BAAGRO Bachelor i agronomi

Bachelor i agronomi

  • Studiepoeng
   180
  • Heltid/deltid
   Heltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Blæstad
Introduksjon

Studiet består av 180 studiepoeng og er normert til tre år som heltids grunnutdanning. Fullført studium gir rett til bachelorgraden med tittelen Bachelor i agronomi.

Studiets oppbygging og innhold

Bachelor i agronomi består av et felles første studieår med bachelor i landbruksteknikk, og dette første studieåret tilbys også som et årsstudium i jordbruk.

I de to påfølgende årene inneholder studiet spesifikke emner som omhandler biologi, planter og produksjon, plantevern og plantehelse, planteforedling og diversitet, husdyrernæring og husdyrhold. Enkelte emner som økonomi og næringsutvikling, presisjonsjordbruk, husdyrmiljø og innendørsmekaninsering, feltmekanisering våronn og høstonn er felles med bachelorstudiet i landbruksteknikk. Som forberedelse til arbeidet med bacheloroppgaven skal studentene gjennomføre fellesemnene rapport og analyse samt vitenskapelig metode og statistikk. Bacheloroppgaven skal leveres i vårsemesteret det siste studieåret.

Det nettbaserte studiestøttesystemet Canvas benyttes i undervisningen.

Bakgrunn for studiet

Verdens matproduksjon står overfor store utfordringer med hensyn til å ivareta avlinger, klima- og miljøhensyn. Dette medfører et stort behov for agronomisk kompetanse og det dokumenteres stadig vekk mangel på landbruksakademikere innen rådgivning, undervisning, forvaltning og forskning. Det må utvikles et bærekraftig landbruk hvor kunnskap om jord, planter og husdyr brukes for at matproduksjonen skal gjøres energieffektiv, klimavennlig og økonomisk.

God kunnskap om jorda som vekstmedium og dyrking av ulike planter er viktig for å ivareta ressurser og avlinger. Kunnskap om plantenes skadegjørere er viktig for å redusere bruken av plantevernmidler. Husdyras produksjonsevne setter store krav til fôr og miljø, samtidig som dyras mulighet til å utøve naturlig atferd blir stadig viktigere i vårt landbruk.

Studieprogrammet er basert på en helhetstanke og det går en rød tråd gjennom studieløpet hvor målet med aktiviteten skal være å sikre fremtidig matproduksjon og opprettholde livsgrunnlag både lokalt og globalt.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om grunnlaget for å drive jordbruk og betydningen av tilgang og tilførsel av næringsstoffer til planter og dyr på en måte som ivaretar økonomiske, miljø- og samfunnsmessige hensyn
 • har kunnskap om hvordan man legger til rette for plantedyrking og husdyrhold på en måte som ivaretar plante- og dyrehelse samt dyras naturlige atferd
 • har kunnskap innen dyrkningsteknikk som ivaretar økonomiske, miljø- og samfunnsmessige hensyn gjennom vekstsesongen for de vanligste kulturvekstene i Norge
 • har kunnskap om sentrale begreper innen bedriftsøkonomi, ressursutvikling og innovasjon som benyttes innen landbruksnæringen
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende sine ferdigheter til å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider
 • kan anvende relevante faglige verktøy, programvare og databaser for å belyse problemstillinger innen jordbruk
 • kan anvende skriftlig og muntlig kommunikasjon for å belyse problemstillinger innen jordbruk
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle jordbruksfaglige problemstillinger og løsninger på disse ved å anvende kunnskap og ferdigheter på en ansvarlig og selvstendig måte som viser evne til refleksjon og kritisk tenkning
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid; alene eller i samarbeid med andre
 • kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid innen jordbruk med hensyn på samspillet mellom landbruk, klima og miljø
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innen jordbruk
Arbeids- og undervisningsformer

Omfanget av et emne måles i studiepoeng og et fullt studieår tilsvarer 60 studiepoeng for heltidsstudenter. Ett studiepoeng er beregnet å gi en arbeidsbelastning på 25–30 timer og arbeidsbelastningen for et studieår anslås derfor å være 1500–1800 timer.

Arbeidsbelastning måles som arbeid brukt på alle læringsaktiviteter som kan kreves for å oppnå forventet læringsutbytte. Læringsaktiviteter regnes som forelesninger, demonstrasjoner, utferder, øvinger i felt og laboratorium, kollokvier, seminarer og selvstendig arbeid og gruppearbeid for muntlig fremføring eller skriftlig innlevering. I tillegg forutsettes det at studentene driver et aktivt selvstudium.

Målgruppe

Studenter som har interesse for agronomi, og ønsker å arbeide innen landbruket. Dette kan være studenter som skal drive egen landbrukseiendom eller som ønsker å jobbe innen landbruksrelatert næring, slik som f.eks. rådgivning, undervisning eller forvaltning.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet kvalifiserer for arbeid innen rådgiving, offentlig forvaltning, utdanning eller egen virksomhet. Dette kan blant annet være gårdbruker eller andre yrker som er relevante for å ivareta framtidas matvareproduksjon og landbrukets miljøutfordringer.

Studiet kan kvalifisere for å søke opptak til masterstudier ved norske og utenlandske høgskoler og universiteter.

Internasjonalisering

Internasjonale perspektiver ved landbruksproduksjon vil omtales i de enkelte av studiets emner. Temaer som tillegges særlig vekt er jordbruk i lavinntektsland, internasjonal landbrukspolitikk og økonomi. Det vil være engelskspråklig pensum og gjesteforelesninger i enkelte emner. Det er også ansatte på instituttet med internasjonal bakgrunn.

Studentene anbefales et utenlandsopphold i løpet av vårsemesteret i det siste studieåret. Høgskolen har et omfattende samarbeidsnettverk med høgskoler og universiteter i Europa som tilbyr spesialiseringer innen landbruksfag. Eventuelle studieopphold må godkjennes av fakultetet på forhånd.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Forskningsbasert undervisning

Studenten gis mulighet til å følge forsknings- og utviklingsarbeid ved Institutt for jordbruksfag. Forskergrupper ved instituttet gir studentene oppdateringer når det gjelder FoU-prosjekter og studentene gis tilbud om å delta aktivt i arbeidet med prosjekter. Studentene gis muligheter til å delta i forskningsprosjekter ved skriving av prosjekt- og bacheloroppgaver.

Innovasjon og utviklingsarbeid står sentralt i utdanningen, og studentene gis mulighet til å delta i utviklingsprosjekter ved skriving av prosjekt- og bacheloroppgaver.

Vurderingsformer

Det er lagt opp til at vurderingsformene som benyttes i studiet er varierte. Det benyttes: Individuelle skriftlige skole- og hjemmeeksamener, muntlige eksamener, individuelle skriftlige innleveringer i form av rapporter, prosjektarbeider samt bacheloroppgave. Studiet består av enkeltemner og de ulike vurderingsformene framgår av den enkelte emnebeskrivelse. Der ikke annet er oppgitt, benyttes graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Fakultet
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Institutt
Institutt for jordbruksfag