K2LSUVM Norsk som andrespråk med vekt på lese- og skriveopplæring for voksne

Norsk som andrespråk med vekt på lese- og skriveopplæring for voksne

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Hamar
Introduksjon

Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng hver, og kan inngå i en bachelorgrad.
Undervisningen er organisert med inntil tre obligatoriske samlinger hvert semester. Hver samling går over to dager. Den øvrige undervisningen er nettbasert, med bruk av høgskolens digitale læringsplattform Canvas.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet Norsk som andrespråk med vekt på lese- og skriveopplæring kombinerer faglige og fagdidaktiske kunnskaper relevante for lærere som underviser unge og voksne minoritetsspråklige med liten eller ingen skolebakgrunn. Studentene skal både få innsikt i kunnskaper om utviklingen av språk-, lese- og skriveferdigheter for unge og voksne, og praktisk innsikt i hvordan en kan arbeide med deltakergruppen. 

Studiet består av to emner på 15 studiepoeng hver, med separate eksamener:

Studiemodeller
Norsk som andrespråk med vekt på lese- og skriveopplæring for voksne
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2023 Høst2024 Vår
O
15
O
15
KILDEKURS Kurs i kilder og kildebruk
O
Bakgrunn for studiet

Økt globalisering fører til at stadig flere i det norske samfunnet har en annen språkbakgrunn enn norsk. I følge UNESCO finnes det dessuten cirka 900 millioner mennesker over 12 år i verden som ikke kan lese eller skrive, eller som leser eller skriver dårlig, og noen av disse skal få norskopplæring. Det krever at samfunnet legger til rette for språkopplæring av voksne og at det rettes spesiell oppmerksomhet mot utvikling av lese- og skriveferdigheter. Integreringsloven stiller krav til formell kompetanse i norsk som andrespråk for lærere som underviser etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Dette studiet oppfyller disse kompetansekravene. 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført studium skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om språktypologi og det norske språksystemet
 • har kunnskap om andrespråkslæring
 • har kunnskap om litterasitet (literacy) og alfabetiseringspraksis i et globalt, lokalt og individuelt perspektiv
 • har kunnskap om voksne uten skolegang som nå skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter på skolen
 • har kunnskap om lese- og skriveteorier og lese- og skrivemetoder og utfordringene i lese- og skriveutviklingen når norsk er andrespråket
 • har kjennskap til ulike alfabet og ortografiske mønstre
 • har kunnskap om tanke- og kunnskapsutvikling på flere språk
 • har kunnskap om å bruke flere språk i undervisningen
 • har kunnskap om numerasitet
 • har kunnskap om vurdering av lese-, skrive- og språkferdigheter
 • har kjennskap til egnete læringsressurser for målgruppa
 • har kunnskap om relevante læreplaner og styringsdokumenter
 • har kunnskap om etiske perspektiver knyttet til undervisning av unge og voksne minoritetsspråklige
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan kartlegge deltakernes lese- og skrivekompetanse og behovene de har
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i muntlig norsk uten at skrift er et sentralt redskap
 • kan planlegge og gjennomføre tilpasset undervisning i lesing og skriving for unge og voksne minoritetsspråklige uten skolegang
 • kan legge til rette for flerspråklige praksiser i klasserommet
 • kan bruke adekvate læringsressurser, både digitale og analoge, med et kritisk blikk
 • kan vurdere læringsutbytte og arbeidsmåter sammen med deltakerne
 • kan vurdere tester og kartleggingsverktøy
 • kan vurdere lese-,skrive- og språkferdigheter og gi deltakerne konstruktive tilbakemeldinger
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan arbeide for å stimulere unge og voksne med liten skolebakgrunn til skriftlig og muntlig språkbruk
 • kan begrunne egne didaktiske valg ut fra erfaringer og kunnskaper
 • kan møte voksne deltakere med respekt, interesse og kunnskaper om deres bakgrunn
 • kan gjennomføre undervisning og vurdering som styrker deltakernes mestringsfølelse, selvtillit og identitet
 • har forståelse for likheter og forskjeller i kulturelle uttrykk og handlinger
 • har forståelse for ulike måter å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter på
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er samlings- og nettbasert. I hvert semester er det inntil tre samlinger á to dager på studiested Hamar. Samlingene er obligatoriske. Mellom samlingene legges det opp til egenstudier og arbeid med obligatoriske arbeidskrav og nettaktiviteter. Studiet benytter høgskolens digitale læringsplattform Canvas. 

Målgruppe

Studiet retter seg mot lærere som underviser minoritetsspråklige unge og voksne med liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet.

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning med norsk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse i norsk skole.

 

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet bidrar til å øke læreres kompetanse om lese- og skriveopplæring på andrespråket for deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet. Det egner seg for lærere som arbeider med minoritetsspråklige deltakere i norskopplæring og grunnskole for voksne. Fullført studium oppfyller Integreringslovens krav om formell kompetanse i norsk som andrespråk. 

Internasjonalisering

Deler av pensum er skrevet av internasjonale forskere. Noen pensumtekster er på engelsk.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene utvikler ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se nettsidene til Høgskolen i Hedmark. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Innlandet, kapittel 8.

I løpet av studiet vil det gjennomføres obligatoriske kurs i kilder og kildebruk.

Forskningsbasert undervisning

I undervisningen møter studentene lærere som også er aktive forskere. Dette sikrer at studentene gis den mest oppdaterte undervisningen innen feltet. Forskningsbasert materiale som vitenskapelige artikler er en del av pensum i studiet. Studentene skal også selv gjøre et utviklingsarbeid som del av studiet.

Vurderingsformer

Se nærmere beskrivelse under hvert emne.

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk