ALP1000 Algoritmisk tenking og grunnleggjande programmering

  • Studiepoeng
   7,5
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Hamar
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold

Algoritmisk tenkning er mer enn programmering. Emnet gir gjennom utvidet begrepsforståelse av programmeringsbegrepene løkker, variabler, betingelser og funksjoner en innføring i grunnleggende programmering og algoritmisk tenkning som problemløsningprosess. Det blir lagt vekt på hvordan integrere programmering i fagene matematikk og naturfag. Først og fremst blir det fokusert på praktisk arbeid med blokkprogrammering. Følgende tema vil bli vektlagt:

 • Programmering i LK20 og som kompetanse i samfunnet.
 • Algoritmisk tenkning som problemløsningprosess.
 • PRIMM som spesifikk problemløsningsmetode.
 • Blokkprogrammering.
 • Utvikling av undervisningsopplegg gjennom samarbeid i programmeringsaktiviteter.

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap til prinsipper for algoritmisk tenkning
 • Har kunnskap om problemløsningmetoden PRIMM (Akronym for Predict - Run - Investigate - Modify - Make)
 • Har kjennskap til utvikling og oppbygging av programmer basert på blokkprogrammering
 • Har kunnskap om ulike verktøy for blokkprogrammering som for eksempel Scratch og MakeCode
 • Har forståelse av grunnleggende programmeringsbegreper: variabler, løkker, betingelser og funksjoner
 • Har kunnskap om programmering i gjeldende læreplaner og i fagfornyelsen
Ferdigheter

Studenten

 • Kan identifisere og dekomponere et problem, og utforme løsninger som gjør bruk av programmering
 • Kan bruke problemløsningmetoden PRIMM i undervisningen
 • Kan utvikle programmer ved bruk av blokkprogrammering
 • Kan generalisere, tilpasse og videreutvikle enkle programkoder og algoritmer
 • Kan programmere fysiske enheter som for eksempel micro:bit
 • Kan gjennomføre enkle undervisningsopplegg med programmering
 • Kan veilede elever i arbeid med algoritmisk tenkning og blokkprogrammering
Generell kompetanse

Studenten

 • Kan gjøre rede for eksempel på begrensninger til blokkprogrammering
 • Kan gjøre rede for algoritmisk tenkning og blokkprogrammering i skolen
 • Kan reflektere over programmering i skolen, i læreplan og integrert i fag
 • Kan reflektere over hvordan programmering kan ses i sammenheng med samarbeid og problemløsing
Arbeids- og undervisningsformer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Seminarer
 • Studentpresentasjoner
 • Selvstudium
 • Refleksjonsnotater
 • Veiledning
 • Bruk av læringsplattform Canvas
 • Bruk av andre digitale verktøy i undervisningen og i studentens læringsarbeid
Arbeidskrav

2 mellomarbeider der problemløsningprosessen (i utformingen av undervisningsopplegg

om algoritmisk tenkning på 5.-10. trinn) begrunnes i form av individuelle refleksjonsnotater.

Vurdering

Mappeeksamen basert på de to arbeidskravene.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Mappeeksamen
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk