INNOVASJON Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren

Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Introduksjon

Studiet består av ett emne på 30 studiepoeng, som går over to semestre på deltid.

Undervisninga er organisert i 6 samlinger à 2-3 dager, til sammen 14 dager.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 30 studiepoeng, som går over to semestre på deltid.

Undervisninga er organisert i 6 samlinger à 2-3 dager, til sammen 14 dager.

Gjennom hele studiet etterstreber vi en kombinasjon av de tre pilarene som studiet bygger på: 1) Teori om innovasjon, 2) kreative teknikker og 3) likemannslæring.

Innholdet på samlingene er lagt opp ut fra ulike temaer, der studentene i løpet av studiet blant annet skal innom følgende:

 • Sammenhengen mellom innovasjon og kreativitet
 • Det særegne ved innovasjon i offentlig sektor
 • Drivkrefter og barrierer på samfunns‐, organisasjons‐ og individnivå
 • Brukerdrevet-, medarbeiderdrevet og samarbeidsdrevet innovasjon
 • Tjenestelogikk og tjenestedesign
 • Samskaping og samstyring
 • Innovasjonsledelse
 • Sosialt entreprenørskap
 • Implementering og spredning av innovasjon 
Bakgrunn for studiet

Studiet skal gi studentene kunnskaper og ferdigheter i hvordan man planlegger og gjennomfører et innovasjonsprosjekt. Denne kompetansen skal utvikles gjennom at brukes studentene i løpet kurset gjennomfører et innovasjonsprosjekt i den kommunen hvor de er ansatt. Som grunnlag for dette, skal de tilegne seg kunnskap om hvordan innovasjon foregår, begrunnes og gjennomføres. Studentene skal dessuten trenes i å formidle innovasjonsprosjektet i kommunen og til offentligheten. Studentene skal ha kompetanse om hvordan innovasjon gjennomføres i en politisk kontekst med involvering av innbyggerne og andre relevante aktører.

Studiet er utformet spesielt med henblikk på kommunenes aktiviteter, utfordringer og forutsetninger i forhold til å initiere, planlegge og å gjennomføre innovasjonsprosjekter som skal resultere i merverdi for kommunen og samfunnet rundt. Innovasjonsstudiet skal derfor også gi økt innsikt i, og kunnskap om, utviklings- og styringsstrukturene i offentlig sektor med særlig fokus på endring og innovasjon. Studiet skal gi teoretisk og praktisk kompetanse til å drive og/eller lede innovasjonsprosesser, og skal bidra til utvikling og spredning av innovasjoner i kommunesektoren.

Studentene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter i prosessarbeid og -ledelse, som sikrer involvering av alle interessenter. Det legges vekt på hva som skal til for å skape en innovasjonskultur (drivkrefter og barrierer) og hvordan man kan tilrettelegge for sosial aksept av endring og håndtering av risiko.  Perspektivet er lagt på tvers av hele det kommunale tjenestespekteret og i grenselandet mellom offentlig, privat og frivillig sektor.

Læringsutbytte

Gjennom forelesninger, dialoger, hjemmeoppgaver og praktiske øvelser skal studiet bidra til at studentene har følgende læringsutbytte ved gjennomført studium:

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om

 • sentrale teorier, temaer, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen innovasjonsfaget
 • hva som må til for å få fram ønskede innovasjoner, samt drivkrefter og barrierer for innovasjon
 • ledelse av innovasjonsprosesser (bruker-, medarbeider- og samarbeidsdrevet innovasjon)
 • utforming av innovasjonsstrategier i kommuner, samt kjennskap til hvordan eksterne aktører kan bidra til å utvikle disse
 • hvordan innovasjoner mottas og spres, og hvilke forhold som påvirker dette
 • innovasjon som del av den offentlige politikken
 • ulike verktøy og metoder (kreative prosesser og rammer) for gjennomføring av innovasjonsprosesser
 • hvordan teknologi kan brukes i kunnskapsbygging og -deling internt og eksternt i innovasjonsarbeid
Ferdigheter

Kandidaten kan

 • gjøre rede for hva innovasjon er, forskjellige teoretiske perspektiver og hva som er spesielt for innovasjon i offentlig sektor og i kommunene.
 • anvende teori til å analysere og forstå egen prosess underveis, og videre knytte dette til egen arbeidshverdag i kommunene
 • anvende kreative teknikker og metoder til å fremme innovative problemløsninger på tvers av fag og tjenester
Generell kompetanse

Kandidaten har

 • god forståelse av teorier, metoder og mekanismer innen innovasjonsprosesser, med særlig vekt på kommunen som arena
 • evne til refleksjon over egen rolle i arbeidet med innovasjon og innovasjonsprosesser
 • evne til vurdering av metoder for planlegging, organisering, implementering og spredning av innovasjon
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, dialog, gruppearbeid, presentasjon og drøfting i plenum m.m. Den pedagogiske tilnærmingen tar utgangspunkt i studentenes forståelse og arbeidsoppgaver, og har som mål å styrke handlingskompetansen deres knyttet til å oversette kunnskap til handling.

En sentral del av handlingskompetansen er å kunne ta i bruk relevante ressurser for å initiere og gjennomføre innovasjonsarbeid. Det er lagt vekt på praktiske øvinger med utgangspunkt i deltakerne sine praksisfelt. Det blir forventet at deltakerne jobber med studiet på egenhånd og i grupper mellom samlingene.

Studiet bygger på at studentens læring skal ha utgangspunkt i den praktiske arbeidssituasjonen og praktiske behov for innovasjon i kommunen.

Studentene skal utarbeide en prosjektoppgave i grupper med utgangspunkt i en utviklingsoppgave som er relevant for eget arbeidsfelt og som vil være sentral i studiets arbeidsprosess. Gjennom prosjektet skal studentene lære hvordan innovasjon kan gjennomføres og formidles ved å arbeide med prosjektet strategisk, praktisk og formidlingsrettet. Studentene skal også drøfte og bidra i andre studenters prosjekter. Det gis veiledning knyttet til prosjektoppgaven.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er personer med nøkkelfunksjoner i kommunene, ledere og folkevalgte.

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende avsluttet utdanning

og to års arbeidserfaring.

Søkere med 1 – 2 år høgskole-/universitetsutdanning samt 2 års relevant arbeidserfaring kan vurderes individuelt. Søkere som ikke oppfyller kravet om utdanning kan delta som kursdeltaker og få kursbevis (uten studiepoeng) etter fullført studium. 

Opptakskriterier:

Den enkelte kommune /evt samarbeidende kommuner søker om opptak til studiet på vegne av deltakere fra kommunen. Det kan sendes inntil èn søknad pr kommune.

Kommunene som søker garanterer deltakelse for minimum 3 personer, maksimum 4 personer som representerer minst to ulike sektorer/tjenesteområder i kommunen. Fordi heterogenitet ofte viser seg å bidra til nytenkning ønsker vi at kommunene er representert med deltakere fra minst to ulike sektorer/tjenesteområder. Dette gjør også forankringen i kommunen mer robust. 

Utvelgelse av deltakende kommuner

Kommuner velges ut fra geografisk representasjon (alle landsdeler ønskes representert, samt deltakere fra både små og store kommuner). Hvis det fortsatt er behov for utvelgelse vil det bli gjort ved loddtrekning.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Utgifter

Semesteravgift og kursavgift

Vurderingsformer

Arbeidskrav
Studentene skal ha deltatt aktivt i utarbeiding og presentasjon av et innovasjonsprosjekt gjennom hele studiet. Aktivitetene i prosjektarbeidet er inndelt i fire arbeidskrav, som må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen
Eksamen består av to deler:

1. En gruppeoppgave basert på innovasjonsprosjektet som kommunene jobber gjennom hele studiet. Oppgaven skal kobles mot utfordringer og behov som er relevant for kommunen. Det blir gitt veiledning fra faglærere underveis i studiet.

2. Muntlig eksamen i grupper brukes for justering av karakteren.

Det blir gitt en samlet karakter for oppgaven og muntlig eksamen.

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring