GRKOMREG2 Videregående kommuneregnskap for NKK-skolen

Videregående kommuneregnskap for NKK-skolen

  • Studiepoeng
   15
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt, Rena
Introduksjon

Studiet er en grunnutdanning 15 studiepoeng, organisert som et samlingsbasert deltidsstudium over et semester. Studiet er oppdragsfinansiert, og tilbys gjennom høgskolens eksternfinansierte virksomhet. Studiet består av emnet "Videregående kommuneregnskap for NKKskolen"(15sp).

Studiet er primært samlingsbasert med tre samlinger hvor det er krav om 80 % oppmøteplikt for å kunne gå opp til eksamen. Hver samling går over 2 dager. Undervisningen vil kunne gis digitalt i stedet for ved fysiske samlinger dersom det er mer hensiktsmessig. 

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 15 studiepoeng; "KOMREG2000 Videregående kommuneregnskap for NKKskolen". Emnet skal gi en videregående kompetanse i kommuneregnskapet, som berører kommunesektoren.

Studiemodeller
Videregående kommuneregnskap for NKK-skolen (Kull 2024)
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 Høst
O
15
Bakgrunn for studiet

Bakgrunnen for studiet er et langvarig samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK), der kurs i videregående kommuneregnskap første gang ble gjennomført høsten 2009. Kurset har blitt videreutviklet og oppdatert for å imøtekomme et kompetansehevingsbehov i arbeidslivet. Kurset er utviklet for de som jobber med kommuneregnskapet og reviderer det i kommunesektoren, og for andre som har administrative eller ledende oppgaver. Kurset skal gi en videregående kompetanse knyttet til kommuneregnskapet. Dette omfatter kompetanse på rammeverket for kommuneregnskapet, de lover og regler som regulerer kommuneregnskapet og god kommunal regnskapsskikk.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • kan anvende FNs bærekraftmål i kommuneregnskapet
 • kan beskrive hovedtrekk i til enhver tid gjeldende regnskapsregulering av kommuneregnskapet sett i lys av brukergruppenes informasjonsbehov og utvikling av standardsetting og lovgrunnlag
 • kan gjøre rede for innholdet i kommuneregnskapet for regnskapsføring med tilhørende konsekvenser for behandling (verdivurdering, periodisering)
 • kan gjøre rede for rammeverket, god kommunal regnskapsskikk og lover og regler for øvrig for føring og avslutning av kommuneregnskapet
 • kan forklare behovet for konsolidert regnskap og prinsippene for eliminering av konserninterne poster ved utarbeiding av konsolidert regnskap
Ferdigheter

Kandidaten

 • har god kunnskap om sentrale bestemmelser i kommuneloven og i forskrifter som regulerer utarbeidelse av budsjett og årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner
 • kan utarbeide et komplett kommuneregnskap med oppstillingsplaner og noter
 • kan avstemme regnskapsmessige sammenhenger og finne årsaken til feil
 • Kan gjøre en analyse av kommunens økonomiske stilling og resultat
 • kan forstå og forklare aktuarberegningen, avstemme regnskapsført pensjon mot aktuarberegning
 • kan foreta konsolidering til samlet regnskap
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan reflektere kritisk over kvalitet og relevans av informasjonsinnholdet i et kommuneregnskap sett i lys av kunnskap om regnskapsregulering, modellvalg og konsernforhold
 • kan orientere seg i den løpende utviklingen knyttet til regnskapsregulering av kommuneregnskapet
 • kan anvende teorien på praktiske problemstillinger og kritisk reflektere over spenningsforholdet mellom teori og praksis
 • har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv
Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskjusjoner. Case vil bli brukt for å koble teori og praksis. Høgskolens nettbaserte studiestøttesystem benyttes i undervisningen.

Målgruppe

Studiet passer for alle som jobber med regnskap og budsjett, samt revisorer, som ønsker å få kompetanse på kommuneregnskapet, på et videregående nivå.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

+"Grunnleggende kommuneregnskap for NKKskolen" eller tilsvarende, og to års arbeidserfaring. 

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet er faglig relevant for de som vil ha en dypere innsikt i kommuneregnskapet. Studiet er relevant for ledere, medarbeidere og revisorer både i kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, interkommunale politiske råd og oppgavefellesskap. Studiet har som mål å gi kandidatene en yrkesmessig og personlig basis for å kunne få dybdekunnskap om kommuneregnskapet, og legge fram et komplett kommuneregnskap.

Internasjonalisering

Student- og lærerutveksling med utenlandske læreinstitusjoner er ikke relevant for dette studiet.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se   høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Forskningsbasert undervisning

Studiet bygger på forskningsbasert kunnskap.

Vurderingsformer

Det benyttes skriftlig skoleeksamen og hjemmeeksamen i grupper.

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for økonomifag