GRRELÆ Relasjoner og læring i et traumesensitivt perspektiv

Relasjoner og læring i et traumesensitivt perspektiv

  • Studiepoeng
   10
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt, Elverum
Introduksjon

Studiet er nett- og samlingsbasert på bachelornivå, og gjennomføres på deltid over ett semester. Studiet finansieres gjennom egenbetaling.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 10 studiepoeng, som går over ett semester.

Studiet vil gjennomføres nettbasert med digitale samlinger.

Studiemodeller
Relasjoner og læring i et traumesensitivt perspektiv
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2022 Høst
O
10
Bakgrunn for studiet

I følge Regjeringen (2020) rapporterer kommuner at psykisk helse er deres største folkehelseutfordring og at de mangler kunnskap om tiltak, verktøy og metoder som de kan ta i bruk. Ett av områdene der det er behov for mer kunnskap og verktøy er knyttet til traumer og læring. I et klasserom med 25 elever er det anslått at det i gjennomsnitt er 4-5 elever som lever med eller har opplevd alvorlige belastninger, slik som for eksempel vold, overgrep, mishandling, omsorgssvikt, o.l Mange av disse forteller aldri om det de lever i, fordi de mangler ord for å fortelle om det de utsettes for, fordi de ikke vet at det de opplever ikke er greit eller fordi de er redd for konsekvensene dersom de forteller om hemmeligheter i familien.  

Disse barna har økt risiko for å utvikle psykiske vansker. Vi vet at barn og unge som utsettes for vold og overgrep kan få store fysiske og psykiske skader, som for en del kan fortsette langt inn i voksen alder. Med utgangspunkt i nevrobiologi har vi kunnskap om hvilke konsekvenser slike oppvekstbetingelser kan ha for læring og utvikling. Mange av barna strever med å tilpasse seg skole- og barnehagehverdagen, og mangler ferdigheter de har behov for. Å bli møtt av voksne med en traumesensitiv tilnærming vil være viktig for læring og utvikling.

Pedagoger, assistenter, barne- og ungdomsveiledere og miljøarbeidere tilhører en faggruppe i en særstilling. Ofte er det de som jobber med de mest sårbare og utsatte barna, som ledd i tiltak i skole og barnehage eller på institusjon. I tillegg jobber de med større barnegrupper, i skole, SFO, barnehage eller boliger. Dette gjør behovet for kompetanse særlig stort.

Hensikten med studiet er å gi de som jobber med barn og unge mer kunnskap og å bidra til holdningsutvikling, slik at disse blir dyktigere og tryggere i sin tjenesteutøvelse. Utdanningen tar sikte på å være praksisnær og vil ha fokus på både økt forståelse og handlingskompetanse.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • Har kjennskap til hvordan traumer og større belastninger påvirker barn og unges utvikling og læringsmuligheter
 • Har kjennskap til om grunnleggende vilkår for å jobbe traumesensitivt i skole og barnehage
 • Har kjennskap til relasjonens betydning i møte med barn som strever
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan tilrettelegge for traumesensitivt arbeid i skole og barnehage
 • kan reflektere over eget arbeid i møte med barn og unge, og deres pårørende
 • kan finne, vurdere og formidle relevant informasjon og fagstoff
Generell kompetanse

Kandidaten

 • er bevisst egne holdninger og fokuserer på muligheter fremfor begrensninger i arbeidet med barn og unge
 • kan forstå barn og unges mestringsstrategier ut i fra et traumeperspektiv
 • kan forstå og anerkjenne egne reaksjoner i møte med barn som strever
Arbeids- og undervisningsformer

Det anvendes varierte arbeids- og undervisningsformer, blant annet nettbaserte forelesninger, gruppearbeid, selvstudium, plenumsdiskusjon, muntlig fremlegg og arbeid med case. Det legges vekt på studentaktive læringsmetoder og nettbasert undervisning. Canvas benyttes som digital læringsplattform.

Målgruppe

Primærmålgruppen er alle som jobber med barn og ungdom i alderen 0-23 år, herunder pedagoger, barne- og ungdomsveiledere, assistenter i barnehager og skoler, miljøarbeidere, miljøterapeuter og ulike fagpersoner og tjenesteytere lokalt. Studiet vil også være nyttig for andre som arbeider med barn og unge, for eksempel innenfor frivillig arbeid, kultur og idrett. Også studenter innen helse-, sosial- og pedagogiske fag vil ha god nytte av studiet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Dette er et studietilbud som har til hensikt å dekke behovet for kompetanse knyttet til forståelsen av barn og unges psykiske helse og utvikling. Utdanningen er relevant for samfunns- og arbeidsliv fordi ansatte i skole, SFO og barnehage, og andre som møter barn og unge i sitt daglige virke, vil ha direkte nytte av studiet. Utdanningen kan være relevant for flere ulike fagområder innenfor pedagogikk, helse- og sosialfag.

Internasjonalisering

Utveksling til utlandet er ikke relevant for dette studiet. Det kan bli benyttet noe utenlandsk litteratur.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen legger vekt på referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet § 8-1. Fusk og forsøk på fusk.

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen vil bygge på forskningsbasert kunnskap. Å arbeide kunnskapsbasert er et gjennomgående tema i studieprogrammet.

Utgifter

Studiet koster 6700 kroner. Du må også betale semesteravgift hvert semester.

Vurderingsformer

Studiet vil være en kombinasjon av samlings- og nettbasert studie, og det er derfor satt et krav om tilstedeværelse med 80% på de digitale samlingene. For å sikre at studentene når læringsmålene er det også satt opp obligatoriske innleveringer av et refleksjonsnotat og en studieoppgave med obligatorisk medstudentvurdering.

Eksamen i studiet vil være en individuell hjemmeeksamen over 10 dager som vurderes til bestått/ikke bestått.

Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap