PU1 Personalutvikling og ledelse

Personalutvikling og ledelse

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Introduksjon

Deltidsstudiet i Personalutvikling og ledelse, er egnet for deg som til daglig arbeider med organisasjons-, personal-, omstillings- og utviklingsspørsmål i organisasjoner.

Fagkretsen består av beslektede faglige emner som støtter opp under hverandre og som til sammen gir et godt grunnlag for å kunne utøve allsidige administrative oppgaver i ulike typer av organisasjoner. De sentrale fagområder i studiet er organisasjon og ledelse, organisasjonspsykologi, arbeidsrett, HR og personal- og organisasjonsutvikling.

Studiet tar sikte på:

 • å gi kunnskap om sentrale begreper og teorier innen fagområdet organisasjon og ledelse
 • å gi en faglig bakgrunn for praktisk arbeid med forandrings- og utviklingsarbeid i organisasjoner
 • å bidra til en faglig reflektert holdning til arbeidsoppgaver og utfordringer innen organisasjon, HR og personalledelse
Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av tre emner:

 • Organisasjon, ledelse og organisasjonspsykologi
 • Arbeidsrett
 • HR- og organisasjonsutvikling

Studiet er tilrettelagt for personer som er ute i arbeidslivet, og undervisningen er samlingsbasert. Det forutsettes at studentene arbeider med stoffet mellom samlingene. Det er lagt opp til både gruppearbeid og individuelt selvstudium, og det er flere oppgaveinnleveringer i studiet. Det er også krav om deltakelse på 75 prosent av undervisningssamlingene, forelesninger og seminarer, for å kunne gå opp til eksamen

Studiemodeller
Personalutvikling og ledelse
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 Høst2025 Vår
O
15
O
5
O
10
Bakgrunn for studiet

 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Kandidaten

 • kjenner til sentrale teorier innen fagområdene organisasjon, ledelse organisasjonspsykologi, arbeidsrett, personal- og organisasjonsutvikling og strategisk ledelse av menneskelige ressurser
 • forstår hvordan formelle organisasjoner fungerer og har innsikt i ulike former for ledelse, og sammenhengen mellom organisering, ledelse og organisasjonsmedlemmenes adferd
 • kjenner til sentrale teorier innen organisasjons-, kompetanse- og ledelsesutvikling, for å kunne håndtere et arbeidsliv preget av stadige endringer
 • har utviklet en forståelse av HR og håndtering av den menneskelige ressursen i et strategisk perspektiv
 • har oversikt over de sentrale problemstillingene i arbeidsrett og kan identifisere de mest relevante rettskilder og anvende disse på praktiske problemstillinger
 • har innsikt i sammenhengen mellom regelverket, arbeidsgivers styringsrett og den praktiske organisering av prosesser av arbeidsrettslig betydning
Ferdigheter

Kandidaten

 • har utviklet analytiske ferdigheter, som grunnlag for å kunne forstå og håndtere praktiske utfordringer i det moderne arbeidslivet
 • har forståelse for hvordan formelle organisasjoner fungerer og innsikt i ulike former for ledelse, og sammenhengen mellom organisering, ledelse og organisasjonsmedlemmenes adferd
 • er i stand til å forstå og håndtere praktiske utfordringer knyttet til ledelse, personalledelse, organisering og omstillinger i det moderne arbeidsliv
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har tilegnet seg en helhetsoversikt over personalledelse, rekruttering, utvelging, mangfold, jobbdesign, karriere- og talentutvikling, evaluering, belønning, avskjed
Arbeids- og undervisningsformer

Det er lagt opp til varierte arbeidsformer i studiet. Det vil bli forelesninger, faglige diskusjoner og erfaringsutvekslinger knyttet til gjennomgangen av emnene.

Noe av studiearbeidet vil foregå i grupper, men studentene må regne med å tilegne seg store deler av fagstoffet på egen hånd, ettersom tallet på forelesninger og omfanget av gruppearbeidene vil være begrenset.

Målgruppe

Personalutvikling og ledelse er et deltidsstudium på 30 studiepoeng, som går over to semestre. Studiet har vært en suksess i nærmere 20 år, noe som henger sammen med at det tar for seg de fleste vanlige organisasjons- og ledelsesutfordringene en gjerne møter i det moderne arbeidsliv.

Studiet er i første rekke beregnet for personer som til daglig arbeider med ledelses- og personalsaker, og som er engasjert i problemstillinger knyttet til organisering, ledelse, HR, omstilling, personalutvikling og læring i organisasjoner - eller personer som ønske å kvalifisere seg til å arbeide denne type oppgaver. Studiet er like relevant enten tilknytningen er til offentlig virksomhet eller private bedrifter.

Studiet er tilrettelagt for personer som er i arbeidslivet, og undervisningen er derfor samlingsbasert. Det forutsettes at studentene arbeider med stoffet mellom samlingene. Det er lagt opp til både gruppearbeid og individuelt selvstudium, og det er flere oppgaveinnleveringer i studiet. Det er også krav om deltakelse på 75 prosent av undervisningssamlingene, forelesninger og seminarer, for å kunne gå opp til eksamen.

Det er ingen studieavgift på studiet ut over ordinær semesteravgift. Kostnader til pensumlitteratur, reise og opphold kommer i tillegg.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Vurderingsformer

Arbeidskrav

Det blir gitt flere skriftlige oppgaver i løpet av studieåret. De skal besvares individuelt, eller i mindre grupper. Innleveringene må godkjennes før studenten kan gå opp til eksamen i det aktuelle emnet. Mer informasjon om dette presenteres ved semesterstart.

Det er krav om deltakelse på 75 prosent av undervisningssamlingene, forelesninger og seminarer, for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Varierte eksamensformer med to individuelle hjemmeeksamener og en individuell, skriftlig eksamen over fire timer.

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring