VUSPERÅ Spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid

Spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Studiets oppbygging og innhold

Emnet går over to semestre og er samlingsbasert.

Studiemodeller
Bakgrunn for studiet

Studiet har en teoretisk og praktisk innretning med kritisk reflekterende holdning til etablerte "sannheter". Temaene omhandler ulike perspektiver på spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid. Disse blir belyst og drøftet i relasjon til ulike arenaer for spesialpedagogisk arbeid. Det kan være barnehage, grunnskole, videregående skole, PPT, voksenopplæring og annet, og dekker individ-, gruppe- og systemnivå. Studiet retter oppmerksomhet mot marginaliseringsprosesser barn og unge kan bli utsatt for.

Studiet tar opp:

 •     Teorier og metoder for rådgivning, veiledning og innovasjon
 •     Krefter og prosesser som bidrar til konstituering av spesialpedagogiske tiltak
 •     Praktiske problemstillinger knyttet til ulike arenaer for rådgivning og endringsarbeid
 •     Metoder for kartlegging, planlegging av tiltak
 •     Planlegging og gjennomføring av rådgivnings- og endringsprosesser
 •     Etiske utfordringer i rådgiverrollen

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid som fag- og forskningsfelt, basert på nasjonal og internasjonal litteratur.
 • har kunnskap om rådgiverrollen og rådgiverfunksjonen, med vekt på opplærings- og omsorgsfeltet.
 • har avansert kunnskap om grunnleggende egenskaper som er viktige for rådgivningsoppgaver.
 • har kunnskap om kartleggings-, informasjons- og rådgivningsarbeid.
Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennom praktiske øvelser på samling anvende ulike strategier og metoder for endringsarbeid, rådgivning og innovasjon på individ-, gruppe- og systemnivå.
 • har ferdigheter i rådgivning og veiledning som didaktisk prosess.
 • har utviklet egne ferdigheter i rådgivningsarbeid gjennom praktiske øvelser reflektere over dette sammen med medstudenter.
 • kan identifisere og reflektere over etiske problemstillinger i rådgivningsfeltet og behandle disse fra ulike perspektiver.
Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper til selvstendige og kritiske analyser
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng

innen pedagogikk. Fullført minimum 3-årig lærerutdanning gir også grunnlag for opptak.

Bachelor i barnevern, sosialt arbeid, vernepleie eller psykologi sammen med minst 30 sp. pedagogikk eller spesialpedagogikk i tillegg gir også grunnlag for opptak.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk