GRTRTRE Trener 3

Trener 3

  • Studiepoeng
   20
  • Heltid/deltid
   Deltid, Nett
  • Startsemester
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt, Elverum
Introduksjon

Studiet går på deltid over 18 måneder og har et omfang på 20 studiepoeng på lavere grads nivå.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er nett- og samlingsbasert og består av ett emne på 20 studiepoeng. Studiet omfatter teoretisk- og praktisk undervisning, samt 90 timer obligatorisk praksis underveis i utdanningen. Undervisning og praksis har en ramme på 180 arbeidstimer for den enkelte student. Egenarbeid og selvstudier kommer imidlertid i tillegg til disse timene. Den nettbaserte delen inngår som en sentral del av studiet. Det nettbaserte studiestøttesystemet Canvas benyttes i undervisningen og studentene må påberegne tid til opplæring av Canvas.

Det vil bli lagt opp til fem samlinger for alle studenter i løpet av studiet. Samling en, tre og fem er felles for alle, mens samling to og fire er spesifikk for den enkelte særidrett. Mellom samlingene vil det bli lagt til rette for arbeid med ulike læringsressurser og læringsaktiviteter på nett, samt trenerpraksis på egne utøvere.

Studiet går over tre semestre.

Studiemodeller
Trener 3 - Kull vår 2024
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 Vår2024 Høst2025 Vår
O
677
Bakgrunn for studiet

Kompetanseutvikling har vært et prioritert innsatsområde i idretten de senere årene. I 2011 ble all trenerutdanning samlet under et felles rammeverk, Trenerløypa. Med et felles rammeverk har særforbundene fått økte muligheter til å samarbeide på tvers av idrettene og sammen med universitet- og høgskolesektoren. Med et felles mål om kompetanseheving av trenere i Norge, har dette studiet blitt utviklet gjennom et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet, utvalgte særforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

 

Treneren har en sentral plass i den organiserte idretten, og trenerens kompetanse er avgjørende for utøvernes utvikling og prestasjon.  Det er viktig at de aktive møtes av trenere med god kompetanse og et solid verdigrunnlag (jfr. den norske toppidrettsmodellen, 2013). I idrettspolitisk dokument (2015-2019) heter det at unge talenter må sikres et helhetlig treningstilbud, og at de beste må sikres treningskvalitet på internasjonalt toppnivå. I rollen som trener skal man ivareta og utvikle utøverne på en positiv og profesjonell måte. For at treneren skal kunne løfte morgendagens utøvere til et høyt nasjonalt nivå, og frem mot internasjonal deltagelse, må treneren inneha relevant kompetanse for optimal prestasjonsutvikling.

 

Trenerløypa deler inn grunnutdanningen av trenere i fire nivåer. Nivådelingen skal sikre at utøverne møter trenere med kompetanse på det aktuelle grunnplanet der utøverne befinner seg. Dette studiet utdanner trenere til nivå 3 i Trenerløypa, og er dermed utviklet for trenere som har ambisjoner om å trene morgendagens toppidrettsutøvere. Gjennom studiet får trenere kompetanse til å analysere, reflektere og benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere. Du som velger å ta dette studiet får kompetanse til å utføre trenerrollen i henhold til sentrale målsettinger og planer på nivå 3 i trenerløypa.

Læringsutbytte

Kandidaten vil etter fullført studium ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

- Kan analysere og faglig reflektere over arbeidskravene som gjelder for egen idrett

- Har kunnskap om sammenhengen mellom funksjonell anatomi, fysiologi og biomekanikk

- Kandidaten har kunnskap om hvordan organisering og ledelse påvirker trenings- og utviklingsprosesser

- Kan formidle gode holdninger knyttet til ulike sider av kjønnsperspektivet i

  idretten

- Har en helhetlig forståelse for ernæring i forbindelse med prestasjon og restitusjon

- Har kjennskap til hvor utøverne kan få hjelp til relevant behandling i tråd med

  idrettens retningslinjer

Ferdigheter

Kandidaten

- Kan utarbeide kapasitetsanalyser

- Kandidaten har forståelse for at ledelse betinges av ulike situasjonsfaktorer og kan anvende disse i egen trenerrolle

- Kan faglig reflektere over og velge hensiktsmessige taktiske og tekniske handlinger, eller

  bevegelsesløsninger for individuelle utøvere og for lagspillutøvere.

- Kan anvende relevante sosiale og mentale treningsteknikker

- Kan utføre kompetanseanalyse på egen trenerrolle

- Kan samarbeide med andre trenere og ressurspersoner til utøverens og idrettens beste

- Kan tilrettelegge for og avstemme elitesatsingen i egen klubb i henhold til idrettens verdier,

   bestemmelser og klubbens retningslinjer

Generell kompetanse

Kandidaten

- Har kunnskap om egen idretts utviklingstrapp og beste praksis, og kan legge til rette hensiktsmessig, langsiktig utviklingsforløp

Kan lede utøvere, lag og støtteapparat på måter som ivaretar utøvernes behov

Kan konkretisere idrettens verdier på måter som fremmer idrettens legitimitet og integritet

- Kan planlegge, gjennomføre, vurdere og justere trening for utøverne i et helhetlig perspektiv

Arbeids- og undervisningsformer

Det legges det opp til ulike undervisnings- og læringsformer i studiet. Samlingene vil være preget av dialog, veiledning, gruppediskusjoner, forelesninger og praktiske økter på ulike øvingsarenaer. En andel av forelesninger og diskusjoner vil foregå på tvers av idretter. Dette bidrar til å synliggjøre fellesidrettslige områder som man finner i alle idretter, der idrettene kan samarbeide og lære av hverandre. Deler av undervisningen foregår som idrettsspesifikk for den enkelte særidrett, og på den måten ivaretas særidrettens egenart. Den nettbaserte delen av studiet vil legge til rette for både individuelt arbeid og gruppearbeid, og bidrar til å sikre kontinuitet i studentaktiviteten. Den nettbaserte læringsaktiviteten består av en rekke digitale undervisningsressurser som skal gjennomføres enten som forarbeid eller etterarbeid til samlingene, eller uavhengig av samlingene. Læringsaktivitetene er koblet til obligatoriske arbeidskrav og eksamener. Praktiske økter fremmer synergien mellom teori og praksis, og bidrar til å utvikle studentenes evne til å implementere kunnskap, ferdigheter og kompetanse på praksisfeltet.

Erklæringer

Helseopplysningsskjema

Målgruppe

Trener 3 er et nett- og samlingsbasert studium, og er utviklet slik at de som jobber som trenere i idretten skal kunne ta høgere utdanning og få formell trenerkompetanse på Trener 3- nivå. På dette nivået er det et særlig fokus på utvikling og prestasjon, og studiet er rettet mot trenere som har ambisjoner om å trene morgendagens toppidrettsutøvere. Morgendagens toppidrettsutøvere har fokus på prestasjonsutvikling mot høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse. Studiet gir trenerkompetanse innenfor følgende idretter; golf, svømming, innebandy, EL- innebandy, bandy, alpint, langrenn, telemark, freestyle, freeski, kombinert, hopp og friidrett.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Dokumentert godkjent Trener 2- utdanning i henhold til Trenerløypa i særidretten du søker opptak til. For å kvalifisere til Trener 3- utdanningen må du fungere aktivt som trener med tilgang til en utøvergruppe.

Studieplassene fordeles etter avtale med særforbundene.

Krav om politiattest
PBOA – Annet studie der studenten kan komme i kontakt med mindreårige i klinisk undervisning eller praksisstudier
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet dekker kompetansekravene fra idrettens felles rammeverk for trenerutdanning, Trenerløypa, på nivå 3.

Internasjonalisering

Internasjonale perspektiver vil bli knyttet til temaene idrett, morgendagens toppidrettsutøvere og trenerrollen. I undervisningen og litteraturen legges det vekt på internasjonal forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.

Informasjons- og kildekompetanse

Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Det legges opp til at studenten skal kunne forstå kilder- og kildebruk, og kunne referere til kilder. Studenten skal også ha kjennskap til anvendelse av APA standard som referansesystem.

Et arbeidskrav vil være knyttet til nettressursen «kilder og kildebruk» og gjennomføring av bibliotekets quiz om samme tema.

Vurderingsformer

Vurderingsform i studiet er todelt, bestående av mappevurdering og en praktisk- metodisk eksamen. 

Kandidaten vil med dette få anledning til å vise selvstendighet og evne til å gjøre begrunnede valg forankret i relevant faglitteratur knyttet til egen fordypningsidrett gjennom eksamen.

Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap