PT1BAS Personlig trener basis (høst 2024)

Personlig trener basis (høst 2024)

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Heltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt
Introduksjon

Dette er et nettbasert heltidsstudium på bachelornivå.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er inndelt i 2 emner. Første emne er 48AEGAAF1N Grunnleggende anatomi og aktivitetsfysiologi (10 sp.) som i all hovedsak har teoretisk undervisning gjennom videoforelesninger og individuelt arbeid på Canvas. Andre emne er 48AEFIPT1N Fitnessinstruksjon og Personlig trening (20 sp.). Dette emnet er også teoriforankret - særlig i fht. planlegging, gjennomføring og evaluering av styrke-, utholdenhets-, bevegelighets- og alternativ fysisk trening, men har også en betydelig andel praktisk rettet undervisning. Undervisningen er en kombinasjon av videoforelesninger, individuelt arbeid med teoretiske og praktiske øvelser som studenten skal gjennomføre basert på instruksjonsvideoer og demonstrasjoner i den praktiske øvelsesbanken på Canvas.

Studiemodeller
Personlig trener basis
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 Vår
O
10
O
20
Bakgrunn for studiet

Vår hverdag har blitt mer og mer stillesittende, tidsressursene er knappere og samfunnet preges av en tiltakende individualisering. Inaktivitet er en stor folkehelseutfordring, og på verdensbasis dør mer enn 5 millioner mennesker årlig som følge av et stillesittende liv (WHO). Et godt tilrettelagt aktivitetstilbud er viktig for å øke andelen fysisk aktive, og den kommersielle treningsbransjen med sitt lavterskeltilbud er en sentral arena for stadig flere mennesker. Kommersielle treningssentre er i stand til å ta hensyn til de forandringene samfunnet gjennomgår, og aktivitetsformene og treningstilbudet utvikles og tilpasses fortløpende markedets behov og ønsker. Den kontinuerlige utviklingen i treningsbransjen stiller derfor store krav til kvalifisert personell som evner til å være bevisst og takle stadige forandringer.

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har grunnleggende kunnskap om celle og vevslære, og energimetabolismen
 • har grunnleggende kunnskap om viktige organsystemer, herunder muskel- og skjelettsystemet, det kardiorespiratoriske systemet og hormon- og nervesystemet
 • har grunnleggende kunnskap om biomekanikk og hvordan mekaniske faktorer endres under bevegelse
 • har kunnskap om muskelbruk under styrketrening
 • har kunnskap om generell testmetodikk og testing av fysisk form
 • har kunnskap om treningslære og treningsplanlegging
 • har kunnskap om et bredt utvalg treningsformer og hvordan disse tilpasses personer med ulike mål og behov
 • har kunnskap om kildekritikk og litteratursøk
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan lokalisere et utvalg skjelettmuskler på en person ved hjelp av overflateanatomi kan utføre et stort utvalg styrkeøvelser av ulik vanskelighetsgrad
 • kan instruere, sikre og feilrette teknisk utførelse ved et bredt utvalg øvelser
 • kan anvende relevante treningsprinsipper og treningsmetoder i planlegging, gjennomføring og evaluering av fysisk aktivitet og trening, digitalt og fysisk
 • kan utføre tester av fysisk prestasjon
 • kan utføre screening og testing av kroppsproposisjon og holdningsanalyse
 • kan planlegge og tilrettelegge profesjonell personlig trening
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge og utføre et bredt utvalg treningsformer basert på grunnleggende teoretiske kunnskaper i idrettsvitenskap og praktiske ferdigheter i fysisk aktivitet.
 • kan veilede, motivere og utøve tilpasset personlig trening for ulike typer mennesker
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet stiller store krav til deltakelse og medansvar og er basert på en forståelse om at studenter og lærere har et felles ansvar for å utvikle kunnskap. Studiet gjennomføres med direktestrømming (Zoom), interaktive læringsaktiviteter og videoforelesninger på Canvas. Det er utstrakt bruk av instruksjonsfilmer og videofeedback i alle praktiske øvelser slik at studentene erfarer og medvirker til at teoretisk fagstoff integreres i den praktiske delen. Slik skal kunnskap omsettes til handlingskompetanse. Det vil bli lagt vekt på problembaserte læringsformer der studentene lærer gjennom erfaring og veiledning, og studentene vil i stor grad bli medansvarlige for den faglige fordypning, både praktisk og teoretisk. Studentene skal planlegge eget arbeid, arbeide selvstendig og i grupper med blant annet tema- og prosjektorganisert opplæring.

Praksis

Studenten skal planlegge, gjennomføre og evaluere 10 treningsøkter med en selvvalgt person. Treningsøktene skal gjennomføres på treningssenter eller utendørs, og organiseres av studenten selv. Praksisen skal resultere i en rapport bestående av kundekartlegging (screening), periodeplan, øktplaner og refleksjonsnotat.

Målgruppe

Studiet retter seg mot personer som har spesifikk interesse for fysisk aktivitet og helse og som i fremtiden ønsker å jobbe med tilrettelegging av trening og fysisk aktivitet for individ og grupper.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Fullført studium kvalifiserer for oppgaver som innebærer arbeid med personlig trening i frivillig, offentlig og privat sektor. Studiet kan inngå som et semester i Bachelor i idrettsvitenskap, med fordypning i helse og treningsfysiologi ved Høgskolen i Innlandet.

Personlig trener basis skal utdanne fitnessinstruktører og personlige trenere som er kvalifisert til å arbeide i treningssentre, med mosjonsgrupper, i idrettslag eller andre steder hvor det drives fysisk aktivitet.

Internasjonalisering

Internasjonal litteratur benyttes i samtlige emner.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. Plagiering er å fremstille andres arbeid som sitt eget og det anses som fusk når korrekt kildehenvisning ikke angis. Som del av studiet må studenten gjennomføre kurset «Kilder og kildebruk» (videoforelesning, powerpoint og en elektronisk prøve). Kurset gir følgende læringsutbytte for kandidaten:

-          Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff.

-          Kan analyse og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse.

Det gis undervisning i informasjonskompetanse og anvendelse av internasjonale faglige databaser.

Utgifter

Du må betale studieavgift til Active Education, i tillegg til semesteravgift hvert semester. 

Vurderingsformer

Det blir benyttet både skriftlige og praktiske vurderingsformer i studiet, avhengig av det enkelte emnets egenart. Individuell skriftlig eksamen er valgt for å teste kandidatens individuelle kunnskap, og praktisk metodisk eksamen er valgt for å teste praktiske ferdigheter. De vurderingsformer som er valgt, sammen med arbeidsoppgaver utført underveis i studiet, er viktige virkemidler for å realisere samspillet mellom de ulike emnene i studiet og at læringsutbyttet nås.

Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap