GRKARRE Karriereveiledning, karrierekompetanse og karrierelæring

Karriereveiledning, karrierekompetanse og karrierelæring

  • Studiepoeng
   15
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Introduksjon

Studiet er samlingsbasert, på bachelornivå, og gjennomføres på deltid over ett semester. Studiet er oppdragsfinansiert.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 15 studiepoeng, som går over ett semester.

Studiet er samlingsbasert, med 2 samlinger á 3 dager.

Studiemodeller
Karriereveiledning, karrierekompetanse og karrierelæring
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2023 Høst
O
15
Bakgrunn for studiet

Studiet er utviklet av faggruppen for veiledning ved Høgskolen i Innlandet – Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Lillehammer, i samarbeid med bransjeforeningen for arbeid- og inkluderingsbedrifter. Studiet har et særlig faglig fokus på hvordan ulike karrierelæringsaktiviteter kan integreres som en del av et helhetlig tjenestetilbud. Et viktig siktemål med studiet er at det skal bidra til utvikling, læring og ny kunnskap, både for den enkelte veileder og for bedriftene veilederne arbeider i.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten 

 • har kunnskap om ulike fagretninger og tradisjoner innen karriereveiledning, med et spesielt fokus på ulike karrierelæringsteorier
 • har kunnskap om hvordan livslang læring har betydning for utforming av karriereveiledning innrettet mot ulike overgangsfaser for voksne
 •  har kunnskap om og innsikt i hvordan veileders kommunikasjon og samhandling skaper betingelser for den andres endrings- og handlingskompetanse
Ferdigheter

Kandidaten

 • har evne til å tilpasse arbeidsmåter til personers forutsetninger, livssituasjon og erfaringsbakgrunn
 • kan på selvstendig grunnlag planlegge, begrunne, gjennomføre, evaluere og utvikle ulike karriereveiledningsaktiviteter
 • kan anvende teorier og modeller til kritisk refleksjon over situasjoner og problemstillinger i koordineringen av karriereveiledningen i egen organisasjon
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende kunnskap og ferdigheter til nytenkning i utviklingen av karriereveiledningstjenester på egen arbeidsplass
 • har innsikt i og evne til selvrefleksjon over eget karriereteoretisk ståsted
 • har evne å se sin rolle som karriereveileder i en kulturell sammenheng og delta i et tverrfaglig samarbeid rundt karriereveiledning som en samfunnsmessig virksomhet
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er direkte rettet mot studentenes arbeidshverdag og studentenes arbeidsplass er en viktig læringsarena. På samlingene brukes et bredt spekter av aktive og praktiske arbeidsformer, som f. eks. strukturerte øvelser, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, forelesninger, individuell refleksjon, observasjonsøvelser, iscenesettelser, demonstrasjoner, studentpresentasjoner og erfaringsutveksling.

I mellomperioden gjennomfører studentene utviklingsoppgaver knyttet til arbeidshverdagen, skriver logger/refleksjonsnotater/rapporter til innsending og får individuelle tilbakemeldinger fra Høgskolens veiledere/lærere. Det ligger en forventning om at studentene deler resultater fra prosjektene som utvikles, på bransjeforeningens interne læringsplattform (Wiki).  

Canvas benyttes som digital læringsplattform.

Målgruppe

Studiet er et tiltak for å styrke og profesjonalisere karriereveiledningen som tilbys i arbeids- og inkluderingsbedrifter. Det vil også være relevant for andre yrkesgrupper (eksempelvis ansatte i vekstbedrifter og NAV).

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Utdanningen er utviklet i samarbeid med Arbeids- og inkluderingsvirksomheter for å imøtekomme deres kompetansebehov knyttet til karriereveiledning. Ansatte i arbeids- og inkluderingsbedrifter har direkte nytte av studiet i møte med brukere av tjenesten og tilretteleggingen av arbeidsprosesser.

Internasjonalisering

Utveksling til utlandet er ikke relevant for dette studiet. Det blir benyttet noe utenlandsk litteratur. Undervisningen foregår på norsk.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen legger vekt på referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet § 8-1. Fusk og forsøk på fusk.

Forskningsbasert undervisning

Fagmiljøet som underviser på studieprogrammet har spisskompetanse innen feltet og undervisningen bygger på forskningsbasert kunnskap. Å arbeide kunnskapsbasert er et gjennomgående tema i studieprogrammet.

Utgifter

18.290 kroner, i tillegg til semesteravgift som du må betale hvert semester.

Vurderingsformer

Skriftlig individuell hjemmeeksamen med utgangspunkt i egen praksis og faglige begreper/teori fra pensum.

Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap