VUALP Algoritmisk tenkning og grunnleggende programmering

Algoritmisk tenkning og grunnleggende programmering

  • Studiepoeng
   7,5
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Kongsvinger, Tynset
Studiets oppbygging og innhold

Algoritmisk tenkning en mer enn programmering. Emnet gir gjennom utvidet begrepsforståelse av programmeringsbegrepene løkker, variabler, betingelser og funksjoner en innføring i grunnleggende programmering og algoritmisk tenkning som problemløsningsprosess. Det blir lagt vekt på hvordan integrere programmering og algoritmisk tenkning i fagene matematikk og naturfag. Først og fremst blir det fokusert på praktisk arbeid med blokkprogrammering. Følgende tema vil bli vektlagt:

 • Algoritmisk tenkning og programmering i LK20 og som kompetanse i samfunnet
 • Algoritmisk tenkning som problemløsningsprosess
 • Spesifikke problemløsningsmetoder som for eksempel PRIMM
 • Blokkprogrammering
 • Utvikling av undervisningsopplegg gjennom samarbeid i programmeringsaktiviteter
Studiemodeller
Algoritmisk tenkning og grunnleggende programmering
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2023 Høst
O
7.5
Bakgrunn for studiet

Gjennom fagfornyelsen og nye læreplaner vil opplæringen ha et enda tydeligere fokus på mer komplekse kompetanser som samarbeid, problemløsning, kreativitet og kritisk tenkning. Dette vil sette elevene i bedre stand til å møte et mer komplekst framtidig arbeidsliv (Regional plan for kompetanse og arbeidskrav i Hedmark 2019-2030).

Tilbudet skal styrke sektoren med en tverrfaglig tilnærming og ved å utdanne for en mer digitalisert og bærekraftig framtid. Algoritmisk tenkning skal gi studentene innføring i relevante programmeringsspråk og hvordan algoritmisk tenkning og utforskning kan gjøres i ulike fag.

Tilbudet er en videreutdanning for oppvekstsektoren rettet mot lærere i grunnskolens trinn 5-10, og er et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet, Høgskolesenteret i Kongsvinger, seks kommuner i Kongsvingerregionen og fem kommuner i Fjellregionen.

Læringsutbytte

Ved bestått studieprogram har oppnådd følgende læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap til prinsipper for algoritmisk tenkning 
 • Har kunnskap om forskjellige forskningsbaserte problemløsningmetoder, for eksempel PRIMM (Akronym for Predict - Run - Investigate - Modify - Make) 
 • Har kjennskap til utvikling og oppbygging av programmer basert på blokkprogrammering 
 • Har kunnskap om ulike verktøy for blokkprogrammering som for eksempel Scratch og MakeCode 
 • Har forståelse av grunnleggende programmeringsbegreper: variabler, løkker, betingelser og funksjoner 
 • Har kunnskap om programmering i gjeldende læreplaner og i fagfornyelsen og hvordan algoritmisk tenkning kan integreres i fagene
Ferdigheter

Studenten 

 • Kan identifisere og dekomponere et problem, og utforme løsninger som gjør bruk av programmering 
 • Kan bruke problemløsningsmetoder i undervisningen 
 • Kan utvikle programmer ved bruk av blokkprogrammering 
 • Kan generalisere, tilpasse og videreutvikle enkle programkoder og algoritmer 
 • Kan programmere fysiske enheter som for eksempel micro:bit 
 • Kan gjennomføre enkle undervisningsopplegg med programmering 
 • Kan veilede elever i arbeid med algoritmisk tenkning og blokkprogrammering integrert i fagene
Generell kompetanse

Studenten 

 

 • Kan gjøre rede for eksempel på begrensninger til blokkprogrammering 
 • Kan gjøre rede for algoritmisk tenkning og blokkprogrammering i skolen 
 • Kan reflektere over programmering i skolen, i læreplan og integrert i fag 
 • Kan reflektere over hvordan programmering kan ses i sammenheng med samarbeid og problemløsing 
Arbeids- og undervisningsformer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Seminarer
 • Studentpresentasjoner
 • Selvstudium og mellomarbeider
 • Refleksjonsnotater
 • Veiledning
 • Bruk av læringsplattformen Canvas
 • Bruk av andre digitale verktøy i undervisning og studentenes læringsarbeid
Praksis

Praksis er integrert i studiet og utføres på egen arbeidsplass.

Målgruppe

Lærere på grunnskolens trinn 5-10

Opptakskrav

Lærerutdanning som gir undervisningskompetanse på 5.-10.trinn. Ved oversøkning vil søkere fra Kongsvinger- og Fjellregionen prioriteres.

 

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet gir økt kompetanse innen algoritmisk tekning og grunnleggende programmering som problemløsningsprosess i ulike fag, som matematikk og naturfag i grunnskolens trinn 5-10.

Tilbudet skal styrke sektoren med en tverrfaglig tilnærming og ved å utdanne for en mer digitalisert og bærekraftig framtid. Algoritmisk tenkning skal gi studentene innføring i relevante programmeringsspråk og hvordan algoritmisk tenkning og utforskning kan gjøres i ulike fag.

Internasjonalisering

Det er ikke aktuelt med utveksling på studiet. Internasjonale perspektiv vil kunne ivaretas gjennom pensumlitteratur og innsikt i internasjonal forskning.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studentene har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på en korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen er basert på aktuell forskning på relevante fagfelt.

Vurderingsformer

Mappeeksamen basert på arbeidskravene
 

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk