VUN2 Årsstudium i norsk

Årsstudium i norsk

  • Studiepoeng
   60
  • Heltid/deltid
   Heltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Hamar
Introduksjon

Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og tas på heltid over ett år.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet tilbys på studiested Hamar. Det omfatter fire emner, to språklige og to litterære à 15 studiepoeng som til sammen utgjør 60 studiepoeng. Hvert semester undervises det i to emner, ett språklig og ett litterært emne. Det er obligatorisk frammøte til minimum 80 % av undervisningen i henhold til undervisningsplanen. Digital e-læringsplattform benyttes i undervisningen.

Studiemodeller
Årsstudium i norsk
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2023 Høst2024 Vår
O
15
O
15
O
0
O
15
O
15
Bakgrunn for studiet
 • Språket er samfunnets grunnleggende kultur- og meningsbærer
 • Litterære og estetiske uttrykk preger det moderne hverdagslivet
 • Innsikt i og forståelse for språk og tekst i ulike medier blir stadig viktigere

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har innsikt i et bredt utvalg av forfattere og litterære sjangrer
 • har kunnskap om litteraturhistorie og litteraturkritikk
 • har god beherskelse av begreper og framgangsmåter ved språklig og litterær analyse og tolkning
 • har bred kunnskap om språk som system, språkutvikling og språkhistorie
 • har god innsikt i språkbruk og forholdet mellom språk og samfunn
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan reflektere over språk og litteratur på en analytisk og tolkende måte
 • har god uttrykksevne både skriftlig og muntlig
 • kan skrive informerte, velformulerte og velstrukturerte fagtekster på bokmål og nynorsk
 • kan innhente faglig informasjon og vurdere den kritisk og selvstendig
 • kan trenge inn i og drøfte ulike teoridannelser, perspektiver og problemstillinger knyttet til språk, tekst, samfunn, vitenskap og tenkning
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har personlig og akademisk dannelse i form av en både empatisk og kritisk holdning til og forvaltning av kunnskaper og ferdigheter i humanistiske fag
 • kan formidle og gi opplæring og veiledning i språk, litteratur og humanistisk tenkemåte til elever, studenter, allmennheten og fagmiljøet
 • har global dannelse i form av en kunnskapssøkende og kritisk holdning til både fortidige og samtidige kulturdannelser og kulturuttrykk som en ikke i utgangspunktet er fortrolig med
 • kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter på fantasifulle og mangfoldige måter og i andre sammenhenger og situasjoner enn opplæringen foregikk i
Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer, individuelt arbeid, gruppearbeid, studentframlegg, nettseminarer og annet arbeid på den nettbaserte studiestøttesystemet som høgskolen bruker.

Målgruppe

Studiet er innrettet både mot dem som ønsker å ta et enkeltstående studium, på dem som ønsker å ta norsk (nordisk) som en del av en bachelorgrad og på dem som tar norsk som del av en integrert lektorutdanning ved Høgskolen i Innlandet. Studiet retter seg mot så vel lokale søkere som søkere fra hele landet. Bokmål og nynorsk er likestilt på studiet. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Kompetanse i språk og litteratur får en bruk for i arbeid i skolen, i papirmedier og digitale medier, i politikk og forvaltning, i rettssystem og i næringsliv, ikke minst i virksomheter knyttet til forlag, informasjon og reklame, i kunst- og kulturlivet, kort sagt overalt der en jobber med språk, tekst og kultur i en eller annen form.

En kan bygge videre på dette studiet med studiet Norsk fordypning (30 studiepoeng), og dermed få til sammen 90 studiepoeng i norsk. Studiet kan inngå som en del av en bachelorgrad. En bachelorgrad gir muligheter for opptak til en mastergrad. En mastergrad supplert med praktisk pedagogisk utdanning kvalifiserer blant annet for undervisningsstillinger, og i neste omgang for doktorgradsstudier. Studiested Hamar har eget PhD-program i profesjonsrettede lærerutdanningsfag (norsk, musikk og pedagogikk). Årsstudiet kan også tas som etter- og videreutdanning og som en del av en integrert lektorutdanning.

Internasjonalisering

Studiet av norsk språk og litteratur omfatter også forholdet til språk, litteratur og kultur i andre land både i og utenfor Norden. Internasjonalt hører Årsstudium i norsk til det som kalles Scandinavian Studies som tilbys ved universiteter og høgskoler over hele verden. Årsstudium i norsk har jevnlig studenter fra andre land som tar hele eller deler av årsstudiet som en integrert del av sin utdanning innenfor Scandinavian Studies i sitt hjemland.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

I løpet av studiet vil det gjennomføres obligatoriske kurs i kilder og kildebruk.

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen gis av forskningskompetente lærere og foregår i tilknytning til et aktivt forskningsmiljø.

Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

Skriftlige og muntlige oppgaver, individuelle og/eller i gruppe i hvert av de fire emnene. Skriftlige oppgaver skal skrives på begge målformer, bokmål og nynorsk. Vurdering av oppgavene er godkjent/ikke godkjent. Det kreves minimum 80 % obligatorisk frammøte til undervisningen i henhold til undervisningsplanen. De obligatoriske arbeidskravene i hvert emne må være bestått før en kan framstille seg til eksamen i emnet. Se emnebeskrivelse og semesterplanen.

Eksamen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A - F, der E er laveste ståkarakter. Det gis én karakter i hvert emne som teller 25 % av den endelige karakteren for fullført årsstudium. Eksamen i de ulike emnene skal skrives på begge målformer, bokmål og nynorsk, som beskrevet i emneplanene.

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk