01HH50B EIHODAF Naturlig aldring/utfordringer

01HH50B EIHODAF Naturlig aldring/utfordringer

 • Emnebeskrivelse
  • Emnekode
   01HH50B EIHODAF
  • Studieprogram
   Demens og alderspsykiatri
  • Studiepoeng
   9
  • Studiested
   Rud
  • Studienivå
   Fagskole nivå 5.1
  • Emneansvarlig
   Fredrik Hæren
Undervisningssemestere
2023 Høst
2024 Vår
Emnets innhold

2a. Aldring

 • synet på aldring og eldre mennesker i et historisk og fremtidsrettet perspektiv
 • demografi, psykologiske og biologiske aldersforandringer
 • kartlegge funksjonsnivå av fysisk, sansemessig, miljømessig, atferdsmessig og psykososial karakter
 • tap, ensomhet, isolasjon og sosiale nettverk
 • eldre sine opplevelse av sykdom, og det å være mottaker av hjelp
 • eldre som pårørende
 • ernæring og tannhelse
 • tilrettelegge av fysiske omgivelser ved blant annet tekniske hjelpemidler
 • innovasjon, velferdsteknologi og personsentrert omsorg

2b. Rettsikkerhet, lover og trygdeordninger

 • lover og forskrifter knyttet til eldre og aldring
 • etiske dilemmaer knyttet til utredning, omsorg og behandling av personer med demens
 • overgrep mot eldre
 • etiske og juridiske rammer ved bruk av velferdsteknologi
 • kunnskaper om kommunehelsetjenesteloven og den enkeltes rettigheter

2c. Mestring, verdighet og deltagelse

 • mestringsstrategier for økt livskvalitet
 • empowerment, brukermedvirkning i dagliglivet
 • personorientert omsorg
 • innovasjon i omsorg
 • verdighet, livsglede og kreativitet

2d. Forebygge sykdom og funksjonsnedsettelse

 • identifisere ressurser og behov
 • iverksette og vurdere tiltak der det er egenomsorgssvikt
 • evaluere tiltak sammen med pasient/ bruker og pårørende
 • samarbeid med bruker og pårørende
 • egenomsorg og opplevelse av mestring
 • brukermedvirkning
Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten skal etter fullført emne ha kunnskaper om:

 • innovasjon i muligheter og tilbud i lokalsamfunnet som kan ha betydning for økt livskvalitet
 • eldre menneskers situasjon i dagens samfunn
 • lover og forskrifter som regulerer tjenesten, trygde- og pensjonsrettigheter
 • rettssikkerheten til eldre mennesker ut ifra pasientrettighetsloven
 • forståelse for hvordan ulike former for sorg og tap kan gi psykiske og sosiale problemer og at funksjonsevne og livskvalitet påvirkes
 • forebyggende helsearbeid i forhold til eldre
 • personsentrert omsorg
 • pårørende sin situasjon
Ferdigheter

Studenten skal etter fullført emne kunne:

 • forstå nettverksarbeid i et perspektiv der integrering er sentralt
 • utvikle evne til kritisk og etisk refleksjon i forhold til å gi individrettet- og personorientert omsorg, og forstå eldre sine individuelle opplevelser av sykdom og aldring
 • samarbeide med bruker og pårørende
 • benytte sosialt nettverk i ulike mestringsstrategier for brukeren
 • ha forståelse for pårørende sin situasjon 
 • ha ferdigheter i ”Empowerment”
 • evaluere tiltak sammen med pasient og pårørende og justere disse
Generell kompetanse

Studenten skal etter fullført emne:

 • forstå viktigheten av å kjenne til pasientens sammensatte situasjon ved å inngå dialog med pasient og pårørende og bruke journal aktivt
 • vurdere og identifisere den eldre sine ressurser og behov på bakgrunn av en helhetlig forståelse og kartlegging
 • sette pasienten i sentrum
 • inkludere pårørende i alle faser av behandlingen
Arbeidsinnsats
 • Oppgave 1: Fremdriftsplan
 • Oppgave 2: Arbeidskrav
 • Oppgave 3: Refleksjonsnotat

Arbeidskravene er obligatoriske og må være godkjente for å kunne få sluttvurdering i emnet

Oppmøteplikt

80% oppmøte på fysiske samlinger.

Der studenten overskrider fraværsgrensen på 20 % på de fysiske samlingene, vil faglærer og utdanningsleder kunne vurdere om studenten ikke skal bestå emnet. Dersom slik vurdering tas, vil heller ikke studenten kunne fullføre utdanningen før emnet er vurdert til bestått.

Vurdering
 • Arbeidskravene i emnet vurderes til godkjent/ ikke godkjent

Emnet avsluttes med en helhetlig vurdering av studentens samlede kompetanse (kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse).

 • Emnet vurderes med karakterskala A-F
Litteraturliste

Litteraturliste oppdateres og kunngjøres ved studiestart.