VUPUB Ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen

Ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Hamar
Introduksjon

Ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen vil være en videreutdanning på masternivå med et omfang på 30 studiepoeng. Studiet har som mål å gi en grunnleggende innføring i ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen som en lærende organisasjon. Studiets målsetting er å utvikle kunnskap og kompetanse rundt kvalitet i dagens og fremtidens barnehage. Studiet vil være basert på nasjonale rammer og føringer, som Lov om barnehager (2022), Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) og Kompetanse for fremtidens barnehage (2023-2025).

Studiets oppbygging og innhold

Undervisningen er samlingsbasert, med til sammen seks samlinger á to dager.

Samlingene vil være dialogpreget med fokus på studentdeltakelse, og studentaktive læringsformer. Studiet vil legges opp med forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner, erfaringsdeling, individuelt arbeid og kollektiv læring. Høgskolens digitale læringsplattform vil bli brukt som arena for gruppearbeid, gruppediskusjoner og deling av faglig innhold.

Studiet deles opp i to hovedtemaer;

1. Ledelse av barnehagens som lærende organisasjon- Kunnskap om ledelse og etablering av profesjonelle læringsfelleskap.

Under dette temaet vil barnehagen som lærende organisasjon, jamfør Rammeplan for barnehager (2017), være overordnet. Studentene vil få innføring i ulike teoretiske perspektiver på en lærende organisasjon, kunnskapsutvikling og barnehagefaglig kompetansebygging. Temaet vil ha fokus på hvordan personalets kunnskaper og kompetanse virker inn på barnehagens kvalitet, og hvordan kompetanseutvikling hos personalet er med å heve kvaliteten i arbeidet med barnas utvikling og læring. Gjennom studiet vil studentene få erfaring med og kunnskap om hvordan de kan etablere og lede gode profesjonelle læringsfelleskap, som tar vare på både individuelle og kollektive læringsprosesser. Utvikling av en lærende barnehage er en kontinuerlig prosess med fokus på lærings- og kunnskapsutvikling, og studenten vil få erfaringer med teamledelse og teamlæring gjennom ledelse av sitt utviklingsarbeid i studiet.

2. Ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen- Forbedre og endre etablert praksis i barnehagefeltets kompleksitet og mangfoldighet.

Dette temaet vil ha fokus på endrings og utviklingsarbeid i barnehagen, slik at barnehagen kan møte både nåtidens og fremtidens krav til kvalitet. Studentene skal få erfaringer med utviklingsarbeid som redskap for å forbedre og endre praksis, og stille spørsmål til etablerte sannheter og praksiser. Studentene skal få en innføring i systematisk arbeid og ulike faser i et utviklingsarbeid, og hvordan man kan lede personalet til observasjon, analyse og vurdering av etablert praksis. Temaet vil legge vekt på relasjonene mellom deltakerne og at de kollektive samhandlingene har stor betydning for profesjonslæringen. Mangfoldet og ulike kompetanser i barnehagen skal brukes på en positiv måte i felles kompetansebygging. Studentene skal få øvelse i problematisering, kritisk refleksjon og diskusjon av erfaringer og egen praksis. Studentene skal bruke relevant kunnskap til å analysere og diskutere videre handling.

Studentene skal planlegge, lede, gjennomføre og vurdere et utviklingsarbeid på egen arbeidsplass.

Studiemodeller
Bakgrunn for studiet

Barnehagesektoren trenger hele tiden å utvikle seg i takt med samfunnet. Studiet imøtekommer dette kravet ved å gi barnehagelærere kunnskap og kompetanse om endrings- og utviklingsarbeid i barnehagen. Utdanningen bygger på Utdanningsdirektoratets føringer for denne videreutdanningen og tilsagnsbrev for å tilby ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • Har inngående kunnskap om Rammeplanen for barnehagen, og barnehagen som lærende organisasjon
 • har inngående kunnskap om hvordan de skal etablere og lede gode profesjonelle læringsfelleskap
 • har avansert kunnskap om teamledelse og teamlæring
 • har inngående kunnskap om å få implisitt kunnskap til å bli eksplisitt kunnskap i et læringsfelleskap
 • har inngående kunnskap om teori rundt ledelse av utviklingsarbeid
 • har innsikt i ulike dilemmaer i utviklingsarbeid, mellom styring, autonomi og profesjonelt ansvar
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, lede og gjennomføre utviklingsarbeid
 • kan bruke ulike teorier om teamlæring og kompetansebygging i profesjonsfelleskap
 • kan initiere og gjennomføre kollektive læringsprosesser i profesjonsutvikling
 • kan lytte, utfordre og oppfordre til kritisk refleksjon rundt barnehagens praksis
 • har kompetanse til å identifisere og håndtere motstandsutrykk i læringsfelleskapet
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å lede og gjennomføre utviklingsarbeid
 • kan kommunisere faglige begrunnelser for læring og utvikling i profesjonsfelleskapet
 • kan kommunisere utfordringer og tenke kritisk rundt utviklingsarbeidet i profesjonsfelleskapet
 • kan være en tydelig leder og motivator på alle nivåer i utviklingsarbeidet
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er samlingsbasert og gjennomføres med tre samlinger pr. semester, totalt seks samlinger på studiested Hamar. Hver samling går over to dager. Studentene skal gjennomføre arbeidskrav som må godkjennes av faglærer før studenten kan ta eksamen. Studentene skal også lede og gjennomføre et utviklingsarbeid på egen arbeidsplass i løpet av studiet. Det legges opp til ulike undervisnings- og læringsformer som: forelesninger, individuelt arbeid, kollektive aktiviteter, diskusjon og fremlegg.

Høgskolens læringsplattform benyttes i undervisningen.

Praksis

Det er ikke knyttet praksis til dette studiet

Målgruppe

Barnehagelærere, pedagogiske ledere og styrere i barnehagen

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende avsluttet utdanning

Barnehagelærerutdanning eller annen treåring pedagogisk utdanning med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer for arbeid i barnehage. En forutsetning for deltakelse er tilsetting i barnehage gjennom studietiden.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet gir kompetanse i å drive endrings- og utviklingsarbeid i barnehagen som en lærende organisasjon. Studiet gir ferdigheter i å utvikle kunnskap og kompetanse rundt kvalitet i dagens og fremtidens barnehage.

Internasjonalisering

På studiet benyttes det internasjonal litteratur 

Informasjons- og kildekompetanse

faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

I løpet av studiet vil det gjennomføres obligatoriske kurs i kilder og kildebruk

Forskningsbasert undervisning

Det benyttes forskningsbasert kunnskap knyttet til ledelse av utviklingsarbeid på studiet.

Vurderingsformer

Studentene får 2 arbeidskrav i hvert semester som skal være godkjent før de kan gå opp til eksamen. I tillegg skal studentene gjennomføre et utviklingsarbeid på egen arbeidsplass.

 • En individuell skriftlig oppgave (høst)
 • Et muntlig gruppefremlegg over gitt tema (høst)
 • En individuell skriftlig oppgave over plan for utviklingsarbeidet (vår)
 • Gjennomføre et utviklingsarbeid på egen arbeidsplass
 • En individuell skriftlig rapport over utviklingsarbeidet, gjennomføring og evaluering (vår)

Eksamen

En individuell skriftlig hjemmeeksamen over en uke, med vurdering bestått- ikke bestått.

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk