VUBOS Begynneropplæring i språk, lesning og skriving

Begynneropplæring i språk, lesning og skriving

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt, Hamar
Studiets oppbygging og innhold

Studiet er på masternivå og retter seg mot barnehagelærere og lærere på 1. til 4. trinn. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium som går over ett år med tre samlinger hvert semester. Første samling i første semester er på studiested Hamar. De øvrige foregår i den aktuelle kommunen. Hver samling er normalt på to fulle dager. I tillegg kommer nettbaserte aktiviteter mellom samlingene. Oppmøte til samlinger og nettbaserte aktiviteter er obligatorisk.  

Studiet er 30 studiepoeng på deltid med normert studietid over ett år. Studiet omfatter to emner à 15 studiepoeng:  

 • Emne 1: Fra barnehage til skole 
 • Emne 2: Tidlig arbeid med språk og tekst  
Studiemodeller
Begynneropplæring i språk, lesing og skriving (for ansatte i skoler i region Ytre Helgeland)
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2023 Høst2024 Vår
O
15
O
15
Bakgrunn for studiet

Studiet skal gi barnehagelærere og lærere som arbeider på de fire første årstrinnene i grunnskolen inngående kompetanse i å tilrettelegge for og organisere undervisning i språk, lesing og skriving i barnehagen og på 1.-4. trinn.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført studieprogram skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap

Kandidaten  

 • har inngående kunnskap om barns gryende forståelse for og erfaring med språk og tekst, lesing og skriving i barnehagen og i overgangen fra barnehage til skole 
 • har inngående kunnskap om lese- og skriveopplæring på grunnskolens fire første trinn
 • har inngående kunnskap om et utvalg tekster for barn innen skjønnlitteratur og sakprosa, i ulike sjangre og medium
 • har inngående kunnskap om språklig identitet, norsk som andrespråk og flerspråklig praksis 
 • har inngående kunnskap om kartlegging og vurdering av språklig bevissthet og lesing og skriving
Ferdigheter

Kandidaten  

 • kan planlegge og gjennomføre lese- og skriveopplæring på 1.-4. trinn med utgangspunkt i gjeldende læreplaner og framsette avanserte argumenter for elevtilpassede fagdidaktiske valg  
 • kan kommunisere med barn, lytte til, vurdere, gjøre bruk av barns innspill og stimulere barns tenkning rundt språk og tekst
 • kan bruke avansert kunnskap om barns språkutvikling og tekstforståelse i opplæring og arbeid med språk og tekst
 • kan bruke avansert kunnskap om lese- og skrivevansker til å forebygge og oppdage lese- og skrivevansker og sette i verk tidlig innsats 
 • kan bruke avansert kunnskap til å kartlegge, vurdere og sikre progresjon begynneropplæringen i lesing og skriving
Generell kompetanse

Kandidaten  

 • kan på avansert nivå reflektere over og kritisk vurdere arbeid med språk og tekst, kartlegging- og vurderingspraksis og fagdidaktiske valg i lys av nyere forskningsbasert kunnskap 
 • kan på avansert nivå reflektere over sammenhengen mellom profesjonsfaglig digital kompetanse og hvordan man kan arbeide med og forberede lese- og skriveopplæring
 • kan initiere utviklingsarbeid knyttet til komplekse utfordringer i grunnleggende lese- og skriveopplæring 
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen kan bestå av: individuelt arbeid, veiledning, arbeid i grupper, forelesninger, klasseundervisning og seminarer.

Praksis

Studentene skal bruke erfaringer fra egen arbeidsplass aktivt i studiet. Studenten skal gjennomføre praksisrelaterte oppgaver som veiledes av faglærerne på studiet. Omfanget av dette vil presiseres gjennom de ulike emnenes semesterplaner og oppgaver som ligger til emnene. 

Studenten må regne med at praksisoppgaver skal gjennomføres på andre trinn enn der man underviser til vanlig. I det første emnet vil hovedinnretningen være mot barnehage, første og andre trinn. I det andre emnet rettes innholdet mer mot tredje og fjerde trinn. Arbeidsgiver bør derfor legge til rette for at studentene kan gjennomføre praksis på et annet trinn enn der man underviser til vanlig.

Målgruppe

Grunnskolelærere og barnehagelærere som er ansatt i barnehage eller på 1.-4. trinn.

Opptakskrav

Fullført treårig førskole- eller barnehagelærerutdanning og minst to års relevant undervisningserfaring på trinn 1-4. 

Studiet er forbehold søkere fra Ytre Helgelandsregionen.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet gir kompetanse til å undervise i, organisere og tilrettelegge for arbeid med språk, lesing og skriving i barnehagen og på 1.-4. trinn samt veilede lærere som arbeider med språk, lesing og skriving i barnehagen og på 1.-4. trinn.

Internasjonalisering

Det er ikke lagt opp til utveksling i dette studiet, men internasjonale perspektiver vil bli i varetatt gjennom pensumlitteratur og innsikt i internasjonal forskning, samt muligheter for samhandling med internasjonale studenter og eventuelle gjesteforelesere.  

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

I løpet av studiet vil det gjennomføres obligatoriske kurs i kilder og kildebruk

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen er basert på aktuell norsk og internasjonal forskning på relevante fagfelt. 

Vurderingsformer

Eksamensformen er beskrevet i hvert emne. Studentene vil møte varierte vurderings- og eksamensformer i løpet av studiet, både i form av underveis- og sluttvurdering. Studentene vurderes i emnene på grunnlag av læringsutbytteformuleringene i emnene. I emneplanene står det hvilke obligatoriske arbeidskrav og obligatorisk tilstedeværelse som kreves før studentene kan gå opp til eksamen. 

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent. Eksamen i emnene vurderes ut fra en gradert skala fra A til F der E er laveste ståkarakter.

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk