VUPDK Profesjonsfaglig digital kompetanse

Profesjonsfaglig digital kompetanse

  • Studiepoeng
   7,5
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt, Kongsvinger, Tynset
Studiets oppbygging og innhold

Profesjonsfaglig digital kompetanse er mer enn grunnleggende digital innsikt og kompetanse. Emnet gir gjennom en utvidet forståelse av kompetansebegrepet en innføring i hvordan PfDK er med å skape rammene for lærerens undervisningspraksis og skoleutvikling. Det blir lagt vekt på hvordan digitalisering og teknologiutvikling preger skoleutvikling og lærerens profesjonelle utvikling, etikk, kritisk vurdering av digitale ressurser, og integrasjon av digital teknologi i undervisning.

Studiemodeller
Profesjonsfaglig digital kompetanse
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 Vår
O
7.5
Bakgrunn for studiet

Gjennom fagfornyelsen og nye læreplaner vil opplæringen ha et enda tydeligere fokus på mer komplekse kompetanser som samarbeid, problemløsning, kreativitet og kritisk tenkning. Dette vil sette elevene i bedre stand til å møte et mer komplekst framtidig arbeidsliv (Regional plan for kompetanse og arbeidskrav i Hedmark 2019-2030). 

Digitalisering og teknologisk utvikling medfører nye komplekse utfordringer og muligheter for undervisning og læring i det moderne samfunnet, blant annet med tanke på nye digitale verktøy og ressurser, vurdering, kunstig intelligens og etikk. Lærere, skoleledere og andre i aktører i oppvekstsektoren er sentrale aktører i denne sammenhengen, og det er behov for å bygge kompetanse i hele sektoren for å møte samfunns- og teknologiutviklingen på en innovativ og kritisk måte.  

For å være i stand til å utvikle de grunnleggende ferdighetene og fagkompetanse hos elevene må lærere utvikle sin egen profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK) i lærerutdanningen og videre gjennom profesjonell læring og utvikling i løpet av sin yrkeskarriere. Tilbudet skal styrke sektoren med en tverrfaglig tilnærming og ved å utdanne for en mer digitalisert og bærekraftig framtid.

 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har forståelse av hvordan den digitale utviklingen utvider og utfordrer innhold, arbeids- og vurderingsformer i fag
 • har kunnskap om lovverk, retningslinjer og etiske problemstillinger knyttet til deltakelse i og bruk av digitale medier
 • har kunnskap om digitale og sosiale mediers rolle i barn og unges oppvekst og danningsprosesser.
 • har kunnskap om hvordan digital teknologi kan bidra til å motivere og støtte elevers læringsprosess
 • kjenner relevant teori og forskning om digitaliseringsprosesser i skole og utdanning
Ferdigheter

Studenten

 • kan integrere digital teknologi i undervisning for å støtte faglig progresjon og utvikling av grunnleggende ferdigheter
 • kan veilede elever i deltakelse og kreative prosesser i digitale medier.
 • kan selv utøve digital dømmekraft og veilede elever i utøvelsen av kritisk tenking og etisk refleksjon på digitale arenaer.
 • Kan selvstendig og kritisk vurdere og velge digitale læremidler og ressurser med utgangspunkt i pedagogisk teori og forskning.
 • kan legge til rette for tilpasset opplæring og kreative læringsprosesser i teknologirike læringsomgivelser
Generell kompetanse

Studenten

 • kan utvikle et konstruktivt og inkluderende læringsmiljø gjennom bruk av digital teknologi, selvstendig og i samarbeid med andre
 • kan reflektere over og tilpasse egen rolle som lærer til ulike aktiviteter og digitale omgivelser
 • kan delta i profesjonelle læringsfellesskap for læring, utvikling og kunnskapsdeling på digitale arenaer
 • kan vurdere og evaluere digital teknologi for bruk i undervisning på kritisk, profesjonsfaglig og etisk grunnlag.
Arbeids- og undervisningsformer
 • Nettbaserte og fysiske samlinger
 • Forelesning 
 • Gruppearbeid 
 • Seminarer 
 • Studentpresentasjoner 
 • Selvstudium og arbeidskrav 
 • Refleksjonsnotater
 • Veiledning 
 • Bruk av læringsplattformen Canvas 
 • Bruk av andre digitale verktøy i undervisning og studentenes læringsarbeid 
Praksis

Praksis er integrert i studiet og utføres på egen arbeidsplass som en del av arbeidskrav

Målgruppe

Lærere og skoleledere

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende avsluttet utdanning

Fullført minimum 3-årig lærerutdanning

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet gir økt innsikt i rollen profesjonsfaglig digital kompetanse har for profesjonsutvikling og profesjonsutøvelse, og hvordan man kan styrke elevenes grunnleggende digitale kompetanse. Den generelle tilnærmingen i studiet vil gi studentene en oversikt og grunnleggende forståelse for egen profesjonsutøvelse og forbedrede til med spesialiserte videreutdanninger relatert til digital kompetanse.

Internasjonalisering

Det er ikke aktuelt med utveksling på studiet. Internasjonale perspektiv vil kunne ivaretas gjennom pensumlitteratur og innsikt i internasjonal forskning.  

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studentene har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på en korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. 

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen er basert på aktuell forskning på relevante fagfelt.

Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

Mappeeksamen basert på arbeidskrav

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk