GRSUV Skolebasert utdanning i veiledningspedagogikk

Skolebasert utdanning i veiledningspedagogikk

  • Studiepoeng
   15
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Hamar
Introduksjon

Studiet skal gi pedagogisk personale økt kompetanse innen veiledning med mål om å gjøre skolen bedre i veiledning av lærerstudenter i praksis. 

Studiets oppbygging og innhold

Emnet er rettet mot praksislærere og andre pedagogiske ansatte som ønsker veiledningskompetanse. De som følger emnet, skal tilegne seg forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om praksisfeltet som lærerutdanningsarena og egen rolle som lærerutdanner.

Emnet vil ha følgende overordnede tema:

 • Veilendingsteorier og veiledningsmetoder
 • Kommunikasjon og samspill
 • Profesjonsidentitet og profesjonsutvikling
 • Makt og etiske utfordringer i veiledning
Studiemodeller
Skolebasert utdanning i veiledningspedagogikk
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2023 Høst2024 Vår
O
7.57.5
Bakgrunn for studiet

Studiet skal øke det pedagogiske personalets veiledningskompetanse i sin arbeidshverdag. Dette både vil bidra til en enda bedre skole for lærerstudentene som har sin praksis, og at også elevene våre vil ha stor nytte av en felles kompetanseheving på dette området. Økt veiledningskompetanse hos de ansatte kan bidra til bedre og større grad av elevmedvirkning. Dette vil igjen styrke kvaliteten på vurderingsarbeidet. Studiet skal øke det pedagogiske personalets veiledningskompetanse i sin arbeidshverdag. Dette både vil bidra til en enda bedre skole for lærerstudentene som har sin praksis, og at også elevene våre vil ha stor nytte av en felles kompetanseheving på dette området. Økt veiledningskompetanse hos de ansatte kan bidra til bedre og større grad av elevmedvirkning. Dette vil igjen styrke kvaliteten på vurderingsarbeidet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om faglige og pedagogiske perspektiver på veilederrollen
 • har kunnskap om etiske utfordringer og maktforhold knyttet til veiledning
 • har kunnskap om veiledning som teoretisk og praktisk felt, med vekt på dialog, kollektive lærings- og utviklingsprosesser, kommunikasjon og relasjonsbygging
 • har kunnskap om profesjonsutvikling og profesjonsidentitet
 • har kunnskap om praksisfeltet som læringsarena for profesjonsutdanning og overgang fra utdanning til yrke
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere veiledningssamtaler basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
 • kan observere, analysere og reflektere over praksissituasjoner
 • kan lytte, utfordre, støtte, ta i bruk perspektiver og skape framdrift i et veiledningsforløp
 • kan vurdere lærerstudenter i praksis og gi læringsfremmende tilbakemeldinger
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre samt analysere og evaluere veiledningsprosesser for elever og studenter
 • kan analysere og vurdere veiledningens betydning for elevens og lærerstudentens læring og utvikling
 • kan ved hjelp av veiledningspedagogisk kompetanse, identifisere og håndtere etiske utfordringer i veiledningsprosesser
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil være organisert med skolebaserte samlinger med fellesundervisning i form av forelesninger, lærende møter og øvelser.

Det legges opp til deltagende og varierte arbeidsmåter der studentene/deltakerne får praktisk erfaring i veiledning. Emnet er praksisrettet og forutsetter aktiv deltagelse fra deltakerne. Det legges opp til at det både jobbes felles eller gruppevis på skolene og individuelt mellom samlingene.

 

Emnet har et forventet arbeidsomfang på rundt 380 timer over to semestre

Praksis

Det er ikke knyttet praksisopplæring til dette studiet.

Målgruppe

Praksislærere/veiledere på Furnes ungdomsskole. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Ønsker du ikke å avlegge eksamen/ikke oppfyller opptakskravene kan du delta som kursdeltaker og få utstedt kursbevis. Søknad legges inn samme sted enten du vil bli kursdeltager eller student.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Internasjonalisering

På studiet benyttes det internasjonal litteratur og internasjonale perspektiver på veileding

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Forskningsbasert undervisning

Det brukes forskningsbasert kunnskap knyttet til veiledning på studiet.

Vurderingsformer

Muntlig gruppeeksamen. Individuell vurdering til bestått/ikke bestått

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk