B2VISIM Bachelor i spillteknologi og simulering

Bachelor i spillteknologi og simulering

  • Number of credits
   180
  • Part-time/full-time
   Full-time
  • Start semester
   2023 Autumn
  • Language of instruction
   Norwegian
  • Campus
   Hamar
Introduction

Studiet passer for dem som er interessert i grafikk, programmering, design og visualisering, og som vil lære å kombinere kunstnerisk kreativitet og avansert programmering for å utvikle dataspill. Studieprogrammet fokuserer på å utvikle både studentenes tekniske ferdigheter og deres kunstneriske evner, og lærer bort teknikker for å bygge visuelle systemer og utvikle programvare for både opplevelsesindustri og ingeniørfag.

Spillteknologi dekker et stort fagfelt, og omfatter blant annet simulering, systemtenkning, programmering, spilldesign og matematikk, som er grunnlaget for utvikling av komplekse datasystemer. Samfunnet trenger kompetente fagpersoner med kunnskap om nye teknologier, kunnskapsformidling, interaktive prosesser, systemforståelse, og spilldesign for ulike brukergrupper.

Programme structure and content

Første studieår gir grunnleggende kunnskaper og forståelse i programmering, matematikk, generell innholdsproduksjon og produksjonsprosessen i en spillproduksjon. Gjennom 2.og 3. studieår lærer studenten mer spillutvikling, 3D-programmering, systemtenkning og simulering.

30 studiepoeng er knyttet til et avsluttende prosjekt (bacheloroppgave) hvor grupper av studenter med ulik kompetanse fra Spillskolens bachelorprogrammer, samarbeider og gjennomfører et prosjekt. Prosjektet kan foregå i samarbeid med næringslivet. Emnet Bacheloroppgave er delt mellom to semester, hvor del 1 som undervises 5.semester fokuserer på pre-produksjonsfasen og grunnleggende entreprenørskap. I pre-produksjonsfasen vil studentene planlegge gjennomføring av del 2 i 6.semester, som er produksjonsfasen.

Studiets emnesammensetning og progresjon framgår under emneoversikten.

Studiet krever en stor innsats av studentene. For å være rustet for arbeidslivet innenfor dette fagområdet er det viktig at det settes av mye tid til eget studiearbeid. Det vil også være krav om ukentlige innleveringer i enkelte emner for at studentene skal ha den nødvendige progresjonen og komme opp på et høyt nok nivå faglig sett.

About the study

Spillindustri er i konstant vekst og mulighetene er uendelige.

Spillteknologi dekker et stort fagområde, og inkluderer simulering, systemanalyse, programmering, spilldesign og matematikk, og er forbundet med utvikling av komplekse datasystemer. Samfunnet har behov for kompetente fagpersoner med kunnskap om det nyeste innen teknologi, informasjonsformidling, interaktivitet, systemforståelse, og spilldesign for ulike brukergrupper.

Bachelorprogrammet i Spillteknologi og simulering gir en solid yrkesfaglig og akademisk utdannelse. Gjennom dybdestudium innen informatikk, kombinert med tverrfaglige spillutviklingsprosjekter, vil studentene bli kompetente spill- og programvareutviklere som er i stand til å løse problemer, tenke holistisk, forstå og kommunisere på alle nivåer gjennom hele utviklingsprosessen.

Programmet samarbeider med omkringliggende kommuner, lokal og nasjonal industri, og Hamarregionen Utvikling, for å lære studentene om hvordan de kan starte sin egen bedrift. Entreprenørskap undervises som en del av noen emner i programmet. Hensikten med dette er å forberede studentene til arbeidslivet som ansatte eller entreprenører i egen virksomhet. For å kunne starte egen bedrift anbefales det at studentene tilegner seg kunnskaper om dette temaet fra andre kilder utenfor programmet, i tillegg til det som dekkes i studieprogrammets emner.

Learning Outcome

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Learning outcome - Knowledge

Kandidaten

 • har kunnskap om den historiske utvikling bak dagens spill, medie- og kommunikasjonssamfunn
 • har kunnskap om kritisk tenkning, kommunikasjon og problemløsing knyttet til interaktive systemer
 • har kunnskap om utvikling av datasystem
 • har kunnskap innenfor vitenskapelige fag som ligger til grunn for spillteknologi og simulering
 • har kunnskap om nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for spillteknologi og simulering, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
 • har kunnskap om hvordan utnytte ulike typer digitale verktøy på en effektiv og planmessig måte
Learning outcome - Skills

Kandidaten

 • kan anvende utviklingsmetoder og prosesser fra idé til ferdig produkt
 • kan anvende teknologiske fag som programmering, matematikk, nettverk og databaser (cloud systems)
 • forstår produksjonsprosessen i en spillproduksjon, fra innholdsproduksjon til oppsett i en spillmotor
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid innenfor informasjonsvitenskapelige fag som ligger til grunn for interaktiv produksjon
 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til relevant forsknings- og utviklingsarbeid, kunstnerisk utviklingsarbeid og annet aktuelt fagstoff
 • kan anvende kritisk tenkning, logikk, kommunikasjon og problemløsing
 • kan arbeide skapende med teknologiske fag i problemløsning - en grunnleggende kompetanse som kan bidra til nytenkning og innovasjon
Learning outcome - General competence

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger, og kan bidra i et profesjonelt fellesskap
 • kan inspirere til og legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre
Teaching and working methods

Undervisningen er basert på forelesninger, praktiske øvelser, kollokvier / gruppearbeid, presentasjoner og selvstudium. Det nettbaserte læringsstyringssystemet Canvas brukes som kommunikasjonskanal i alle emner.

De fleste emner er praktisk med betydelig vekt på oppgaveløsning og inneholder obligatoriske arbeidskrav både individuelt og i gruppe.

Studentene samarbeider i mange fag med studenter fra Bachelor i animasjon og digital kunst. Dette gir et miljø innenfor spillutvikling som er blant de beste og mest komplette i Skandinavia. Samarbeidet gir en unik forståelse av helheten og nødvendigheten av tverrfaglige produksjoner.

Egen datamaskin med aktuell programvare benyttes i stor grad i undervisningen.

Target group

Utdanningen er rettet mot studenter som vil arbeide med utvikling og drift av datasystemer i næringsliv, opplevelsesindustri, spillindustri og tilgrensende områder. Studiet vil passe for studenter med interesse for spill, realfag og teknologi.

Ønsker du å ta denne utdanningen er det krav om at du har minimum matematikk R1 (S1 og S2) i tillegg til generell studiekompetanse/realkompetanse.

Admission requirements

Higher education entrance qualification - Regulations for Admission to Higher Education §2

I tillegg kreves matematikk R1 (S1 og S2).

Admission ranking
Applicants to the program are ranked in accordance with the Regulations for Admission to Higher Education §7
Career prospects and further studies

Studiet gir en solid yrkesrettet utdanning mulighet til jobb innenfor spillutvikling, simulatorutvikling, eller mer tradisjonell programmering.

Studiet er også en akademisk utdanning som gir mulighet til videre utdanning på masternivå.

Internationalisation

I studiet er det lagt til rette for opphold ved en utdanningsinstitusjon i utlandet i 6. semester. Studieoppholdet må være forhåndsgodkjent av høgskolen, slik at emnene kan innpasses i studiet.

Studenter som skal reise på utveksling 6. semester tar emnet SPIS2000 Forprosjekt utveksling i stedet for SPIS2900 Bacheloroppgave. SPIS2000 Forprosjekt utveksling avsluttes på høsten 5. semester, slik at studenter som skal reise på utveksling har mulighet til å fullføre 150 studiepoeng før de reiser ut.

Studenter anbefales å reise på utveksling i 6. semester. Det er imidlertid også mulig å reise på utveksling i 3., 4. eller 5. semester. Forutsetningen er at partneropplegget er forenelig med studieprogrammet ved Hinn, slik at studenten ikke får faglige hull ved å utveksle.

Studiets 2. og 3. studieår er tilrettelagt for internasjonale studenter. Undervisningen i alle emner på disse semestrene kan holdes på engelsk.

Information- and source competence

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Research based teaching

Studiet holdes oppdatert ved å bruke ny litteratur, forskning og metoder.

Studentene har mulighet til å jobbe med interne og eksterne aktører med forskning og utviklingsprosjekter.

Expenses

Semesteravgift

Assessment methods

Det benyttes graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det benyttes varierte vurderingsformer, både skriftlige individuelle skoleeksamener og individuelle og gruppebaserte mappevurderinger.

For praktiskrettede emner er beståtte obligatoriske arbeidskrav kun gyldig opp til 12 måneder etter avsluttet semester. Studenter som ønsker å ta opp en eksamen i et emne, 12 måneder etter at de har bestått de obligatoriske arbeidskravene, er nødt til å bestå disse på nytt. Se hver emnebeskrivelse for hvor dette kravet er gjeldene.

Faculty
Faculty of Audiovisual Media and Creative Technologies
Department
Department of Game Development - The Game School