøftes i studiet, er blant annet av administrativ og markedsføringsmessig karakter, altså hvilke kundegrupper bedriften under gitte omstendigheter bør satse på, hvordan ulike markedsføringsvirkemidler kan brukes for å få best mulig gjennomslag i markedet, hvordan virksomheten i gitte situasjoner bør organiseres og ledes, og hvordan rekruttere og motivere medarbeidere.

Læringsutbytte
Studiets struktur og oppbygning

Omfang og oppbygging

Studiet består av 3. temaer som til sammen gir 10 studiepoeng.

Forventet arbeidsbelastning er på 110 undervisningstimer, 14 veiledningstimer og 147 timer med selvstudie.

Varighet

Studiet gjennomføres i uke 35 til 48. Varighet 14 uker.

Arbeidskrav

Det skal i temaet gjennomføres ett arbeidsoppdrag pr tema (3 arbeidsoppdrag). Arbeidsoppdragene gjennomføres som gruppearbeid med læringsvenn.

Studiemodeller
Ledelse, Økonomi og Markedsføring for frisører, nett, Fredrikstad, H22
Studiemodell: 
EmneEmnetype2022 Høst
10
Læringsformer *

Forelesninger over nett (asynkront), synkron veiledning over nett, individuell veiledning, individuell oppgaveløsning, oppgaveløsning med læringsvenn, arbeidsoppdrag

Læringsformene skal være relevante og hensiktsmessige for å nå målene for utdanningen. Dette innebærer at studentene i tillegg til faglig utvikling også skal utvikle evne til samarbeid, kommunikasjon og praktisk problemløsing. Studentene skal også utvikle evne til å se teknologien i et bredere samfunns- og miljøperspektiv.  

Det forutsettes at studentene viser initiativ og tar ansvar for eget studiearbeid og felles læringsmiljø, samtidig som de viser en konstruktiv-kritisk holdning til studieopplegget. Studentene har praktisk erfaring innen egne fagområder, og denne gir anledning til å legge til rette for erfaringsbaserte og studentsentrerte læringsformer. Gjennom pedagogisk ledelse skal studentene trekkes aktivt med, og trenes opp til refleksjon i egen læringsprosess. Variasjon i valg av læringsmetoder er nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse, i forhold til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse hos den enkelte student. 

Tverrfaglige problemstillinger er det normale i arbeidslivet og er derfor godt egnet til å demonstrere helheten i utdanningen og fagenes forhold til hverandre. Tverrfaglige problemstillinger forbereder også studentene til arbeidslivet. Arbeid med slike problemstillinger skal derfor inngå i studiet. 

Arbeidsformer

Det brukes varierte arbeidsformer for å oppnå best mulig læringsutbytte for den enkelte student. 

Konkret vil dette si: 

 • Gruppearbeid med logg og refleksjonsnotat 
 • Prosjektarbeid med tverrfaglig fokus 
 • Lærerstyrt undervisning 
 • Praksisorientert undervisning 
 • Veiledning 
 • Differiensiert og tilpasset opplæring 
 • Individuelle arbeidsoppgaver 
 • Presentasjoner 
 • Nettstøttet læring / nettundervisning 
Vurdering

Studentene består et tema ved å avlegge 70% rett svar. Bestått tema gir rett til å starte opp med neste tema. Når 3 temaer er bestått, har studenten mulighet til å melde seg opp og gjennomføre eksamen. Det gis sluttkarakterer A-F på siste eksamen, hvor A er beste karakter og F er Ikke bestått. Alle temaer i emnet må være bestått for å få emnekarakter.

Karakterfastsetting 

Symbol 

Betegnelse 

Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier 

Fremdragende 

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. 

Meget god 

Meget god prestasjon. Studenten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. 

God 

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. 

Nokså god 

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. 

Tilstrekkelig 

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. 

Ikke bestått 

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. 

Avsluttende eksamen *

Skolen har utfyllende bestemmelser for organiseringen av eksamen.

 

Fagdokumentasjon

Karakterer i emner

Forutsetning for vurdering og karakterfastsetting er at arbeidskravene må være gjennomført og bestått for å få karakter i emnet. Mer informasjon om arbeidskrav finnes i emnebeskrivelsene. Når alle temaene i emnet er gjennomført og emnet er vurdert, overføres emnekarakteren til skolens administrative system. Emnekarakteren bekjentgjøres for studentene på læringsplattformen eller ved en utskrift fra det administrative systemet. 

Vitnemål

Denne utdanningen kvalifiserer ikke til vitnemål. Det blir istedet utstedt et kompetansebevis. Kompetansebeviset skal omfatte de temaene som inngår i utdanningen. Kompetansebevis skal påføres emnets totale omfang i studiepoeng og den karakter som er oppnådd.

Kursbevis

For studenter som kun fullfører 1 eller 2 temaer utstedes det et kursbevis, der mål og innhold beskrives i samsvar med temabeskrivelsene.

Karakterutskrift

Studenter som avslutter utdanningen uten å ha bestått alle emner, får utstedt karakterutskrift.

 

Evaluering

Studentens medvirkning gjennom årlige- og fortløpende evalueringer må påregnes. Det kan være evalueringer både på tilbuds- og emnenivå, samt yrkesrelevans 1 år etter fullført utdanning.