VU2NOIS Årsstudium i norsk språk og kultur

Årsstudium i norsk språk og kultur

  • Studiepoeng
   60
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Hamar
Introduksjon

Studiet er en grunnutdanning som går over fire semestre og gir 60 studiepoeng. Det er bygd opp av fire emner som tilsvarer tre trinn. Trinn 3 består av to emner og går over to semestre.

Studiet går på deltid.

Det kan søkes opptak til hvert trinn separat, men norskkunnskapene må dokumenteres. Det er kun trinn 1 som ikke krever forkunnskaper i norsk.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er bygd opp av 4 emner på 15 studiepoeng hver. Et fullført og bestått emne gir adgang til neste emne i studiet. Emne 1 krever ingen forkunnskaper i norsk, og undervises for det meste på engelsk. Emne 2 og oppover krever oppnådde norskferdigheter. Emne 3 og 4 utgjør et trinn, men det kan i særskilte tilfeller søkes om deltakelse kun på emne 4. Dette gjelder først og fremst studenter med andrespråksbakgrunn som har behov for ekstra trening i skriving av fagtekster. Fokuset i studiet er språkferdigheter tilpasset målgruppen, samt kultur- og samfunnskunnskap. Se emnebeskrivelsene for detaljer. 

Studiemodeller
Årsstudium i norsk språk og kultur
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 H2025 V2025 H2026 V
O
15
O
15
O
15
O
15
Bakgrunn for studiet

Studiet er i første rekke beregnet på nybegynnere i norsk, men kan også søkes av personer som har ferdigheter ut over begynnernivå. Trinn 3, som tilsvarer 3. og 4. emne, er også godt egnet for studenter med andrespråksbakgrunn.

Ved kursets slutt forventes studentene å ha tilstrekkelige norskkunnskaper til å følge et norskspråklig studium.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har svært god kunnskap om norsk språkstruktur
 • er godt orientert om språkforhold i Norge
 • har god kunnskap om sentrale trekk ved norsk kultur og samfunnsliv
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan uttrykke seg klart muntlig
 • kan forstå talt norsk godt
 • kan lese og skrive norsk godt, inkludert fagtekster
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forutsetninger for å kunne gjennomføre studier der undervisning og pensumlitteratur er på norsk
 • kan holde seg orientert om det som skjer i Norge og i verden ellers, gjennom norskspråklige medier
Arbeids- og undervisningsformer

Opplæringen består av undervisning på Campus Hamar, individuelt arbeid og aktivitet på den digitale læringsplattformen Canvas. Studiet er arbeidsintensivt, og det legges stor vekt på studentenes egen skriftlige og muntlige aktivitet.

Målgruppe
 • personer bosatt i Norge som ønsker å tilegne seg norskkunnskaper for å kvalifisere seg for opptak til høyere utdanning og/eller arbeidsmarkedet
 • utvekslingsstudenter
 • studenter med andrespråksbakgrunn som ønsker å forbedre norskkunnskapene sine (3. og 4. emne)
 • ansatte i høgskolesektoren med utenlandsk bakgrunn

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

Det kreves generell studiekompetanse inklusive dokumenterte engelskkunnskaper, men med unntak for norskkunnskaper.

Søkere må enten være EU/EØS-borgere, eller ha oppholdstillatelse i Norge fra før.

Søkere fra utenfor EU/EØS må dokumentere gyldig oppholdstillatelse i Norge for hele studiets varighet.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Fullført og bestått studium vil dekke kravene om norskkunnskaper ved opptak til høyere utdanning.

Internasjonalisering

Studiet har et internasjonalt perspektiv i kraft av sammensetningen av studentgruppa. Studiet rekrutterer studenter med ulik kulturell bakgrunn.

Informasjons- og kildekompetanse

I emne 3 og 4 skal studentene skrive fagtekster på norsk. Studentene vil utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. 

Forskningsbasert undervisning

Høgskolen i Innlandet har et stort og aktivt miljø som forsker på norsk som andrespråk.

Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

Hvert emne avsluttes med skriftlig og muntlig eksamen. Det stilles krav til frammøte i undervisningen og godkjente arbeidskrav for å gå opp til eksamen. Se nærmere opplysninger under hvert enkelt emne.

Alle deleksamener i et emne må være bestått for at emnet skal vurderes som bestått. 

Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer A-F, der E er lavest ståkarakter.

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk