MOI Motiverende intervju

Motiverende intervju

  • Studiepoeng
   10
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt, Elverum
Introduksjon

Studiet gjennomføres på deltid over ett semester og er på totalt 10 studiepoeng

Studiets oppbygging og innhold

I studiet vil ulike temaer som knyttes til og utgjør Motiverende Intervju bli belyst. Studentene vil blant annet arbeide med grunnleggende holdninger, empati, motivasjon og endringsprosesser, ambivalens, motstand og håndtering av motstand. Studentene vil også få mulighet til å erfare hvordan metodikken virker og få rikelige anledninger til å øve og evaluere seg selv. Studiet består av ett emne på 10 studiepoeng. Emnet gjennomføres på deltid og er samlingsbasert på nett. Studentene møter tre samlinger á to dager. Samlingene vil bestå av digitale forelesninger, praktiske øvelser i grupper, demonstrasjoner, gjennomføring av samtaler og veiledning.

Studiemodeller
Bakgrunn for studiet

Høgskolen i Innlandet tilbyr et utdanningstilbud innen Motiverende Intervju som oppdragsstudium.

Formålet med studiet er å styrke studentens kompetanse til å gjennomføre samtaler der målet er å øke motivasjon til endring. Studiet skal gi studenten forståelse hvordan å gjennomføre en samtale som fremkaller motivasjon til endring, ferdigheter i kommunikasjonsmetode, evne til å styre samtalen mot forandring, håndtere motstand og utforske ambivalens. Studiet skal videre gi studenten kunnskap om når metoden bør benyttes, det teoretiske grunnlaget for metoden og forskningen som foreligger på feltet.

Motiverende Intervju er en metodikk som i økende grad brukes i arbeid med mennesker der endring av problematisk atferd er ønskelig, f.eks i forbindelse med terapi, rådgivning og andre konsultasjoner. Studiet retter seg blant annet mot ansatte i offentlig og privat sektor, helse – og sosialarbeidere, ledere, saksbehandlere i NAV og ansatte i Frisklivssentraler, skoler og barnehager.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

-          Kan redegjøre for teorigrunnlaget for Motiverende Intervju

-          Kan redegjøre for forskning som støtter effekt av Motiverende Intervju

-          Kan redegjøre for verdier og holdninger som ligger til grunn for Motiverende Intervju

-          Kjenner til hvordan metoden kan brukes i samtaler og i hvilke samtaler Motiverende Intervju er relevant å bruke

Ferdigheter

Kandidaten

-          kan anvende Motiverende Intervju i samtaler med bruk av empati, grunnleggende verdier/ holdninger, kommunikasjonsferdigheter og styring.

-          kan anvende Motiverende Intervju i arbeid med ambivalens og i arbeid med å fremkalle og forsterke ytringer som øker sannsynlighet for endring (forandringsprat).

Generell kompetanse

Kandidaten

-          kan bruke Motiverende Intervju i møte med mennesker som har behov / ønske om endringer i atferd eller livsstil.

-          kan vurdere å analysere egne ferdigheter i samtalen

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen foregår i form av forelesning, praktiske øvelser i grupper, demonstrasjoner, gjennomføring av samtaler og refleksjonsoppgaver. De ulike undervisnings- og læringsformene bidrar til at studentene får teoretisk og praktisk kunnskap, i tillegg til at de får utforske egne ferdigheter i å bruke metoden. Studentene får også erfaring med hvordan metoden virker på seg selv.

Studentene vil bli tett fulgt opp med faglig veiledning under hele studiet.

Det meste av kommunikasjonen utenom samlingene vil foregå mellom emneansvarlig og studentene via læringsplattform. 

Mellom samlingene forutsettes det at studentene arbeider selvstendig med stoffet og løser oppgaver. 

Målgruppe

Målgruppen for studiet er ansatte i offentlig og privat sektor, helse – og sosialarbeidere, ledere, saksbehandlere i NAV, ansatte i Frisklivssentraler og andre institusjoner som arbeider med samtaler knyttet til brukere/klienter.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Kompetansen som erverves gjennom studiet er anvendbart i arbeid med mennesker der endring av problematisk atferd er ønskelig. Kompetanse i Motiverende Intervju vil kunne brukes på arbeidsplasser der metodikken anvendes som samtaleverktøy. Eksempler på slike arbeidsplasser er Frisklivssentraler, NAV, barnehager, helsestasjoner med mer.

Internasjonalisering

Utveksling av studenter og forskere til utlandet er ikke aktuelt for dette studiet. Det benyttes noe utenlandsk litteratur.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal vurdere behovet for informasjon og kunne finne, vurdere og gjøre nytte av informasjon i egen læring og i skriving av oppgaver. Det vises i denne forbindelse til høgskolebibliotekets hjemmeside.

Utgifter

Du må betale en studieavgift på dette studiet. Du må også betale semesteravgift hvert semester.

Vurderingsformer

Eksamen består av en skriftlig individuell prosjektoppgave på 8-10 sider. Vurderingsformen er valgt fordi den er best egnet til å kunne vurdere om kandidaten kan anvende Motiverende Intervju som metode i samtalen, og kan belyse praktiske ferdigheter gjennom teori. Prosjektoppgaven vurderes til bestått / ikke bestått.

Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap