01BP01C EIHOOVF Demens

01BP01C EIHOOVF Demens

 • Emnebeskrivelse
  • Emnekode
   01BP01C EIHOOVF
  • Studieprogram
   Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten
  • Studiepoeng
   10
  • Studiested
   Bjørkelangen, Indre Østfold, Fredrikstad, Kongsberg
  • Emneansvarlig
   Fredrik Hæren
Undervisningssemestere
2024 Vår
Emnets innhold

Modulens innhold - temaer

3 a. Demens 

 • De ulike demenssykdommene, årsaker og symptomer
  • Alzheimers sykdom, Frontotemporal demens, Vaskulær demens, Demens med Lewy- legemer, Parkinsonssykdom med demens
 • Sammenheng mellom aldring, somatikk og psykiske lidelser
 • Kommunikasjon og samhandling
  • Å leve med demenssykdom
  • Å være nærstående til en person med demens
  • Informasjon om pasient og pårørendes rettigheter ved demenssykdom 
  • Forhåndssamtale og fremtidsfullmakt
 • Behandling og tiltak
  • Personsentrert omsorg; relasjoner og verdier
  • Miljøarbeid og miljøterapeutiske tiltak

3 b. Observasjon, kartlegging og vurdering i oppfølging av den demente

 • Demensplan 2025
 • Nasjonal faglig retningslinje om demens
 • Observasjonsområder
 • Vanlige symptomer ved demenssykdom
  • Dagliglivets gjøremål
  • Ernæring
  • Kropp og sanser
  • Urin og avføring
  • Adferd og adferdsendring
  • Sinne
  • Uro
  • Passivitet
  • Tristhet
  • Angst/ uro
  • Smerter
  • Forvirring
 • Forståelse for utfordrende atferd
  • Årsaker til og konsekvenser av utfordrende atferd
  • Kartlegging og vurdering
  • Forebyggende tiltak
 • Kartleggingsverktøy i diagnostisering og utredning av tiltak
 • Vurdering av personen med demens sitt behov for hjelp og tilrettelegging i samarbeid med annet helsepersonell

3 c. Etiske utfordringer

 • Autonomi og vurdering av samtykkekompetanse i samarbeid med annet helsepersonell
 • Bruk av tvang, etiske og juridiske retningslinjer, utfordringer og dilemmaer 
Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om demens, ulike demenssykdommer, symptomer og hvordan dette kan påvirke pasientens atferd.
 • har kunnskap om observasjonsområder og kartleggingsverktøy som benyttes i demensomsorgen
 • har kunnskap om ulike behandlingsformer, personorientert omsorg, miljøarbeid og miljøterapeutiske tiltak som benyttes i arbeidet med pasienter som har en demenssykdom 
 • har innsikt i nasjonal faglig retningslinje om demens, nasjonale planer, retningslinjer og anbefalinger om demens 
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om årsaker og konsekvenser ved utfordrende atferd for å forebygge bruk av makt og tvang
 • forstår kommunikasjonens betydning i samhandlingen med pasient og pårørende 
Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende kunnskap om pasienten, demenssykdom i behandlingen, og til å planlegge og iverksette tiltak som tar utgangspunkt i den enkeltes behov, ressurser og interesser og som ivaretar muligheten for mestring og deltakelse i egne aktiviteter
 • kan anvende kommunikasjon som verktøy for å oppnå tillit, brukermedvirkning og å unngå krenkelser og overgrep
 • kan anvende kunnskap om observasjon for å kartlegge og avdekke den dementes behov for hjelp og tilrettelegging
 • kan anvende standardiserte observasjonsskjemaer - og kartleggingsverktøy for å kartlegge og rapportere om symptomer, tilstand og funksjonsnivå hos pasienten 
 • kan anvende kunnskap om personsentrert omsorg, miljøbehandling og miljøterapeutiske tiltak i møte med pasienter med demens 
 • kan kartlegge utfordrende atferd, og identifisere faglige og etiske problemstillinger og behov for tilrettelegging og tillitsskapende tiltak
Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for etiske utfordringer og dilemmaer i arbeid med pasienter med demens
 • kan utføre arbeidet med forståelse for de ressurser, utfordringer og muligheter som finnes i møte med den demente pasient og deres pårørende
 • kan utføre arbeidet etter gjeldene juridiske og etiske retningslinje i arbeidet med utfordrende atferd 
 • kan bygge relasjoner, kommunisere og samhandle med pasienten og deres pårørende, for å best mulig ivareta personorientert omsorg
 • kan medvirke til utvikling av miljøbehandlingstiltak som ivaretar personsentrert omsorg for personer med demens 
Arbeidsinnsats

Arbeidskrav

 • Skriftlig oppgave og/eller praktisk/muntlig presentasjon individuelt/gruppe

Arbeidskrav må være vurdert til godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. 

 • Individuell hjemmeeksamen over 5 virkedager
Oppmøteplikt

80% oppmøte på fysiske samlinger.

Der studenten overskrider fraværsgrensen på 20 % på de fysiske samlingene, vil faglærer og utdanningsleder kunne vurdere om studenten ikke skal bestå emnet. Dersom slik vurdering tas, vil heller ikke studenten kunne fullføre utdanningen før emnet er vurdert til bestått.

Vurdering
 • Arbeidskravene i emnet vurderes til godkjent/ ikke godkjent
 • Formell vurdering av eksamen med karakter A-F

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, individuelle oppgaver, gruppearbeid, ferdighetstrening, rollespill, presentasjon, refleksjoner og diskusjoner

Litteraturliste

Litteraturliste oppdateres og kunngjøres ved studiestart.