VUCOLE Coachende lederskap

Coachende lederskap

  • Studiepoeng
   15
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena
Introduksjon

Studiet er en videreutdanning på 15 studiepoeng og tilbys som et samlingsbasert deltidsstudium over ett semester gjennom høgskolens bidrags- og oppdragsaktivitet.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet har en praktisk fagprofil som innebærer en veksling mellom teori og praksis med utgangspunkt i studentenes egne erfaringer som ledere og/-eller medarbeidere. Et sentralt element i studiet er transformasjonen teori – praksis, som vektlegger oppbygging av refleksjonskompetanse. Hensikten er at studentene gjennom løpende praktisk arbeid kobler teoretisk kunnskap til lederpraksis i egen hverdag.

Studiet vektlegger den filosofiske tenkningen, som ligger til grunn for ledelse og coaching, og er basert på prinsippet om at mennesket er helt, ressurssterkt og har svarene selv. Coaching behandles her på bakgrunn av et humanistisk- eksistensialistisk perspektiv og samme tenkning som legges til grunn for tillitsbasert og relasjonell ledelse. Med coachende lederskap mener vi her en dialogisk tilnærming mellom leder og medarbeider(e), der hensikten er å stimulere og ansvarliggjøre den enkelte medarbeider til selv å finne sine egne motivasjonsfaktorer. Gjennom en coachende tilnærming tydeliggjøres konkrete handlingsalternativer og medarbeiderne utfordres til refleksjon og handling. Coachende lederskap behandles dermed ikke som teknikker eller metoder, men som en egen måte å se på ledelse, medarbeiderrollen, kommunikasjonsstiler og kultur i organisasjonen.

Studiet består av ett emne på 15 studiepoeng.

Studiemodeller
Coachende lederskap
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 Vår
O
15
Bakgrunn for studiet

Høgskolen i Innlandet hadde i samarbeid med Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO), et nasjonalt oppdrag for Helsedirektoratet om praktisk lederopplæring for de kommunale helse- og omsorgstjenestene, i perioden 2012-2015.

I forlengelsen av oppdraget fra Helsedirektoratet har samarbeidspartene videreutviklet det halvårige studiet til et årsstudium på 60 studiepoeng under navnet «Årsstudium lederutdanning innen helse og omsorg».

Med bakgrunn i erfaringer fra ulike utdanningsprogrammer innenfor det tildelte oppdraget, har det kommet ønsker om mer kunnskap om ledelse for utvikling og endring. Dette har ført frem til utviklingen av denne studieplanen på 15 studiepoeng, som tar utgangspunkt i coachende lederskap som grunnlag for å skape utvikling og endring. Studiet er en påbygging til emner i årsstudiet. Studiet består av ett emne som gir kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse om metoder og sentrale teoretiske begrep knyttet til coachende lederskap innen helse- og omsorgstjenesten.

I dette studiet legges det til grunn at lederen ikke kan være coach, men coachende i sin tilnærming som leder.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om det teoretiske og faglige grunnlaget for coaching
 • har kunnskap om arbeidsmodeller, metoder og virkemidler i coachende lederskap
 • har kunnskap om teorier knyttet til tillit og anerkjennelse
 • har kunnskap om hvordan arbeid med coaching og ledelse kan integreres i lederrollen og som del av dagens arbeidsliv
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende coachingmodeller-, metoder og virkemidler i lederrollen, tverrfaglig samarbeid og samhandling internt og eksternt
 • har utviklet egne relasjons- og kommunikasjonsferdigheter i lederrollen og kan kommunisere i kulturelle og kontekstuelle utfordringer i en coachingsammenheng
 • kan anvende kritisk refleksjon og ivareta egne lederferdigheter ut fra egen rolle og posisjon i en coachingrelasjon
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan drøfte problemstillinger og reflektere over egen rolle knyttet til ledelse og coaching
 • har et bevisst forhold til holdninger, verdier, ansvar og etiske problemstillinger i lederrollen og demonstrerer bevisste etiske holdninger i utøvelse av coaching og ledelse
 • kan formidle aksept for og verdsetting av mangfold og forskjellighet og bidra til kritisk tenkning, selvinnsikt og refleksjon
 • kan identifisere behov for komplementær kunnskap og utvikling av egne og andres ferdigheter, samt bidra til nytenkning i organisasjonen
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet gjennomføres med tre fellessamlinger. Samlingene går over 2 + 2 + 3 dager med obligatoriske oppgaver mellom samlingene. Oppgavene skal besvares og leveres inn via høgskolens læringsplattform før oppmøte på påfølgende samlinger.

Studiet er samlingsbasert og vil foregå på dagtid med en varighet på 7 timer per dag. Det legges opp til både egenstudier mellom samlingene og arbeid i basisgrupper, som en del av læringsprosessen. Et sentralt element i studiet er transformasjonen teori – praksis.  Dette oppnås først og fremst gjennom oppbygging av refleksjonskompetanse, som et sentralt element i temaene det arbeides med.

Pedagogisk er studiet bygd opp med løpende refleksjon over egen lederpraksis, satt inn i en teoretisk sammenheng. Studiet gir kunnskap om hvordan virksomheter i offentlig sektor, og spesielt i helse- og omsorgstjenestene, fungerer, hvordan ansatte i tjenestene samhandler med brukere, eksterne tjenester og hva som er effektiv ledelse innen sektoren.

Læringsformer og undervisning vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, veiledning og selvstudium. Studiet vil være nært knyttet til studentenes praksis og tar utgangspunkt i reelle utfordringer og muligheter. Studiets oppgaver og refleksjoner vil ta utgangspunkt i studentenes egne erfaringer som ledere. Studentene vil gjennom gruppediskusjoner, arbeid med case og muntlige framlegg dele kunnskap og lære av hverandre.

Høgskolens nettbaserte studiestøttesystem benyttes i undervisningen. 

Praksis

Det er ikke lagt opp til obligatorisk praksis, utover at det inngår praktiske øvelser som en del av studiet. Praktiske øvelser knyttes til studentens eget arbeidssted. Det forventes at studentene er tilknyttet eget arbeidssted enten som ledere eller har ønske om å bli ledere i helse- og omsorgstjenestene.

Målgruppe

Studiet retter seg mot nåværende og potensielle ledere for virksomheter generelt og spesielt innen helse- og omsorgstjenesten.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå, samt gjennomført og bestått 8SHL175 Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter (emne 1), 7,5 sp og 8SHL475 Samhandling, kommunikasjon og forhandlingskompetanse (emne 4), 7,5 sp eller nyere emner fra årsstudiet «Lederutdanning i ledelse innen helse og omsorg» som gir tilsvarende kompetanse.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Utdanningen tar sikte på å gi kompetanse til å arbeide med sentrale utfordringer innenfor ledelse i helse- og omsorgstjenesten.

Studiet har som mål å gi kandidatene en yrkesmessig og personlig basis for å kunne arbeide med ledelsesbasert coaching. Gjennom studiet skal studentene ha tilegnet seg kunnskap om ulike teorier og modeller for coachende lederskap. Videre skal studiet bidra til utvikling av en profesjonell lederrolle, samt styrke evnen til kritisk refleksjon i utøvelse av egen praksis.

Studiet kan, etter nærmere regler, inngå i bachelorgrader ved Høgskolen i Innlandet.

Internasjonalisering

Studiets internasjonale perspektiv ivaretas blant annet gjennom kulturelt mangfold, nasjonal og internasjonal faglitteratur, internasjonal forskning og praksis innenfor fagområdet.
Student-og lærerutveksling med utenlandske læreinstitusjoner er ikke relevant for dette studiet.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i høgskolens studieforskrift.

Forskningsbasert undervisning

Studiet er knyttet til et forskningsmiljø og vil bygge på relevant forskning og forskningsbasert kunnskap. Studentene deltar i utviklingsarbeid gjennom casearbeid og skriver refleksjonsnotat.

Vurderingsformer

Emnet har obligatoriske oppgaver i form av to refleksjonsnotater som baseres på en kombinasjon av praktiske erfaringer/øvelser og teori og skriftlig hjemmeeksamen som kan løses individuelt eller i gruppe på inntil 3 studenter.Vurderingsformene er nærmere beskrevet i emnebeskrivelsen.

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring