VUKOGTER Innføring i kognitiv terapi

Innføring i kognitiv terapi

  • Studiepoeng
   10
  • Heltid/deltid
   Deltid, Nett
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt
Introduksjon

Studiet er en videreutdanning som går over ett semester, og er på totalt 10 studiepoeng. Studiet er nettbasert.

Studiets oppbygging og innhold

Studentene arbeider med grunnleggende prinsipper for kognitiv terapi. Studiet tar utgangspunkt i de kognitive forståelsesmodellene for depresjon og angstlidelser. Studiet består av ett emne på 10 studiepoeng. Emnet gjennomføres på deltid og er samlingsbasert. Studiet gjennomføres med tre samlinger á to dager. Samlingene vil bestå av forelesninger, øvelser i grupper, demonstrasjoner, gjennomføring av samtaler og veiledning.

Studiemodeller
Innføring i kognitiv terapi
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2023 Høst
O
10
Bakgrunn for studiet

Høgskolen i Innlandet tilbyr et utdanningstilbud i grunnleggende kognitiv terapi. Forskning viser til gode resultater for kognitiv terapi, men at det også forutsetter at man har teoretisk kunnskap om det og god trening i å anvende det i praksis. Det legges vekt på stor egenaktivitet i dette studiet og det er en fordel om studentene jobber med mennesker i en egnet arbeidssituasjon.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om teorigrunnlaget for kognitiv terapi, herunder det historiske og forskningsmessige grunnlaget
 • har inngående kunnskap om grunnleggende prinsipper og metoder i kognitiv terapi, herunder relevante og aktuelle kognitive og atferdsmessige intervensjoner
 • har kunnskap om kognitiv terapi ved depressiv- og angstproblematikk, herunder relevant og aktuell psykoedukasjon.
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende grunnleggende prinsipper og metoder fra kognitiv terapi i sin arbeidssituasjon, herunder relevante og aktuelle kognitive modeller (kasusformuleringer) 
 • kan utøve psykoedukasjon og veiledet oppdagelse i samtaler
 • kan utøve relevante og aktuelle kognitive og atferdsmessige intervensjoner i samtaler
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende kognitiv terapi selvstendig i arbeid med mennesker
Arbeids- og undervisningsformer

Det legges opp til varierte undervisning- og arbeidsformer som inkluderer forelesninger, praktiske øvelser i grupper, demonstrasjoner, og gjennomføring av samtaler. Dette skal bidra til at studentene får teoretisk og praktisk kunnskap og erfaring med temaene, i tillegg til at de får utforske egne ferdigheter i å bruke kognitiv terapi i samtaler. Det nettbaserte studiestøttesystemet Canvas benyttes i undervisningen. Mellom samlingene forutsettes det at studentene arbeider selvstendig med stoffet og løser oppgaver. 

Målgruppe

Studiet retter seg mot ansatte i offentlig og privat sektor, som jobber med mennesker som er i utfordrende livssituasjoner. Det kan for eksempel være helse – og sosialarbeidere, ledere, saksbehandlere i NAV, pedagoger, ansatte i frisklivssentraler og andre helseinstitusjoner. 

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende avsluttet utdanning

Bachelor innen helse/sosialfag eller pedagogiske fag eller annen relevant 3-årig utdanning på tilsvarende nivå. Studentene må være i en arbeidssituasjon der de kan praktisere kognitiv terapeutiske samtaler.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studenten vil etter endt utdanning være i stand til å gjennomføre samtaler med en kognitiv terapeutisk tilnærming, med sikte på å fremme mestring og selvforståelse i utfordrende livssituasjoner. Studenten vil etter endt utdanning ha forståelse for når en slik tilnærming er relevant.

Internasjonalisering

Utveksling til utlandet er ikke relevant for dette studiet. Det kan bli benyttet noe engelskspråklig litteratur. 

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se bibliotekets nettisder;  https://www.inn.no/bibliotek. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Innlandet § 12. Fusk og forsøk på fusk.

Utgifter

Studiet koster 15.200 kroner, i tillegg må du betale semesteravgift hvert semester.

Vurderingsformer

Eksamen består av en skriftlig individuell hjemmeoppgave som er knyttet til relevant arbeidssituasjon. Det tas utgangspunkt i en nedskrevet samtale som skal analyseres og drøftes i forhold til teori og egne erfaringer. Oppgaven kan arbeides med gjennom hele studiet, og vurderes som bestått / ikke bestått.

Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap