K2ENG217 Engelsk 2, 1.-7. trinn

Engelsk 2, 1.-7. trinn

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk/Engelsk
  • Undervisningssted
   Hamar
Introduksjon

Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15 studiepoeng hver: Literature, Culture and Teaching English og Working with Oral and Written Texts. Det er mulig å søke opptak til bare ett av emnene.

Studiet er nett- og samlingsbasert med seks obligatoriske samlinger på campus i løpet av studieåret. Hver samling går over to dager på Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar. I tillegg organiseres et ukelangt studieopphold i York. Den øvrige undervisningen er nettbasert med bruk av høgskolens læringsplattform.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner på 15 studiepoeng hver, med separate eksamener:

Studiemodeller
Engelsk 2 for 1.-7. trinn (Kull 2024)
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 Høst2025 Vår
O
15
O
15
KILDEKURS Kurs i kilder og kildebruk
O
Bakgrunn for studiet

Studiet tilbys innenfor rammen av Kompetanse for kvalitet og hever lærernes kompetanse i engelsk språk og fagdidaktikk, slik at de kan fungere som ressurs i fag- og læringsmiljøet på egen arbeidsplass. Studentene styrker sine forutsetninger for å drive engelskopplæring med grunnlag i gjeldende læreplan i engelsk. I studiet vil studentene møte arbeidsmåter som bidrar til å utvikle deres identitet som engelsklærere og deltakere i faglige diskurser. De vil utforske problemstillinger relatert til egen klasseromspraksis i engelskfaget og de vil styrke sin selvstendighet i faget.

Studiet har fokus på undervisning for 1.-7. trinn og bygger på et helhetlig syn på engelskfaget som et kultur-, litteratur- og språkfag. Studiet vektlegger fagdidaktisk refleksjon, engelsk i et kulturelt og globalt perspektiv, og arbeid med muntlige, skriftlige og sammensatte tekster. Tekstbegrepet brukes i vid forstand, som beskrevet i læreplanens kjerneelementer. En sentral del av studiet er studentenes gjennomføring av en praksisrelevant og forskningsbasert fordypningsoppgave med selvvalgt tema innen engelsk fagdidaktikk. Gjennom arbeid med denne oppgaven utvikles studentenes kunnskap om akademisk tekstproduksjon og deres faglige selvstendighet.

Gjennom studiet vil studentene tilegne seg profesjonsfaglig digital kompetanse relevant for engelskfaget, blant annet gjennom utforskning av autentiske digitale tekster, bruk av ulike digitale plattformer som utgangspunkt for samarbeid og møte med ulike digitale medier.

 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om gjeldende læreplan for engelsk, andre relevante styrings- og veiledningsdokumenter, og overordnede verdier og prinsipper for utdanningen
 • har kunnskap om hvordan man underviser i grunnleggende ferdigheter i engelskfaget
 • har kunnskap om samfunnsliv, historie og kulturuttrykk i den engelskspråklige verden
 • har kunnskap om ulike typer tekster, inkludert engelskspråklige tekster for barn og unge som fremmer interkulturell kompetanse, identitetsutvikling og kulturelt mangfold
 • har kunnskap om lesing og skriving som prosesser
 • har kunnskap om engelsk som tredjespråk og utvikling og vedlikehold av flerspråklig kompetanse
 • har kunnskap om akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bruke engelsk sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig, og være en god språklig rollemodell for elevene
 • kan anvende fagkunnskapen didaktisk og reflektert i henhold til gjeldende læreplan for grunnskolen og kritisk vurdere egen praksis i lys av læreplanen
 • kan velge ut og legge til rette for arbeid med engelskspråklige tekster for barn og unge, samt anvende et presist og tilpasset begrepsapparat i arbeid med tekst
 • kan planlegge, lede og vurdere elevers læringsarbeid på en måte som tar hensyn til mangfoldet i elevgruppen
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å reflektere over fagdidaktiske utfordringer
 • kan bidra til faglig utvikling gjennom å skrive en selvstendig fordypningsoppgave
 • kan vedlikeholde og utvikle sin egen språklige og fagdidaktiske kompetanse

 

Arbeids- og undervisningsformer

Innhold og arbeidsmåter er knyttet til studentenes daglige arbeid i skolen. Samtidig gir studiet faglig fordypning og utvikler studentenes egen kompetanse og ferdigheter i engelsk. Gjennom obligatoriske oppgaver får studentene planlegge og/eller prøve ut forskjellige arbeidsmåter innenfor faget samt utvikle egne ferdigheter, og studentene arbeider individuelt, parvis og i grupper både på samlinger og på nettet.

Utenom de organiserte samlingene forutsettes det at studentene tilegner seg lærestoff gjennom selvstudium, gjennom arbeid med medstudenter og gjennom høgskolens læringsplattform.

Engelsk er undervisnings- og kommunikasjonsspråk. Studentene skal bruke engelsk aktivt i undervisning og i skriftlig og muntlig kommunikasjon med faglærere og medstudenter. Det forventes at studentene kommer forberedt til planlagt undervisning.

 

Målgruppe

Studiet retter seg primært mot lærere på 1. til 7. trinn med minst 30 studiepoeng i engelsk i sin utdanning.

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som kvalifiserer til undervisning på barnetrinnet og minst 30 studiepoeng i engelsk. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med engelskundervisning på trinn 1-7.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet gir økt kompetanse i engelsk språkferdighet og fagdidaktikk for lærere på 1. til 7. trinn.

Søkere med bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 60 studiepoeng i engelsk og minst 20 studiepoeng i et språk- eller kulturfag kan søke opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet for ytterligere fordypning i engelsk.

Internasjonalisering

Høgskolen arrangerer et ukelangt studieopphold i York. Ved oppholdet får studentene utført ett av sine obligatoriske arbeidskrav. Studenter som ikke deltar på turen til York må utføre dette arbeidskravet hjemme.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

I løpet av studiet vil det gjennomføres obligatoriske kurs i kilder og kildebruk.

 

Vurderingsformer

Individuell utviklingsoppgave og individuell mappeeksamen.

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk