01BP01A EIHOOVF Observasjons- og vurderingskompetanse

01BP01A EIHOOVF Observasjons- og vurderingskompetanse

 • Emnebeskrivelse
  • Emnekode
   01BP01A EIHOOVF
  • Studieprogram
   Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten
  • Studiepoeng
   10
  • Studiested
   Bjørkelangen, Indre Østfold, Fredrikstad, Kongsberg
  • Studienivå
   Fagskole nivå 5.1
  • Emneansvarlig
   Fredrik Hæren
Undervisningssemestere
2023 Høst
Emnets innhold

1a. Tidlig oppdagelse av forverret tilstand

 • ABCDE- prinsippet 
 • Kartleggingsverktøy; f.eks. NEWS 2, Q- Sofa, Glascow coma scale, FAST, MADRS, TIMES, CAM, 4AT
 • Kartlegging av f.eks forverring av tilstand, infeksjon, smerter, ernæring , hud
 • Rapporteringsverktøy; ISBAR
 • Norsk Index og Triage
 • Helsepersonelloven
 • Pasientrettighetsloven
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten

 1b. Praktiske ferdigheter og prosedyrer

 • Det kliniske blikk
 • Respirasjonsfrekvens
 • O2- metning
 • BT
 • Puls
 • Bevissthetstilstand
 • Temp
 • Aktuelle prosedyrer og observasjoner, som for eksempel:
  • Ulike kateter og sonder
  • Til – og fra kobling av infusjon, klare væsker
  • Forstøverbehandling
  • Innleggelse av kateter hos kvinner
  • Kapillære blodprøver (CRP, HB, INR)
  • Subkutane injeksjoner

1 c. HHLR  

 • Teoretisk gjennomgang av livreddende førstehjelp
 • Praktisk trening i ferdigheter knyttet til hjerte- lungeredning, og hjertestarter

1 d. Etisk refleksjon

 •  Etiske utfordringer og beslutninger i møte med akutt og kritisk syke (SME)
Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ABCDE metodikk 
 • har kunnskap om standardiserte observasjons- og kartleggingsverktøy 
 • har kunnskap om kommunikasjonsverktøy knyttet til rapportering av forverret helsetilstand
 • har kunnskap om undersøkelsesmetoder knyttet til respirasjon, sirkulasjon, temperatur og bevissthetstilstand
 • har kunnskap om livreddende førstehjelp, hjertelungeredning og bruk av hjertestarter
 • har innsikt i helsepersonelloven, pasientrettighetsloven og forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten
 • har kjennskap til de ulike yrkesgruppers funksjons- og ansvarsområder innen pleie- og omsorgstjenesten
 • forstår betydningen av eget ansvarsområde som fagarbeider med videreutdanning i observasjons- og vurderingskompetanse
Ferdigheter

Studenten

 • kan kartlegge situasjoner ved bruk av ABCDE metodikk i observasjoner av pasienter for å utføre ulike undersøkelsesmetoder og iverksette tiltak som forebygger forverrelser
 • kan anvende kunnskap om standardiserte observasjons- og kartleggingsverktøy for å kunne oppdage sykdom og forverrelse i et tidlig stadium
 • kan anvende relevante prosedyrer i egen faglig utøvelse 
 • kan anvende kunnskap om ulike kommunikasjonsverktøy for å registrere, vurdere og rapportere endringer i pasientens tilstand
 • kan anvende faglig kunnskap for å utføre livreddende førstehjelp, for å utføre hjerte-lungeredning og for anvendelse av hjertestarter 
 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillinger innen observasjon og vurdering av pasienter 
Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for eget ansvarsområde ved anvendelse av observasjons- og kartleggingsverktøy med innsikt i kvalitet og pasientsikkerhet
 • har forståelse for betydningen av å anvende kommunikasjonsverktøy for å dokunentere og rapportere endring i pasientens tilstand
 • har utviklet en etisk grunnholdning i arbeidet med observasjon og vurdering av pasienter i helse- og omsorgstjenesten
 • har forståelse for etiske utfordringer i møte med den akutt syke pasient
 • kan utføre arbeidsmetoder som innebærer observasjon og vurdering av pasienter i samarbeid med aktuelle yrkesgrupper og etter gjeldene prosedyrer
 • kan utvikle tjenester som involverer observasjon og vurdering av pasienter/ brukergrupper gjennom kunnskapsdeling, bevisstgjøring og etisk refleksjon på arbeidsplassen
 • kan bygge relasjoner, arbeide tverrfaglig og samarbeide med andre faggrupper i arbeidet med den akutt syke pasient
Arbeidsinnsats

Arbeidskrav

 • Skriftlig oppgave og/eller praktisk/muntlig presentasjon individuelt/gruppe

Arbeidskrav må være vurdert til godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. 

 • Hjemmeeksamen over 5 virkedager
Oppmøteplikt

80% oppmøte på fysiske samlinger.

Der studenten overskrider fraværsgrensen på 20 % på de fysiske samlingene, vil faglærer og utdanningsleder kunne vurdere om studenten ikke skal bestå emnet. Dersom slik vurdering tas, vil heller ikke studenten kunne fullføre utdanningen før emnet er vurdert til bestått.

 

Vurdering
 • Arbeidskravene i emnet vurderes til godkjent/ ikke godkjent
 • Formell vurdering av eksamen med karakter A-F
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, individuelle oppgaver, gruppearbeid, ferdighetstrening, rollespill, presentasjon, refleksjoner og diskusjoner

Litteraturliste

Litteraturliste oppdateres og kunngjøres ved studiestart. Se fagskolens nettsider for mer informasjon.

Evaluering *