PT2KOCO Kosthold og coaching

Kosthold og coaching

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Heltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt
Introduksjon

Dette er et nettbasert heltidsstudium på bachelornivå, med 3 ukers veiledet praksis på treningssenter.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er inndelt i to emner; Ernæring og helse (20 studiepoeng), og Kosthold og kommunikasjon (10 studiepoeng). 

Studiemodeller
Kosthold og coaching
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2023 Høst
O
15
O
15
Bakgrunn for studiet

Interessen for hvordan et helsemessig og riktig sammensatt kosthold kan redusere overvektsproblematikk og minke risikoen for sykdomsutvikling øker stadig i samfunnet. I vårt stillesittende samfunn er det høy tilgjengelighet av energitette matvarer, samt stor forvirring rundt hva et helsegunstig kosthold innebærer. Overvekt og fedme er assosiert med forhøyet risiko for utvikling av en rekke livsstilssykdommer deriblant; hjerte- & karsykdommer, diabetes mellitus 2, høyt blodtrykk og enkelte kreftformer. Både overvekt og en eventuell utvikling av tilleggssykdommer reduserer livskvaliteten til enkeltindivider og påfører samfunnet økte kostnader i form av trygdeutbetalinger og økt belastning på helsevesenet.

For å oppnå en bedre helse bør mange endre eller justere sine spise- og levevaner. Et gunstig kosthold sammen med fysisk aktivitet vil påvirke energibalansen og kroppsvekten, og har en direkte effekt på risiko for utvikling av livsstilsrelaterte sykdommer. En kostholdsveileder besitter forståelse for hvordan næringsstoffene omsettes i kroppen og hvilke næringsbehov et individ har. Med basis i denne kunnskapen vil kostholdsveilederen kunne veilede grupper og enkeltindivider i hvordan kostholdet påvirker viktig faktor for å oppnå best mulig helse, prestasjon og vektregulering. 

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om makro- og mikronæringsstoffene våre; herunder kilder, anbefalinger og omsetning i organismen.
 • har kunnskap om sammenhengen mellom livsstilssykdommer, ernæring, fysisk aktivitet og helse
 • har kunnskap om ernæringsbehovet i menneskets ulike livsfaser
 • har kunnskap om ernæringens betydning for idrettslig prestasjon
 • har kunnskap om vanlige intoleranser og allergier.
 • har kunnskap om ulike varianter av forstyrret spiseatferd, samt mulige konsekvenser av dette
 • har kunnskap om teorier for atferdsendring og kommunikasjonsmetoder
 • har kunnskap om rollen som kostholdsveileder
 • har kunnskap om kostberegningsprogrammer
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan kommunisere ernæringskunnskap på en forståelig måte med basis i vitenskapelig dokumentasjon.
 • kan planlegge og tilrettelegge kosthold for enkeltindivider og grupper
 • kan vurdere ernæringsstatus og risiko for utvikling av de vanligste livsstilssykdommer
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge, analysere og tilrettelegge et helsefremmende kosthold, for enkeltindivider og grupper, med forebyggende effekt på utvikling av helseskadelig overvekt, basert på anbefalinger fra myndighetene og vitenskapelig dokumentasjon
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet gjennomføres med digitale forelesningsressurser, interaktive læringsaktiviteter og praktisk-metodiske gjøremål digitalt på læringsplattformen.

Praksis

3 ukers veiledet praksis digitalt eller på treningssenter.

Målgruppe

Studiet retter seg mot personer som har spesifikk interesse for ernæring, helse og fysisk aktivitet, og som i fremtiden ønsker å jobbe med tilrettelegging av kostholdet til individ og grupper.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Fullført studium kvalifiserer for arbeid med kostholdsveiledning i frivillig, offentlig og privat sektor. Studiet kan inngå som et semester i Bachelor i idrettsvitenskap, med fordypning i helse og treningsfysiologi ved Høgskolen i Innlandet eller kombineres med andre utdanninger.

Internasjonalisering

Internasjonal litteratur benyttes i samtlige emner.

Informasjons- og kildekompetanse

Studenten må gjennomføre et digitalt e-læringskurs og bestå en flervalgstest i informasjon- og kildekompetanse.

Utgifter

Studieavgift til Active Education. I tillegg må du betale semesteravgift hvert semester.

Vurderingsformer

Det blir benyttet ulike vurderingsformer i studiet, avhengig av det enkelte fagområdets egenart. De vurderingsformer som benyttes, sammen med arbeidsoppgaver utført underveis i studiet, er viktige virkemidler for å realisere samspillet mellom de ulike emnene i studiet. Vurderingsformene legges opp slik at studentene møter varierte vurderingsformer som er tilpasset mål og arbeidsformer i studiet.

Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap