KOMREG2000 Videregående kommuneregnskap for NKK-skolen

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt, Rena
  • Forkunnskapskrav

   KOMREG1000 Grunnleggende kommuneregnskap for NKK-skolen

Emnets innhold

Emnet gir kunnskap om teorifundamentet, lover, forskrifter og andre sentrale regler innenfor budsjettering, regnskap i kommunal sektor for å kunne utarbeide regnskap med utgangspunkt i regelverkene og bygger på studentens kunnskaper i NKKskolen grunnleggende kommuneregnskap.

 •         rammeverket for kommuneregnskapet
 •         økonomibestemmelse i kommuneloven og forskriftene tilhørende loven
 •         aktivering og måling av de viktigste regnskapspostene
 •         kvalitetskravene til kommuneregnskapet
 •         avstemming og bokføring pensjon
 •         avslutning av drifts- og investeringsregnskapet
 •         balanseregnskapet og vurdering av balansepostene
 •         konsolidert regnskap
 •         god kommunal regnskapsskikk
 •         analyse av kommunens økonomiske stilling og resultat

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan anvende FNs bærekraftmål i kommuneregnskapet
 • kan beskrive hovedtrekk i til enhver tid gjeldende regnskapsregulering av kommuneregnskapet sett i lys av brukergruppenes informasjonsbehov og utvikling av standardsetting og lovgrunnlag
 • kan gjøre rede for innholdet i kommuneregnskapet for regnskapsføring med tilhørende konsekvenser for behandling (verdivurdering, periodisering)
 • kan gjøre rede for rammeverket, god kommunal regnskapsskikk og lover og regler for øvrig for føring og avslutning av kommuneregnskapet
 • korklare behovet for konsolidert regnskap og prinsippene for eliminering av konserninterne poster ved utarbeiding av konsolidert regnskap
Ferdigheter

Studenten

 • har god kunnskap om sentrale bestemmelser i kommuneloven og i forskrifter som regulerer utarbeidelse av budsjett og årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner
 • kan utarbeide et komplett kommuneregnskap med oppstillingsplaner og noter
 • kan avstemme regnskapsmessige sammenhenger og finne årsaken til feil
 • kan gjøre en analyse av kommunens økonomiske stilling og resultat
 • kan forstå og forklare aktuarberegningen, avstemme regnskapsført pensjon mot aktuarberegning
 • kan foreta konsolidering til samlet regnskap
Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere kritisk over kvalitet og relevans av informasjonsinnholdet i et kommuneregnskap sett i lys av kunnskap om regnskapsregulering, modellvalg og konsernforhold
 • kan orientere seg i den løpende utviklingen knyttet til regnskapsregulering av kommuneregnskapet
 • kan anvende teorien på praktiske problemstillinger og kritisk reflektere over spenningsforholdet mellom teori og praksis
 • har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv
Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. Case vil bli brukt for å koble teori og praksis.

Arbeidskrav

En skriftlig innlevering i gruppe på inntil 3 studenter. Oppmøte på minst 80% av undervisning som gis i samling.

Vurdering

·       6 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen, teller 50% av samlet resultat i emnet

·       7 dagers gruppeeksamen, teller 50 % av samlet resultat i emnet

Begge deleksamener må være bestått for at emnet skal være bestått. Ved gruppeeksamen står alle gruppemedlemmene ansvarlige for alt innhold i besvarelsen. Prestasjonene vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F der E er laveste ståkarakter.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Individuell
6 Time(r)
 • Alle
50
Oppgave
ECTS - A-F
Gruppe
7 Dag(er)
 • Alle
50
Emnet overlapper med
NavnStudiepoengDatoKommentar
8ØK100
Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for økonomifag