SUV1000 Skolebasert utdanning i veiledningspedagogikk

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst, 2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Hamar
Emnets innhold

Emnet vil ha følgende overordnede tema:

 • Veilendingsteorier og veiledningsmetoder
 • Kommunikasjon og samspill
 • Profesjonsidentitet og profesjonsutvikling
 • Makt og etiske utfordringer i veiledning

Læringsutbytte

En student med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om faglige og pedagogiske perspektiver på veilederrollen
 • har kunnskap om etiske utfordringer og maktforhold knyttet til veiledning
 • har kunnskap om veiledning som teoretisk og praktisk felt, med vekt på dialog, kollektive lærings- og utviklingsprosesser, kommunikasjon og relasjonsbygging
 • har kunnskap om profesjonsutvikling og profesjonsidentitet
 • har kunnskap om praksisfeltet som læringsarena for profesjonsutdanning og overgang fra utdanning til yrke
Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere veiledningssamtaler basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
 • kan observere, analysere og reflektere over praksissituasjoner
 • kan lytte, utfordre, støtte, ta i bruk perspektiver og skape framdrift i et veiledningsforløp
 • kan vurdere lærerstudenter i praksis og gi læringsfremmende tilbakemeldinger
Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre samt analysere og evaluere veiledningsprosesser for elever og studenter
 • kan analysere og vurdere veiledningens betydning for elevens og lærerstudentens læring og utvikling
 • kan ved hjelp av veiledningspedagogisk kompetanse, identifisere og håndtere etiske utfordringer i veiledningsprosesser
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil være organisert med skolebaserte samlinger med fellesundervisning i form av forelesninger, lærende møter og øvelser.

Det legges opp til deltagende og varierte arbeidsmåter der studentene/deltakerne får praktisk erfaring i veiledning. Emnet er praksisrettet og forutsetter aktiv deltagelse fra deltakerne. Det legges opp til at det både jobbes felles eller gruppevis på skolene og individuelt mellom samlingene.

Emnet har et forventet arbeidsomfang på rundt 380 timer over to semestre

Arbeidskrav
 • Skriftlig individuell oppgave
 • Veiledning på egen arbeidsplass
 • Framlegg av refleksjonsnotat 
Vurdering

Muntlig i gruppe med individuell vurdering til bestått/ikke bestått

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Muntlig eksamen
Bestått - Ikke bestått
Gruppe/Individuell
 • Alle
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk