REGP Påbygging i regnskap og økonomirådgivning

Påbygging i regnskap og økonomirådgivning

  • Studiepoeng
   60
  • Heltid/deltid
   Heltid, Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt
Introduksjon

Studiet er et påbyggingsstudium på 60 studiepoeng. Studiet er nettbasert, og kan tas på heltid eller deltid. Normert studietid er ett år for heltid og to år for deltid.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av emner på til sammen 60 studiepoeng, slik det framgår under, hvorav alle er obligatoriske. 

Heltid- og deltidsstudenter følger samme undervisning, men en deltidsstudent tar 15 studiepoeng per semester og en heltidsstudent tar 30 studiepoeng per semester. Studiet lyses ut kun som deltidsstudium, og det er i forbindelse med semesterregistreringen i Studentweb ved studiestart, at studenten velger deltid eller heltid.

Vær oppmerksom på at to av emnene i studiet går over to semestre, med oppstart høst og eksamen vår. 

Studiets innhold er bygget opp i henhold til spesialiseringsemner beskrevet i Anbefalt plan for «Bachelor i økonomi og administrasjon – spesialisering regnskapsfører» Vedtatt av UHR-Økonomi og administrasjon (UHR-ØA) 22.06.2023.

 • Finansregnskap og bokføring:              minimum 15 studiepoeng
 • Skatte- og avgiftsrett:                            minimum 15 studiepoeng
 • Foretaksrett:                                          minimum 7,5 studiepoeng
 • Regnskapsføring                                   minimum 7,5 studiepoeng
 • Andre spesialiseringsemner:                resterende opp til 60 studiepoeng
Studiemodeller
Påbygging i regnskap og økonomirådgivning (Kull 2024)
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 H2025 V2025 H2026 V
O
7.5
O
7.57.5
O
7.5
O
7.5
O
7.57.5
O
7.5
Bakgrunn for studiet

Påbygging i regnskap og økonomirådgivning gir studenter og yrkesaktive mulighet til å komplettere sin utdannelse. På regnskapskontorer (og revisjonskontorer) er det en del medarbeidere som mangler deler av utdanningskravet som stilles for å oppnå autorisasjon som statsautorisert regnskapsfører. 

Studiet gir personer som har tidligere utdanning innen økonomi og administrasjon fordypning innen regnskap, rettslære og skatte- og avgiftsrett.

Læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført studium ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen regnskap og regnskapsrelaterte områder
 • har kunnskap om regnskapsførerfagets egenart og historie, samt fagets og regnskapsførers rolle i samfunnet
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor regnskap, skatte- og avgiftsrett, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor fagene
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor regnskap, skatte- og avgiftsrett og andre relevante juridiske områder, både gjennom informasjonsinnhenting, kontakt med fagmiljøer og praksis
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan, innen praktiske og teoretiske problemstillinger i regnskap, skatt- og avgiftsrett og rettslære,
  • anvende analysemetoder
  • anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
  • anvende annen relevant kunnskap
  • begrunne sine valg
 • behersker sentrale og aktuelle metoder, teknikker og uttrykksformer i regnskap
 • kan, i tilknytning til regnskapsoppdrag, identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både selvstendig og i team
 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan bidra til å produsere lovbestemt rapportering og å synliggjøre ulike regelverks betydning og konsekvenser gjennom rapportering
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde, og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv
 • kan formidle relevant faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon
 • kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet, samt dele sine kunnskaper og erfaringer med andre
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er nettbasert. Ressurser som video, oppgaver, quiz, arbeidskrav og annet læringsstøttende materiell er tilgjengelig via høgskolens læringsplattform. Dette kommer i tillegg til emnenes pensumlitteratur. 

Arbeids- og undervisningsformer i studiet veksler mellom blant annet digitale samlinger, oppgaveløsning, prosjektarbeid, veiledning, studentpresentasjoner og selvstudium. Det legges til rette for og forventes at studentene tar aktivt del i individuelle og gruppebaserte læringsaktiviteter, organisert gjennom høgskolens læringsplattform. Samtidig forventes det at studentene jobber selvstendig med pensum og tilleggsstoff.

Det vil være arbeidskrav i hvert enkelt emne som må godkjennes for å få lov til å gå opp til eksamen. I tilknytning til arbeidskravene gis det ulike typer veiledningstilbud og tilbakemelding (individuell, gruppevis eller i plenum).

Det kreves obligatorisk digital deltakelse til enkelte aktiviteter i emnene, for eksempel opplæring i bruk av programvare, muntlige presentasjoner og oppgaveseminarer. Slike krav fastsettes for det enkelte semester og kunngjøres i undervisningsplanen ved semesterstart.

Forventet arbeidsbelastning for et heltidsstudium er 1500-1800 timer per år. Den enkelte student må regne med å arbeide 37,5 – 45 timer pr. uke som heltidsstudent, og ca. halvparten av dette som deltidsstudent. Arbeidsbelastning er det kvantitative mål på all læringsaktivitet som kreves for å oppnå forventet læringsutbytte

Høgskolen jobber kontinuerlig med utvikling av arbeids- og undervisningsformer og legger vekt på studentmedvirkning i utvikling i dette arbeidet. Arbeids- og undervisningsformer vil derfor kunne endre seg i løpet av studieløpet.

Det benyttes regneark (for tiden Excel) i enkelte emner.

Målgruppe

Målgruppen er personer med fullført Bachelor i økonomi og administrasjon eller Master i økonomi og administrasjon fra tidligere, og som ønsker å oppfylle utdanningskravet til statsautorisert regnskapsfører. 

Studiet retter seg også mot personer som har tatt kombinasjonen Årsstudium i bedriftsøkonomi og Påbygging i økonomi og administrasjon ved HINN (etter 2012), og som ønsker å bygge videre mot Bachelor i regnskap og økonomirådgivning.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

og minst 45 studiepoeng fra økonomisk/administrativ utdanning på bachelornivå, f.eks. årsstudium i bedriftsøkonomi eller tilsvarende, hvor emner innen regnskap må være dekket med et omfang på minimum 7,5 studiepoeng, eller en mastergrad i økonomi og administrasjon eller en lignende mastergrad.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Uteksaminerte kandidater vil være kvalifiserte til å arbeide med regnskap og økonomirådgivning, i særlig grad i privat sektor, men også i det offentlige. De vil også være godt kvalifiserte for andre stillinger innen økonomi og administrasjon og ha en kompetanse som vil kunne kvalifisere til ledere for økonomi- og regnskapsavdelinger i både store og små bedrifter.

Studiet inneholder 60 studiepoeng spesialiseringsemner for regnskapsførere beskrevet i Anbefalt plan Bachelor i økonomi og administrasjon - spesialisering regnskapsfører (BØA-RF). Vedtatt av UHR-Økonomi og administrasjon (UHR-ØA) 22.06.2023. 

Påbygging i regnskap og økonomirådgivning kombinert med enten Bachelor i økonomi og administrasjon fra norsk høgskole/universitet eller en mastergrad i økonomi og administrasjon, kan tilfredsstille utdanningskravet til statsautorisert regnskapsfører. Hvis utdanningskravet tilfredsstilles, vil du kunne be om bekreftelse fra høgskolen. 

Kandidater som har tatt kombinasjonen Årsstudium i bedriftsøkonomi og Påbygging i økonomi og administrasjon ved HINN (etter 2012), og som i tillegg fullfører Påbygging i regnskap og økonomirådgivning, vil etter nærmere regler kunne få utstedt vitnemål for Bachelor i regnskap og økonomirådgivning.

Bachelorgraden vil kunne kvalifisere for å begynne på økonomisk-administrative masterutdanninger i Norge og i utlandet, blant annet Master i økonomi og ledelse (siviløkonom) ved HINN. Ved de ulike utdanningsinstitusjonene kan det stilles spesifikke krav til fagkombinasjoner og karakterer ved opptak til masterutdanning.

Personer uten fullført bachelor-/mastergrad som ønsker å oppfylle utdanningskravet til statsautorisert regnskapsfører henvises til å søke studiet Bachelor i regnskap og økonomirådgivning.

Personer uten kombinasjonen Årsstudium i bedriftsøkonomi og Påbygging i økonomi og administrasjon fra HINN, som ønsker å fullføre Bachelor i regnskap og økonomirådgivning, henvises til å søke studiet Bachelor i regnskap og økonomirådgivning.

Internasjonalisering

Kunnskap om internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) inngår som en del av utdanningen.

Det legges ikke opp til at studentene reiser på et utenlandsopphold i løpet av studiet.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Forskningsbasert undervisning

Studiet er knyttet til et forskningsmiljø og vil bygge på relevant forskning og forskningsbasert kunnskap. Undervisning og pensum holdes oppdatert og i henhold til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og rettspraksis som er relevant for regnskapsførerfaget og rollen som økonomirådgiver. 

Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

Arbeidskrav:

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i samtlige emner. Arbeidskravene forplikter studentene til progresjon i arbeidet innenfor det enkelte emnet og gir grunnlag for tilbakemelding og vurdering for læring. I noen av emnene benyttes også arbeidskrav for å vurdere et læringsutbytte som ikke lar seg teste til eksamen. Omfang, antall og form på arbeidskrav varieres og tilpasses læringsutbyttet, undervisningsopplegg og øvrige forutsetninger i det enkelte emne. Arbeidskrav kan for eksempel være i form av skriftlige innleveringer (individuelle og i gruppe), prøveeksamener, presentasjoner, regnearkmodeller, flervalgsprøver, med studentrespons med mer. I noen tilfeller kan arbeidskrav innebære obligatorisk tilstedeværelse og deltakelse.

Eksamen:

Eksamensformene som benyttes i de obligatoriske emnene i studiet er skriftlig hjemmeeksamen, muntlig hjemmeeksamen, mappeevaluering og semesteroppgave. Det benyttes både individuell eksamen og gruppeeksamen, med hovedvekt på individuell eksamen. Eksamensformer i de enkelte emner er valgt ut ifra deres egenart og læringsutbytte, samt overordnede læringsutbytte i de studiene hvor emnet inngår. Variasjonen i eksamensformer i de obligatoriske emnene er noe begrenset fordi studiet er en del av en nasjonalt standardisert utdanning med felles eksamenstradisjon innenfor fagområdet, på tvers av institusjoner.

Eksamensformen framgår av den enkelte emnebeskrivelse. Der det er flere deleksamener i et emne må alle deleksamener være bestått for at et emne skal vurderes til bestått.

 

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for økonomifag