PU1 Personalutvikling og ledelse

Personalutvikling og ledelse

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Studiemodeller
Personalutvikling og ledelse
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2023 Høst2024 Vår
O
15
O
5
O
10
Bakgrunn for studiet

Deltidsstudiet i Personalutvikling og ledelse, er egnet for deg som til daglig arbeider med organisasjons-, personal-, omstillings- og utviklingsspørsmål i organisasjoner.

Fagkretsen består av beslektede faglige emner som støtter opp under hverandre og som til sammen gir et godt grunnlag for å kunne utøve allsidige administrative oppgaver i ulike typer av organisasjoner. De sentrale fagområder i studiet er organisasjon og ledelse, organisasjonspsykologi, arbeidsrett, HR og personal- og organisasjonsutvikling.

Studiet tar sikte på

 • å gi kunnskap om sentrale begreper og teorier innen fagområdet organisasjon og ledelse
 • å gi en faglig bakgrunn for praktisk arbeid med forandrings- og utviklingsarbeid i organisasjoner
 • å bidra til en faglig reflektert holdning til arbeidsoppgaver og utfordringer innen organisasjon, HR og personalledelse.

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal studentene ha kompetanse i sentrale teorier innen fagområdene organisasjon, ledelse organisasjonspsykologi, arbeidsrett, personal- og organisasjonsutvikling og strategisk ledelse av menneskelige ressurser. Studentene skal ha tilegnet seg kunnskaper og utviklet analytiske ferdigheter, som grunnlag for å kunne forstå og håndtere praktiske utfordringer i det moderne arbeidslivet. Det dreier seg om kunnskaper og forståelse i hvordan formelle organisasjoner fungerer og innsikt i ulike former for ledelse, og sammenhengen mellom organisering, ledelse og organisasjonsmedlemmenes adferd.

Videre vil studentene ha utviklet kunnskaper, forståelse av sentrale teorier innen organisasjons-, kompetanse- og ledelsesutvikling, for å kunne håndtere et arbeidsliv preget av stadige endringer. Studentene skal ha tilegnet seg en helhetsoversikt over personalledelse, rekruttering, utvelging, mangfold, jobb design, karriere- talentutvikling, evaluering, belønning, avskjed. Studentene skal ha utviklet en forståelse av HR og håndtering av den menneskelige ressursen i et strategisk perspektiv. Studentene skal ha oversikt over de sentrale problemstillingene i arbeidsrett og identifisere de mest relevante rettskilder og anvende disse på praktiske problemstillinger.

For øvrig kjenner studentene til den individuelle og kollektive arbeidsrett, rammebetingelser for ansettelser, lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsgivers styringsrett, samt avslutning av arbeidsforholdet. Studentene tilegner seg innsikt i sammenhengen mellom regelverket, arbeidsgivers styringsrett og den praktiske organisering av prosesser av arbeidsrettslig betydning.

Studieprogrammet skal i sin helhet sette studentene i stand til å forstå og håndtere praktiske utfordringer knyttet til ledelse, personalledelse, organisering og omstillinger i det moderne arbeidsliv.

Arbeids- og undervisningsformer

Det er lagt opp til varierte arbeidsformer i studiet. Det vil bli forelesninger, faglige diskusjoner og erfaringsutvekslinger knyttet til gjennomgangen av fagene. Noe av studiearbeidet vil foregå i grupper, men studentene må regne med å tilegne seg store deler av fagstoffet på egen hånd, ettersom tallet på forelesninger og omfanget av gruppearbeidene vil være begrenset.

Målgruppe

Personalutvikling og ledelse er et deltidsstudium på 30 studiepoeng, som går over to semestre. Studiet har vært en suksess i nærmere 20 år, noe som henger sammen med at det tar for seg de fleste vanlige organisasjons- og ledelsesutfordringene en gjerne møter i det moderne arbeidsliv.

Studiet er i første rekke beregnet for personer som til daglig arbeider med ledelses- og personalsaker, og som er engasjert i problemstillinger knyttet til organisering, ledelse, HR, omstilling, personalutvikling og læring i organisasjoner - eller personer som ønske å kvalifisere seg til å arbeide denne type oppgaver. Studiet er like relevant enten tilknytningen er til offentlig virksomhet eller private bedrifter.

Studiet består av tre studieemner:

 • Organisasjon, ledelse og organisasjonspsykologi
 • Arbeidsrett
 • HR- og organisasjonsutvikling

Studiet er tilrettelagt for personer som er ute i arbeidslivet, og undervisningen er samlingsbasert. Det forutsettes at studentene arbeider med stoffet mellom samlingene. Det er lagt opp til både gruppearbeid og individuelt selvstudium, og det er flere oppgaveinnleveringer i studiet. Det er også krav om deltakelse på 75 prosent av undervisningssamlingene, forelesninger og seminarer, for å kunne gå opp til eksamen.

Det er ingen studieavgift på studiet ut over ordinær semesteravgift. Kostnader til pensumlitteratur, reise og opphold kommer i tillegg.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Vurderingsformer

Arbeidskrav

Det blir gitt flere skriftlige oppgaver i løpet av studieåret. De skal besvares individuelt, eller i mindre grupper. Innleveringene må godkjennes før studenten kan gå opp til eksamen i det aktuelle emnet. Mer informasjon om dette presenteres ved semesterstart.

Det er også krav om deltakelse på 75 prosent av undervisningssamlingene, forelesninger og seminarer, for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Varierte eksamensformer med to individuelle hjemmeeksamener og en individuell, skriftlig eksamen over fire timer.

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring