VUPROKO Videreutdanning i prosessledelse i kompetanseutvikling for NAV

Videreutdanning i prosessledelse i kompetanseutvikling for NAV

  • Studiepoeng
   15
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Introduksjon

Studiet er en videreutdanning som gir 15 studiepoeng på masternivå. Studiet tilbys på deltid. Studiemodellen kombinerer fysiske samlinger med bruk av digitale læringsressurser via en digital læringsportal i periodene mellom samlingene. Det er 4 undervisningssamlinger à 2 dager over en periode på ca. 6 måneder.

Studiets oppbygging og innhold

Prosessledelse i kompetanseutvikling handler om å legge til rette for og lede integrerte arbeids- og læringsprosesser. Dette er endringsprosesser som kan være krevende for alle som deltar, og det krever at de som leder dem har innsikt i og forståelse for relasjonene mellom mennesker som skal handle sammen i endringsprosesser og for hvordan ulike strukturer og arbeidsformer kan støtte slike prosesser. Innhold og arbeidsformer i studiet vil derfor gå over i hverandre. Et sentralt perspektiv blir dermed å bli kjent med, forstå, legge til rette for og prøve ut ulike strukturer og arbeidsformer som fremmer integrerte prosesser.

Ansatte i NAV må i økende grad arbeide med oppgaver som er komplekse og sammensatte og som ofte fordrer samhandling mellom fagansatte med ulik kompetanse. Moderne kompetanseorganisasjoner, som NAV, etterspør og krever i økende grad at medarbeidere tilegner seg ny kompetanse, noe som rent organisatorisk forutsetter hensiktsmessige arbeidsstrukturer, som gir mulighet til å integrere læringsprosesser som en del av arbeidsprosessene. For de som skal tilrettelegge for kontinuerlig kompetanseutvikling er det viktig å forstå hvordan ulike arbeidsstrukturer og arbeidsformer fremmer læring og hvordan de ulike strukturene og arbeidsformene kan tilrettelegges for gode, praksisnære læringsprosesser.

Studiet er bygd opp rundt følgende 4 moduler:
1. Organisasjonsforståelse - kompetanse for endring i offentlige organisasjoner
2. Ledelse av prosesser – lærende ledelse
3. Arbeidsplassen som læringsarena
4. Egen rolle og autoritet

Studiemodeller
Videreutdanning i prosessledelse i kompetanseutvikling for NAV
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2023 Høst2024 Vår
O
7.57.5
Bakgrunn for studiet

Bakgrunnen for studiet er et utlyst anbud fra Arbeids- og velferdsdirektoratet om å tilby en utdanning for prosessledere i kompetanseutvikling ved NAV-kontor, fylkeskontorene og ved fylkesmannsembetene. Studiet tilbys således på oppdrag, kun for ansatte i NAV. Utdanningen rekrutterer studenter fra hele landet.
Avtalen med NAV går over tre år, med gjennomføring av tre kull. Det første kullet starter i oktober 2019.

Videreutdanningens formål, slik det er formulert i utlysningen:

 • Bidra til å styrke og videreutvikle prosessledernes kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse i å lede og tilrettelegge for gode læringsprosesser, samt utvikle læringsarenaer og metoder for læring som er kunnskapsbaserte, treffsikre og gir effekt
 • Ta vare på og videreutvikle den kompetansen som skal anvendes aktivt og systematisk i rollen som prosessledere
 • Bidra til å etablere kompetanseutvikling som en kontinuerlig prosess i NAV, som en del av et læringssystem og øke kvaliteten på intern kompetanseutvikling
 • Sikre at universitet og høgskolen integreres i NAVs læringssystem og bidrar til å underbygge kvalitet

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
 • har inngående kunnskap om organisatoriske prosesser i offentlige arbeidsorganisasjoner og rammebetingelser for ledelse av slike organisasjoner
 • inngående kunnskap om grunnlaget for integrering av ledelse, læringsprosesser og arbeidsprosesser
 • har kunnskap om betydningen av og forutsetningene for å utvikle læringskultur i en arbeidsorganisasjon
 • har inngående kunnskap om hvordan erfaringslæring kan danne grunnlag for integrering av arbeidsprosesser og utviklingsprosesser, spesielt gjennom anvendelse av prinsippene bak aksjonslæring
Ferdigheter
 • kan analysere organisatoriske prosesser
 • kan analysere organisatoriske og prosessuelle rammer for utøvelse av egen prosesslederrolle
 • kan analysere kompetansebehov i arbeidsorganisasjonen
 • kan skape tydelighet og aksept for oppgaver og roller
 • kan identifisere og håndtere ulike krefter som spiller seg ut i organisasjoner i utvikling, omstilling og endring
 • kan integrere lærings- og arbeidsprosesser i en arbeidsorganisasjon
 • kan bruke ulike arbeidsmetoder i ledelse av lærings- og arbeidsprosesser, herunder skape forbindelser mellom refleksjon og handling som en integrert del av arbeidsprosessen
Generell kompetanse
 • kan lede samarbeid på tvers av fag/profesjoner/tjenesteområder for å skape felles læring og grunnlag for felles handling
 • kan lede integrerte læringsprosesser i en organisasjon
 • utviser faglig og personlig autoritet i prosesslederrollen
Arbeids- og undervisningsformer

Studiemodellen bygger på prinsippet om omvendt undervisning (flipped Classroom) som har som utgangspunkt at studentene forbereder seg individuelt via læringsressurser (lese litteratur/tekster og se forelesninger via video og gjøre oppgaver) før de kommer på samlingene, mens samlingene i stor grad benyttes til andre læringsaktiviteter i grupper (ferdighetstrening, øvelser etc.).  Det etableres skrivegrupper på inntil 3 studenter som arbeider med oppgaver mellom samlingene.

I studiet benyttes Canvas som nettbasert læringsplattform. Her vil digitalisert fagstoff være tilgjengelig gjennom hele læringsprosessen.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er ansatte ved NAV som har/eller skal inneha en tilrettelegger- og utviklerrolle i det videre kompetanse- og utviklingsarbeidet i NAV. De som gjennomfører studiet vil kunne gå inn i rollen som prosessledere i kompetanseutvikling i NAV.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning og minst 2 års yrkespraksis

Opptakskravet er bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad og minst 2-års arbeidserfaring eller søkere med 2-årig høyere utdanning/ 120 studiepoeng og minst 5 års arbeidserfaring kan vurderes individuelt.

Søkere som ikke oppfyller opptakskravet kan delta som kursdeltaker og få kursbevis (uten studiepoeng) etter fullført kurs.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Emnet kan innpasses som valgemne i Master i offentlig ledelse og styring (MPA) ved Høgskolen i Innlandet etter individuell søknad. 

Internasjonalisering

Fagområdet er et internasjonalt forskningsområde og noen av fagstoffet kan derfor være på engelsk.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikke avanserte søk, kildekritikk, referanseteknikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Forskningsbasert undervisning

Studiet er knyttet til høgskolens forskningsmiljø innen organisasjon- og ledelsesfag, og studiet er basert på anerkjent forskning innen fagfeltet.

Vurderingsformer

Det er obligatorisk undervisning, med krav om frammøte i 80% av den totale samlingstiden. Det kreves aktiv deltakelse i læringsgrupper på og mellom samlingene, samt skriftlige gruppearbeider som løses mellom samlingene.

Eksamen består av en semesteroppgave (individuelt eller i gruppe) som baseres på det gjennomgående arbeidet i skrivegruppene. Semesteroppgaven knyttes til utfordringer i egen praksis. 

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring