VEIL Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)

Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Studiets oppbygging og innhold

Hovedformålet med gjennomført studium er at deltakerne skal

 • bli tryggere, tydelige og fleksible i sin veilederrolle
 • engasjere seg i dialogpreget kommunikasjon med brukere og deres nettverk
 • øke ressursorientering i seg selv og hos bruker
 • øke samarbeid og kontakt med arbeidslivet
 • øke egen og andres inkluderingskompetanse
Studiemodeller
Bakgrunn for studiet

Teori om kommunikasjon, relasjoner og veiledning knyttes opp mot deltakernes egen arbeidshverdag og deres forståelse av sin yrkesrolle. Systemisk tenkning, salutogenese, relasjonskompetanse, etisk bevissthet, dialogisk praksis, kommunikasjonsfaglige sorteringer og tverrfaglig samarbeid står sentralt. Å lære seg selv å kjenne, å bli bevisst på egen atferd, egne verdier, holdninger og selvledelsesstrategier inngår.

Videre inneholder studiet arbeidsmarkedsvurderinger, kilder til kunnskap om utviklingen av arbeidslivet, motiver og verdier som bedrifter handler ut i fra når de rekrutterer medarbeidere. Inkluderingskompetanse står sentralt, herunder arbeidsrettet oppfølging, yrkespedagogiske perspektiver på voksnes læring, aktuelle inkluderingsprosjekter og tiltak, samt sentrale utfordringer i inkluderingspolitikken. Forskning på utviklingen av NAV blir presentert, spesielt rettet mot hvilke former for bistand personer i utsatte grupper trenger for å komme i arbeid, kvaliteten i brukermøter, hvordan arbeidsretting foregår og forbindelsen mellom alt dette. 

Læringsutbytte

Studiet er utviklet som en halvårsenhet (30 studiepoeng), som gjennomføres på deltid over 1 år.

Læringsutbytte er beskrevet i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som deltakerne har etter å ha gjennomført studiet. 

Kunnskap

Deltakeren har kunnskaper om:

 • Hva mellom-menneskelig kommunikasjon består av og hvordan den utvikler seg i ulike rammer.
 • Teorigrunnlag og arbeidsformer for dialogisk praksis.
 • Nasjonale føringer i arbeidsmarkeds- og velferdspolitikken, spesielt rettet mot et inkluderende arbeidsliv.
 • Kommunikasjonsformer som skaper tillit mellom bruker, NAV og samarbeidsparter. 
Ferdigheter

Deltakerne utvikler sine ferdigheter til:

 • Å veilede personer for å fremme deres ressurser for læring, mestring og økt helse. 
 • Å finne samarbeidspartnere, skaffe informasjon, bygge nettverk og kommunisere med arbeidslivet på en tillitvekkende måte.
 • Å veilede brukere mot målet om å skaffe seg og/eller beholde arbeid, herunder undersøkelse av markedet, arbeid med CV, forberedelse/gjennomføring av intervju, etterarbeid, osv.
 • Å lede møter og samtaler som fremmer dialogisk praksis. 
Generell kompetanse

Deltakeren utvikler sin kompetanse til:

 • Å øke selvinnsikt og trygghet i veilederrollen både overfor brukere og arbeidsgivere
 • Å forstå arbeidsgiveres behov og tilnærming i rekruttering og inkludering av medarbeidere
 • Å koordinere helhetlig bistand til brukere i et samarbeid på tvers av sektorer og profesjoner
 • Å fremme en læringskultur på egen arbeidsplass
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er direkte rettet mot deltakernes arbeidshverdag. På samlingene brukes et bredt spekter av aktive og praktiske arbeidsformer, som f. eks. strukturerte øvelser, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, forelesninger, individuell refleksjon, observasjonsøvelser, iscenesettelser, demonstrasjoner, studentpresentasjoner og erfaringsutveksling. I praksisperiodene utfører studentene oppgaver knyttet til arbeidshverdagen, skriver logger/refleksjonsnotater/rapporter til innsending, og får individuelle tilbakemeldinger fra Hinn’s veiledere/lærere. 

Studiet veksler mellom samlinger og praksisperioder med arbeidskrav. 

Det er 5 samlinger, i alt 12 samlingsdager, over to semestre. 

Målgruppe

Hovedmålene til NAV er  

 • flere i arbeid
 • bedre brukermøter
 • pålitelig forvaltning

Evalueringer av NAV konkluderer med at det er behov for bedre kommunikasjon med brukerne og tettere kontakt med arbeidslivet. Studiet utvikler kompetanse i tråd med NAV’s strategier på området, og understøtter målene i NAV’s veiledningsplattform.  

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

og å være ansatt i NAV. Arbeid med veiledning av brukere og/eller bedrifter er å foretrekke. Dette dokumenteres med en bekreftelse på arbeidstilknytning i NAV.

Studentene bruker sin egen arbeidsplass som læringsarena.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Vurderingsformer

Frammøte på min 9 av 12 samlingsdager.

Det er praksisperioder mellom samlingene, der deltakerne arbeider i sin vante arbeidspraksis. De får oppgaver knyttet til studiets innhold og progresjon, og skal levere skriftlige arbeidskrav av forskjellig omfang og karakter i alle praksisperiodene. 

Eksamen er en individuell skriftlig hjemmeoppgave med utgangspunkt i egen praksis og faglige begreper/teori fra pensum.

Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for sosialvitenskap og veiledning