VUIKS Videreutdanning i identitet, kroppsbilde og seksuell helse

Videreutdanning i identitet, kroppsbilde og seksuell helse

  • Studiepoeng
   15
  • Heltid/deltid
   Deltid, Nett
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Hamar
Introduksjon

Identitet, kroppsbilde og seksuell helse i barnehage og skole er et videreutdanningstilbud på masternivå for barnehagelærere og lærere i grunn- og videregående skole, samt for ansatte i PP-tjenester, barnevern, BUP- og habiliteringstjenester med relevant bachelorgrad. 

Studiets oppbygging og innhold

Barn- og ungdommers seksuelle helse, kroppsbilde og identitetsutvikling

Seksualpedagogikk og seksualpolitikk

Tverrfaglig undervisning i seksualitet og seksualatferd

Bekymringsfull seksuell atferd hos barn og unge

Seksualitet i barne- og ungdomslitteraturen og i media

Ulike kulturer og seksuell folkeskikk

Planleggingskompetanse for seksualveiledning og –undervisning i skole og barnehage

Etiske problemstillinger knyttet til seksualveiledning og –undervisning

Studiemodeller
Bakgrunn for studiet

Videreutdanningen er relevant for alle som ønsker å heve egen undervisnings- og veiledningskompetanse innenfor temaet identitet, kroppsbilde og seksuell helse. I Helse- og omsorgsdepartementets strategi for seksuell helse Snakk om det! (2017-2022) fremmes en forventning om styrket seksualundervisning i skolen, samt at barnehagelærere skal jobbe for at barn utvikler god seksuell helse. Seksuell helse for barn innebærer at de forstår, aksepterer og mestrer følelser og er trygg på egen kropp og identitet. I Fagfornyelsen 2020 er områder som seksualitet og kjønn, mediebruk, å sette grenser, samt å håndtere tanker, følelser og relasjoner del av det tverrfaglige emnet Folkehelse og livsmestring. Emnet skal dekkes i hele grunnopplæringen, inkludert videregående opplæring. I tillegg er det behov for kompetanse blant lærere og spesialpedagoger i tilpasset seksualundervisning for elever med kronisk sykdom og nedsatt funksjonsevne.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om seksuell utvikling, identitet og kroppsbilde
 • har kunnskap om sårbarhetsfaktorer knyttet til negativt kroppsbilde, seksuell utvikling, vold og seksuelle overgrep
 • har kunnskap om kroppens funksjoner (anatomi, fysiologi, nevrofysiologisk utvikling)
 • har kunnskap om seksuell helse
 • har kunnskap om aktuelt lovverk knyttet til vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende kunnskap om identitet, kroppsbilde og seksuell utvikling til å fremme seksuell helse hos barn og unge med ulike forutsetninger og kulturell bakgrunn
 • kan identifisere, kommunisere og samarbeide tverrfaglig ved mistanke om seksualrelatert problematikk
 • kan anvende kunnskap fra fag-, læreplaner og rammeplaner til å planlegge og gjennomføre tverrfaglig seksualveiledning og -undervisning
Generell kompetanse

Kandidaten

 • er bevisst egne holdninger, etikk og verdier knyttet til kroppsbilde og seksualitet, samt har forståelse for mangfold
 • kan støtte barn og unge i å forstå, akseptere og mestre sine egne følelser, sette grenser for seg selv og respektere andres, og i å bli trygg på egen kropp
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er samlingsbasert med datofestede digitale samlinger gjennom undervisningssemesteret. Samlingene blir holdt som webinarer/nettseminarer. 

Det må påregnes egenstudier og arbeid i grupper mellom samlingene. 

Målgruppe

Barnehagelærere, lærere i grunn- og videregående skole, ansatte i PP-tjenesten, barnevern, BUP- og habiliteringstjeneste.

Opptakskrav

Opptakskravet er fullført minimum 3-årig lærer- eller barnehagelærerutdanning, eller bachelorgrad eller tilsvarende fullført utdanning med minimum 60 studiepoeng pedagogikk/spesialpedagogikk (f.eks. PPU). Bachelor i barnevern, sosialt arbeid, spesialpedagogikk eller vernepleie med minimum 30 studiepoeng i pedagogikk eller spesialpedagogikk gir også grunnlag for opptak.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Videreutdanningen er relevant for alle som arbeider med barn og unge i barnehage, grunnskole og videregående skole, og som ønsker å heve egen undervisnings- og veiledningskompetanse innenfor temaet identitet, kroppsbilde og seksuell helse. I strategi for seksuell helse Snakk om det! (2017-2022) fremmes en forventning om styrket seksualundervisning i skolen, samt at barnehagelærere skal jobbe for at barn utvikler god seksuell helse. Seksuell helse for barn innebærer at de forstår, aksepterer og mestrer sine egne følelser og er trygg på egen kropp. Fagfornyelsen 2020 er Folkehelse og livsmestring et tverrfaglig tema, og fagområdene seksualitet og kjønn, mediebruk, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner skal dekkes i hele grunnopplæringen. I tillegg er det behov for kompetanse blant lærere og spesialpedagoger i tilpasset seksualundervisning for elever med kronisk sykdom og nedsatt funksjonsevne.

Utdanningen vil være spesielt egnet for ansatte som arbeider med eller har ønske om å arbeide med seksualitetsundervisning og seksualitetsveiledning i barnehager og skoler, og ansatte i PP-tjenester, BUP- og Habiliteringtjeneste, som veileder personale i skoler og barnehager. Videreutdanningen vil også gi faglig innsikt som kan benyttes i videre studier, for eksempel i en masteroppgave.

Internasjonalisering

Gjennom studiet vil studentene bli gjort kjent med internasjonale perspektiver på kompetanse, livslang læring og arbeidsliv. Det vil også benyttes internasjonal forskning og litteratur som bakgrunn for den pedagogiske tenkningen.

 

Det er ikke aktuelt med utenlandsopphold i dette studiet.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

I løpet av studiet vil det gjennomføres obligatoriske kurs i kilder og kildebruk.

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen vil være forskningsbasert. Ansattes forskning vil knyttes til undervisningen, samtidig som undervisningen ellers vil ta utgangspunkt i relevant nasjonal og internasjonal forskningslitteratur på området.

Vurderingsformer

Se emnebeskrivelsen

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk