VUPLO Pedagogisk ledelse for barnehagen som lærende organisasjon

Pedagogisk ledelse for barnehagen som lærende organisasjon

  • Studiepoeng
   15
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Hamar
Studiets oppbygging og innhold

Innholdet i studiet er variert gjennom praktiske og teoretiske tilnærminger med vekt på refleksjoner knyttet til pedagogisk ledelse. Studiet går over et semester

Studiemodeller
Pedagogisk ledelse for barnehagen som lærende organisasjon
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 Vår
O
15
Bakgrunn for studiet

Dagens samfunnsbilde er i stor grad preget av kontinuerlig endring, bevegelse og kompleksitet. Dette har innvirkning på det daglige livet i barnehagen gjennom blant annet økt oppmerksomhet mot barnehagen som et første ledd i barns livslange læringsløp og forventninger til kompetanseutvikling blant personalet. Samfunnsbildet medfører et ansvar for barnehagens ledelse i å drive en lærende organisasjon gjennom faglige utviklende prosesser. For å lede slike prosesser kreves det å ha teoretiske kunnskaper om og innsikt i ulike arbeidsmåter.

Gjennom studiet tilbys både teoretiske perspektiver og praktiske innganger for å møte, vurdere og faglig drøfte pedagogiske arbeid og ledelse i en mangfoldig barnehagehverdag.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om pedagogisk ledelse og pedagogisk arbeid
 • har kunnskap om barnehagen som lærende organisasjon, både som en intern tilnærming til kompetanseutvikling og som del av et videre systemisk og strukturelt perspektiv
 • har teoretisk kunnskap om endrings- og utviklingsarbeid, og kjennskap til ulike arbeidsmåter knyttet til utviklings- og endringsarbeid
 • har kunnskap om veiledning, herunder teoretiske og praktiske tilnærminger til kollegaveiledning
 • har innsikt i hvordan helheten i endrings- og utviklingsarbeid kan påvirkes av de ansattes motivasjon, selvoppfatning og deltakelse
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan lede, planlegge, gjennomføre og vurdere endrings- og utviklingsarbeid, både som leder og i møte med medarbeidere
 • kan delta i og lede kollektive og kritisk refleksjonsprosesser og faglige drøftinger
 • kan praktisere ulike arbeidsmåter knyttet til utviklings- og endringsarbeid, herunder veiledning, pedagogisk dokumentasjon og aksjonsforskningsprosesser
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i hvordan pedagogisk ledelse kan bidra til kvalitet i det daglige arbeidet for barn i barnehagen
 • er bevisst både helheten og kompleksiteten i pedagogisk ledelse og endrings- og utviklingsarbeid, og hvilke faktorer som kan virke inn i arbeidet
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer knyttet til ledelse av endringsprosesser med andre
 • er bevisst på hvordan faglige og etisk refleksjon kan anvendes i møte med medarbeideres motivasjon og deltakelse
Arbeids- og undervisningsformer
 • Forelesninger
 • Selvstudium
 • Gruppe- og kollokviearbeid
 • Seminarvirksomhet og workshop
 • Skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner
 • Erfaringsutveksling og praksisnære refleksjonsoppgaver
 • Bruk av digitale plattformer
 • Veiledning
 • Eget arbeidssted som læringsarena
Målgruppe

Studiet retter seg mot styrere, pedagogiske ledere og barnehagelærere.

Opptakskrav

Fullført barnehage- eller førskolelærerutdanning.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet kvalifiserer for å kunne lede endrings- og utviklingsprosesser, og å anvende verktøy som veiledning og aksjonslæring/forskning som arbeidsmåter for slike prosesser.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider og bruke disse kildene inn i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring, og for å aktualisere utdanningen i videre arbeid i barnehagen. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

 

Forskningsbasert undervisning

Studiet bygger på internasjonal forskning, kunnskap og litteratur om barnehagefaglig ledelse, endrings- og utviklingsarbeid og veiledning.
 

Vurderingsformer

Individuell muntlig eksamen

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk