V2NMFH Norsk fordypning

Norsk fordypning

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Heltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Hamar
Introduksjon

Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30 studiepoeng.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet omfatter 3 emner; litteratur på 10 studiepoeng, språk på 10 studiepoeng og fordypningsoppgave på 10 studiepoeng, til sammen 30 studiepoeng. Fordypningsoppgaven tas i tilknytning til enten litteraturemnet eller språkemnet, eventuelt i tilknytning til begge emner.

Studiemodeller
Norsk fordypning
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2023 Høst
O
10
O
10
V
10
O
0
Bakgrunn for studiet

Studiet gir fordypning i norsk (nordisk). Slik kompetanse i språk og litteratur får en bruk for i arbeid i skolen, innenfor media og i journalistisk virksomhet, i biblioteks- og forlagsarbeid og i kultur- og samfunnsliv for øvrig, kort sagt overalt der en jobber med tekst og kultur i en eller annen form.

Studiet bygger på årsstudium i norsk (nordisk) eller tilsvarende (f.eks 60 studiepoeng i norsk fra lærerutdanninga), og utgjør en faglig fordypning i nordisk språk og litteratur. Studentene skal fordype seg innenfor hovedområdene språk og litteratur, og videreutvikle evnen til selvstendig og kritisk refleksjon omkring språklige og litterære problemstillinger. Studiet inneholder en fordypningsoppgave knyttet til enten språk eller litteratur eller begge deler.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten 

 • har spesialisert kunnskap på utvalgte områder av litteraturvitenskapen og språkvitenskapen
 • har bred kunnskap om emnet for fordypningsoppgaven
 • har kunnskap om vitenskapsteoretiske problemstillinger i språk og litteratur
Ferdigheter

Kandidaten

 • har gode ferdigheter i å kunne arbeide analytisk og vitenskapelig med språk og litteratur
 • viser høy kompetanse innenfor utvalgte områder av litteraturvitenskap og språkvitenskap
 • kan på selvstendig grunnlag finne fram til, vurdere og anvende aktuell faglitteratur
 • viser god skriftlig og muntlig framstillingsevne og behersker bokmål og nynorsk
 • behersker korrekt bruk av kilder
Generell kompetanse

Kandidaten

 • er i stand til å arbeide kritisk, selvstendig, ansvarlig og vitenskapelig med litterære og språklige tema
 • kan bidra med ny kunnskap og nye perspektiver i faget
 • kan presentere og formidle faglige problemstillinger i ulike sammenhenger
 • har forskningsetisk bevissthet
Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer og individuell veiledning både i klasserom, på e-post og på nettbasert læringsplattform. Det kreves minimum 80 % obligatorisk frammøte til undervisningen i henhold til undervisningsplanen. Se for øvrig omtale under hvert enkelt emne.

Målgruppe

Studiet henvender seg til alle som har tatt årsstudium i norsk (nordisk) eller tilsvarende, og ønsker å utdype sine kunnskaper og ferdigheter i norskfaget, ikke minst lærere som ønsker "påfyll". 

Opptakskrav

Norsk (nordisk) årsstudium (60 studiepoeng) eller tilsvarende.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet er på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. En bachelorgrad gir grunnlag for videre studier på masternivå. Relevante mastergrader er Master i kultur- og språkfagenes didaktikk og Master i digital kommunikasjon og kultur som tilbys ved Høgskolen i Innlandet. Høgskolen tilbyr også et Ph.D.-program i profesjonsrettede læringsutdanningsfag, hvor norskfaget utgjør et av fire kjerneområder.

Internasjonalisering

Studiet av norsk språk og litteratur omfatter også forholdet til språk, litteratur og kultur i andre land både i og utenfor Norden. Internasjonalt hører fordypningsstudiet i norsk til det som kalles Scandinavian Studies som tilbys ved universiteter og høgskoler over hele verden.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen gis av forskningskompetente lærere og foregår i tilknytning til et aktivt forskningsmiljø.

Vurderingsformer

Skriftlige individuelle eksamener. Det kreves minimum 80 % obligatorisk frammøte til undervisningen i henhold til undervisningsplanen. Se emnebeskrivelsene.

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk