KRISEH Årsstudium i krisehåndtering

Årsstudium i krisehåndtering

  • Studiepoeng
   60
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena
Introduksjon

Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som et samlingsbasert deltidsstudium over to år. 

Studiets oppbygging og innhold

Undervisningen blir holdt ved Avdeling for økonomi og ledelsesfag på Rena, og er organisert som samlinger, som regel med en varighet på tre dager. Studiets emnesammensetning framgår av tabellen under.

Studiemodeller
Årsstudium i krisehåndtering - kull 2024
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 H2025 V2025 H2026 V
O
15
O
15
O
15
O
15
Bakgrunn for studiet

Håndtering av katastrofer og kriser nasjonalt og internasjonalt får stor oppmerksomhet fra myndigheter og massemedier. Kriser skjer uventet med hensyn til tid, sted og type hendelse. Det stiller store krav til krisehåndtering av organisasjoner som blir berørt direkte og indirekte. Det er behov for utdanning i krisehåndtering som retter oppmerksomheten mot fasene i krisen og dens årsaker. Årsstudium i krisehåndtering har et samfunnsvitenskapelig perspektiv på kriser, og bærebjelkene i studiet er organisasjon, kommunikasjon og samvirke, nasjonalt og internasjonalt.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om forebygging og håndtering av kriser i organisasjoner
 • har kunnskap om kriseinformasjon og - kommunikasjon
 • har kunnskap om håndtering og mestring av kriser på individ- og gruppenivå
 • har kunnskap om håndtering av internasjonale militære og humanitære operasjoner 
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan reflektere over og analysere sentrale utfordringer i krisehåndtering
 • kan anvende kunnskaper fra krisehåndtering
 • kan sette ut i praksis kunnskaper om krisehåndtering
Generell kompetanse

Kandidaten

 • viser selvstendighet, ansvar, læring
 • viser proaktiv tanke og handling ved krisehåndtering i arbeidslivet
Arbeids- og undervisningsformer

Forlesninger, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid. Erfaringsutveksling mellom studenter fra forskjellige virksomheter som har krisehåndtering som sitt hovedområde.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er først og fremst de som jobber med krisehåndtering i offentlig sektor på kommunalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Eksempler er Forsvaret, utrykkings-etatene og annen offentlig virksomhet som har krisehåndtering som arbeidsfelt. Personer som arbeider i interesseorganisasjoner og private foretak er eksempler på andre målgrupper. Studiet kan gjennomføres ved siden av full jobb fordi det er tilrettelagt som et deltidsstudium med samlinger.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet kvalifiserer for stillinger i offentlig og privat sektor med krisehåndtering som arbeidsområde. Kandidatene har spesifikk kompetanse på organisasjon, kommunikasjon og samvirke som er sentrale deler i studiet.

Studiet kan inngå i en bachelorgrad. Studiet er, sammen med halvårsenheten i risiko, sårbarhet og beredskap, godkjent som faglig fordypning i en såkalt "fri"/sammensatt bachelorgrad (i hht Forskrift om opptak, studier og eksamen Høgskolen i Innlandet, § 3-2). 

Internasjonalisering

Det er ikke lagt opp til opphold i utlandet eller integrering av utenlandsopphold på Årsstudium i krisehåndtering. Studiet har et internasjonalt perspektiv spesielt med emnet Internasjonal krisehåndtering, pensumlitteratur på engelsk og eksempler på krisehåndtering fra andre land i de øvrige emnene.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet; kapittel 8. Fusk, annullering og utestenging. 

Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

Individuelle, skriftlige hjemmeeksamener og skriftlig skoleeksamen, med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring